Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30·'2·20'5·
Με ΜΥ
ΑΜ (πωπω
Μ Λ. Μ
(Με-ι
(ΜΜΜ)
(ΜΜΜ)
ΜΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το ΙΜ
 ΤΜωΜωΜ Μωω·τω Βωξ
Μ ΆηΜ Μαΐ! ἰΜΜ Μ
¦Μ# εώΨ  ΤΜΜΜώ.ἄΜΜἰ
“Μαρ-ωωΑωω Η ¦ ΣΑΜ", ΜΜΜΣΜΜΜΜ-ΜΜω
ῦ""""'“"*“Μ“ ό . ' Άνω'. φωσ ΜΒΜ Με” 'ΕΜ Με”
. . · | ο Ι ΤψπωΜΦΜαΜ€
Ρ εἔΜ“ - Πασανσμσς σ φσσσς 
τον λα·κισμσν
Μ·ΜΜ“Μ ό”
ρωωωπΜωω
ΜΐΜΜ-ΜΜ
ω ωῳΜΜἱΜ
ωμψΜωμω
ΜΜΜΜΜ
“ωΒωω
ωωεΜωωψ
ΜΜὡΜΜΜ“Μ
Μ ψΜ Μ
Μ Μ Μ
ωωΠῳω:$ωἐ
ΜΜωΜΜ6Μ
ω.ω&ἴΜπῷ”
'Μ ο'
:θα @ἄωΜω
=ΜΜΜ Μ
ω ΜΌΎΜΜ“
ώΜΜ ω“ω*
ωω Οὐ Η· ύ
Μ ὅ ώ” Μϋ
ω...: ω:ςΨ“ΜΜ
:Μή“ΉὡΜ@“ὡ
ω Μη· Μ
ΜΜΜ ς ω ω ω
Μ ΜΜΜἡὴ“
ω όΜώψ
ΜὐὺΜἀΜΜ
Η ω ω
:Μ Μ" αΜΜἑ 
|=μύΜΜΜ
ωψΜω“ΜΜ
ΜἘἩἙἔ'ωἩ=
ωσ-ωμσΜΜώω·
Μ“#ΜΜ
'Η Μ ω ω ὁ ΠΙΩ ω Λ
ΜωοΜω ΜΝ·
στίς συναλλαγές
- ' Ι
ΔυσμΜ|ςΜεἰςβάσοςτῶνἑΜΜωχεΜ
ΜωωωΜ
Μ·Μ Μ ώ ΜηψΜΜὡΜψ
η· ΜΜ
ωώΜ-ωωω
Μ-ΌΜὡ
Βσαβεν σως μέ σημασία
στόν Λευκό 0ἱκσ
Ἡ ΜΜΜ τοῦ Π. Μάτσα Μαϊ· στό 
ΜΜωΜωψ
'ΗΜωὁΜ
Τ“ς ε
Πσωτσχρσνιά στα χιόνια
Η" ΙΜ!)
·Μ_·|_ω"
·|ὴΜμἩ-
&ΜὴΜΜ·ΜΟ
Μἑ·'μΜ
ωμωωο“Μὰ·ῳΜωΜ.
·“Μως"ωω
Η ΜΜὡΜ·ϋ
ωωΜωω
μωψἡΟηὑῳ
ΜὺΜΜὑ·Β
"Μ·ΩπΜῳ
Μ ΜΜΜ·
π ι Μ Μ Μ
Μ ω Μ ω
ΜΔωωωοω·
“ύΜὴ”Μ
ΜΜΜ0ΜΒ
"-ΜΓ-ὡ$
ΜῆΜΜή
ΜΜ“ῶα
η-ΜΜά”ω
*ΝὐϋΜΜ
ὐὐΜωΜ"ῆω
ωωωωω
Η Μ.μ
ωω“ωωΜ
ΜΜ“ΜΜ
Μακ* Μ!_ΜΜ
ωωωωεωαω
ΜΜΜϋπ·Β
ὡΜ·Μ-“
πωΜΜωω
ψ·ΜΝΜπ
Ό“ἡΜ·_Μ
ωω·“ωω
_ὐψ “ῳΜ
η Μηὡὴ“ω
ΜώΜ·ωαΜ
ω“ήωὴΜΜ
“ΕΣΤΙΑ ΧΡ!ΣΙ()ΥΙ !ἑΝΝΑ ΙΜ»
'Η 'Εστία·κἀθε πσωἰ
στην αφτα σας
Μ ΜπΜκΜ
213 017 0670, 210 322 7670
. `Ν`3η°` 
` ('”6“Μ“ έ??
ἑ ¦ ς: 
Ἡ( ΠΝ! ΜΜΜ σι·νΜωη. Μπαμ" Ντ;
ή Ἡ`Η·σ:μΗ`!; Μι· κι η σ=μ·σ“ί` Η: την Η. Η `