Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οτωπ"@οωποτ.ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8828 - ¦ῖ0¦ 'Ισ - ῖ|Μ" Ί ενώ - ΤΞῖ|ΡῖΗ 80 ΔΞΚΕΜ'Ρ|0Υ 2°Ί5
  ΙΙ'ΗΝΙκΔ ΝΗΣΙΑ Με 293 ΣγΝοΡΙοΦγΛΔκΕΣ ΜΙ Ι5 ΠΛ0|Δ ΤΗΣ ΙΒοΙΝΙΕχ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ .  - 
 ο «πονοκεφαλος»
ως ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
κόμματος στο Ευρωκοινο8οῶιο
και αναπλπρωτπς πρόεδρος των
Χριστιανοκοινωνιστών ως Βαυαρίας Μάνφρεντ Βἐμπῳ να καταφέρεται εναντίον ως Ελλαδας.
Οι νέες του δ” ς έχουν σχέσπ με το πό. όπου σπιν
πραγματικόωτα μας εμφανίιει
ανίκ να ”ζουμε τα συνοοό μας και Με θέμα ΜΡ
εξόδου από ω Μια· Μαν .
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο
παρἐμΒασπς ως Μια στα Μ
Μονωτικά σύνορα ακόμα και παρό ω Μ ως Μ Μρνπσπς ο Μάνφρεντ Μπερ υπο
όπ "στα Μουριακό
 Ιλ ανθη πῳ“ση
ο·  Στ «συναγερμό»
`·.›· ὰ Ο
 - ο η φοιτ"
~ - Με
ΜδιασφαλΜαικαιτανερμανικό σύνορα, όπως διαπιστώ- Ι
ΜωαΜΜωΓωνία.
Σων Μρίπτωσπαυαἱδενιαχύει ¦
πλέοντοεπιχει'ρπμα περίεθνικιἰς ο
κυριαρχίας. 'Οταν μια χώρα μέλος `
δενείναισεθέαπναανταπσκριθεί ΙΙ
ιπα σε ωοχρεώσεις, που μεω θέλιιστἰωςανῶαΒε, τότεπΕυρώιω
πρέιειναεἰναιοεθεσπνααναΜΒει τα πωσ". Ειναι γνωστός ο Βέμπερ για ω στόσπ του απέναντι
ΜΜακόμπκαιότανπρωΜουρνός ήτανοομοῖδεόωςτου
Αντώνιις Σαμαράς. ΜΟ Μκός ·- 
ι· φ % ·
*' ή <“; κτ .< η |
ιόΜϋδ“α Η '
 3 · Π Π' “ βρώ  ,Ι 
. κ “έ Ι. ρε _ ς: έ
ὅ? Ο "
· -Ρ ¦ Η" ω Ι Ἡ “ “` Η .
Ι; ';Ο'.&σ“ζ- Δ |.- 'τῇ )ἶ· 8!  τ  '/ ι. `~ Ϊ Ξ
ι ·›_ .Η . ι .αν 'ω · 67