Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Νωρίτερα η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματοςRecognized text:
Α ΔικιχιΟ
τοπια 2ο ΔεκεΜστιογ 2οι5
ωνννν.ΧτἱΜατἰ8τἱτἱο.9τ
ΜΜΜ    _
σημειωθεί   _
μια ΜΜΜ   _
ΗΜήΜΜΜΜή
ΐ _ Η_|_.:|_ Ε
“δ- εκα-ε · ' .Κ
Γενικος Δεικτης
ΤΠ" τα" "Α2 ΜΒ
27ος χΡοΝΟΣ - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5592 _
Τ|ΜΗ Τ,5 €
Ανἶές 
ΜΜΜ 57
ΣἙς 22
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕ' ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕ| ΟΡ|ΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΠΟθΕΣΕ|Σ». ΤΟΝ|ΖΕ|
ΝΩΡ|ΤΕΡΑ |·| ΠΡΩΤΗ
αξιοπόγηοπ του προγράμματος
Βῆ.Ντομ
επεσα: Η προσφυγική κρίση μηορεί
να Προκαήέσει ανόφηεξη στα ΒαΒκόνια
το 204 6
οι .›`ι ί
Πιέσεις στον Π8Ε25 ·
“ μετά το τσοειεηοίησ
Μέτρα του «πορόήήηήου» Δύσκοηα κυβέρνηση
προγράμματος με ΠΜ" : στην ισπανία
Περιήαμβόνει μέτρα ανακούφισης Ϊ «Οχι» και αηό Ροαειηοε-£ιυαεαεηοε ευόήωτων στρωμάτων ' Ατιορρίητουν Ροαειηοε οι Σοσιαήιστές
· Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
συνολική κατάσταση στην
Ελλάδα είναι σε σωστό δρόμο», εκτιμά ο αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις
σε συνέντευξή του στη γερμανική εφη
 μερῶα Οία Με", επισημαίνοντας ότι υ
πάρχει σαφής δέσμευσηναδιατηρηθεί
το τρέχον πρόγραμμα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλώνει ο
Ντομπρόβσκις, ενώ απαντώντας σε
ερώτηση σχετικά με την πρώτη έκθεση αξιολόγησης, δηλώνει: "Στην
πραγματικότητα, σχεδιάζαμε την
πρώτη αξιολόγηση του προγράμμα·
τος το φθινόπωρο. Τώρα θα αρχίσουμε νωρίς το 2016. Η Ελλάδα έχει ακόμα να εφαρμόσει ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προετοιμασίες ωστόσο, γίνονται ήδη". Σε ερώτηση σχετικά με το
αν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
έχει την πολιτική δύναμη να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένου του συνταξιοδοτικού, ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει: "Υπήρξε
μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης του προγράμ
ματος, το οποίο προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού
της τάξης του 0,5%. Αναμένουμε ότι η
Ελλάδα θα τηρήσει αυτή τη δέσμευση.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συνεισφέρει και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος".
Αναφερόμενος δε στη συνέχιση της
συμμετοχής του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, απαντά: "Αναμένουμε ότι το ΔΝΤ
θα συνεχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστώσεων στην Ελλάδα - και
οικονομικά. Η απόφαση του ΔΝΤ ωστόσο ανήκει στους ίδιους".
Ο κ. Ντομπρόβσκις είπε ότι δεν 
πει "η ελληνική οικονομική κρίση αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Αυτή
δεν ήταν μια ευρωπαϊκή κρίση, αλλά
μια ελληνική κρίση. Οι συνομιλίες με
την ελληνική κυβέρνηση ήταν όντως
περίπλοκες και συνοδεύθηκαν από
πολύ σκληρά λόγια και ανεκπλήρω·
τες υποσχέσεις. Αλλά η ελληνική οικονομική κρίση ήταν μια μεμονωμένη
περίπτωση. Η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ δεν τέθηκε ποτέ υπό
αμφισβήτηση".
«Μετέωρα το βήμα» του
γ τουριστικού προϊόντος
ζ Αυξάνονται μεν οι αφΕεις,
Π αήήό όχι και τα έσοδα
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΙΟ-26
«Καμηανόκυ
αηό ΕΣΕΕ
για ήσυκέτα
Ζήτα εινέικήήσή της
ειτιόφασης κειτόσχεσης
αρνειριασμων Σελ. 3
Τα στο »λ 9.400€ '5
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας :η τι
οι μετοχές που
πρωτογωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
ΔΗΜ ἱ2-ί5
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
Επιφυήακτικές
κινήσεις Πέριξ
των 600 μ.
Εγκαταήείηεται η ηρασηόθεια
ννιηασνν αιεεειηα τα ι·
ΕΤΕ: Χρήζει
αήήαγών στη
οσμή εσόὁων
Αναδεικνυεται ισχυρότερη
κεφαήαιακα τρότιεζα
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Εητό νέα φ/β
έργα ΒΡΩ από
τη Ματια ΕΟΝ
Στα 442 εκατ. ευρώ
η συνσήική τους αξία
Εήπίὁες για
νομίσματα που
επήήγησαν φέτος
Βεήτιὡνονται για το 20% οι
Προουτικὲς ορισμένων 1. χ