Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Από Μάρτιο τα δύσκολα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.τιεἴτεΠιΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.960
Αισιοδοξία για άρση των ςαρίτα|
ςοηττο|5 έως τα μέσα του 2016
[οΠωροκηΠευτίκά] Η
«Καρότο καί μαστίγιο»
αΠό την Ε.Ε. για την Ελλάδα
σημερα στη Ν
ΕΣΕΕ: «Οχι» στην κατάσχεση
εταιρικών λογαριασμων
Την άμεση ανάκληση της αΠόφασης κατάσχεσης
τραΠεάκων εταιρικών λογαριασμων για ληξίΠρόθεσμα χρέη Προς το Δημόσιο άνω των 70.000 ευρω
Ζητεί η ΕΣΕΕ με εΠιστολη του Προέδρου της Βασίλη
Κορκίδη Προς τον υΠουργό Οικονομικών, τον αναΠληρωτη υΠουργό Οικονομικών καί τη Γενικη
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. >9
Βαρύ το αΠοτύΠωμα της κρίσης
στον κλάδο του φαρμάκου
Περισσότερες αΠό 60 χιλιάδες θέσεις εργασίας και
Πάνω αΠό 2,5 δισ. ευρω στο ΔΕΠ στέρησαν αΠό
την ελληνικη οικονομία τα μέτρα για το φάρμακο
κατά την Πενταετία 2010-2014, σημειώνει έρευνα
του |ΟΒΕ, ενω η κατάσταση δείχνει να εΠιδεινωνεται Περαιτέρω και την τρέχουσα χρονιά. >ί 3
Παράλληλα Πρόγραμμα
χωρίς κοστολόγηση
Με Πράξη Νομοθετικού Περίεχομένου Πέρασε το
ΦΕΚ με το λεγόμωιο «Παράλληλο Πρόγραμμα» της
κυβέρνησης. Η ΠΝΓ' δημοσιεύτηκε Παραμονίί Χριστουγέινων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης χωρίς
-καί Πάλί- να υΠάρχεί Κοστολόγηση των μέτρων Που
ενσωματώνονται σε αυτην. >3
Πάνω αΠό 27 εκατ. αφίξεις
τουριστών στο 1 1μηνο
ΞεΠέρασαν τα 27 εκατ. οί αφίξεις τουριστών στη
χωρα μας το ενδεκάμηνο του 201 5, συμφωνα με
στοιχεία Που δημοσιοΠοίησε χθες ο Συνδεσμος
Ελληνικών Τουριστικών ΕΠίχείρησεων. Οί αεροΠορίκές, οδίκές καί θαλάσσιες αφίξεις έφθασαν το
ενδεκάμηνο του 20" 5 στίς 27. ί 08.364, γεγονός
Που σημαίνει ότι ξεΠεράστηκε κατά Πολύ ο στόχος
των 26 εκατ. τουριστών γία το 201 5. >7
Πρωτιές των Ελληνων
εφοΠλίστων
Συνέχίσαν να Πρωταγωνίστούν καί στη διάρκεια του
201 5 οί Ελληνες εφσΠλίστές, τόσο στίς αγοραΠωλησίες 5εςοηά Μία Πλοίων όσο καί στίς
Παραγγελίες νεότευκτων. Στη διάρκεια του 201 5 οί
Ελληνες αγόρασαν συνολικά το 14,1 8% της χωρητικότητας Που άλλαξε χέρία στη εετοηα η8ηά αγορά,
έναντί του ί 2,8% Που είχαν αγοράσει το 2014. > ί Ο
«Βουνό» οι υΠοΧρεώσεις για την εξυ Πηρέτηση του Χρέους μετά το τέλος του α' τριμήνου
ΑΠό Μάρτιο τα δύ σκολα
ΧΡΟΝ||(Ο |'|ΕΡ|ΟΩΡ|Ο ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΕΧΕ' Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
|'|Λ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΞ|ΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το νωρίτερο στο τέλος Φεβρουαρίου και
υΠό την ΠρουΠόθεση ότι θα ολοκληρωθεί
εΠιτυΧώς η 1η αξιολόγηση της ελληνικης
οικονομίας θα εισρεύσει στο δημόσιο ταμείο η εΠόμενη δόση αΠό τη δανειακη σύμβαση ύψους 5,9 δισ. ευρώ. Η διάρθρωση των
δανειακών υΠοχρεώσεων
αλλά και τα στοιχεία μηνιαίας εκτέλεσης του κρατικού ΠρουΠολογισμού
για το 2016 δείχνουν ότι
η ελληνικη Πλευρά έχει
το Περιθώριο να διαΠραγματευτεί μέσα στο
Πρώτο δίμηνο Χωρίς να
δημιου ργηθούν ουσιαστικές δυ οκολίες είτε στην
κάλυψη των οικονομικών
υΠοχρεώσεων στο εσωτερικό είτε στην εξυΠηρέτηση των δανείων Προς το
εξωτερικό. Τα Χρονικό Περιθώρια θα γίνουν ασφυκτικά αΠό τον Μάρτιο και
μετά, καθώς ο ΠρουΠο
λογισμός θα εμφανίσει μεγάλα ταμειακά
ελλείμματα, ενώ η χώρα θα ΠρέΠει να αΠοΠληρώσει σειρά δόσεων κυ ρίως Προς το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μετά την ολοίση ρωση της 1ης αξιολόγησης και την εκταμίευση των 5,9 δισ. ευ ρώ, το Πρόγραμμα της
δανειακης σύμβασης ΠροβλέΠει τέσσερις
Οι τέσσε ρις
εΠιμέ ρους δόσεις
· 5,9 δισ. ευρώ
για το α' τρίμηνο
η 5,4 δισ. ευ ρώ
για το β' τρίμηνο
η 4,8 δισ. ευρώ
για το γ' τρίμηνο
· 1,9 δισ. ευρώ
για το δ' τρίμηνο
ακόμη εκταμιεύσεις για το 2016 συνολικού ύψους 18 δισ. ευρώ. Κάθε δόση αντιστοιΧεί και σε ένα τρίμηνο, αν και με δεδομένο ότι η 1η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί στην καλύτερη ΠερίΠτωση στο τέλος
Φεβρουαρίου, η εΠόμενη άφιξη των εκ
ΠροσώΠων των δανειστών
στην Αθηνα δεν αναμένεται νωρίτερα αΠό τον Μάιο.
Εκτός αΠό τις δανειακές
υΠοχρεώσεις, το Πρώτο δίμηνο δεν δημιουργεί σοβορά Προβληματα και όσον
αφορά την εκτέλεση του
κρατικού ΠρουΠολογισμού. Για τον μηνα Ιανουάριο Προγραμματίζεται να Προκύψει ταμειακό
Πλεόνασμα 197 εκατ. ευρώ, καθώς τα καθαρά έσοδα του κρατικού ΠρουΠολογισμού ΠροβλέΠεται να
διαμορφωθούν στα 3,822
δισ. ευρώ και οι δαΠάνες
στα 3,625 δισ. ευρώ εκ των
οΠοίων τα 110 εκατ. ευρώ σε τόκους εξυΠηρέτησης του Χρέους. Ο Φεβρουάριος θα
φέρει ταμειακά ελλείμματα 615 εκατ. ευρώ καθώς με έσοδα διμηνου στα 8,661 δισ.
ευρώ θα ΠρέΠει να καλυφθούν δαΠάνες
9,277 δισ. ευρώ εκ των οΠοίων το 1,68 δισ.
ευρώ σε τόκους. >3
[κυβέρνηση] Δεν θα μειωθούν οι κά ριες συντάξεις
Πολιτικός «Πυ ρετός»
για το ασφαλιστικό
Ποδαρικό στο 2016 με την έναρξη του τελικού κύκλου των διαΠραγματεύσεων για
το ασφαλιστικό θα κάνει η κυβέρνηση. Ηδη
το εΠιτελείο του υΠου ργείου Εργασίας βάζει τις τελευταίες Πινελιές στην οριστικά
Πρόταση της κυβέρνησης, με κεντρικό άξονα τη χρηματοδότηση του συστηματος κοινωνικης ασφάλισης, καθώς και την ανεύρεση νέων σταθερών Πόρων για την ανακεφαλαιοΠοίηση των αΠοθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων. Η κυβέρνηση Παραμένει σταθε ρη στην Πρόταση της για αύ
ξηση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών-ε ργαΖομένων για την εΠόμενη τριετία, η οΠοία θα συνοδευτεί αΠό ρήτρα ανάΠτυξης. Νέες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υΠάρξουν ΠερικοΠές στις κύ ριες συντάξεις έδωσε η κυ βέρνηση, εΠιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι εξε°τάζονται εναλλακτικές Προτάσεις
για αύξηση των Πόρων του ασφαλιστικού
συστηματος τις οΠοίες δεν αΠοκάλυψε. Η
αντιΠολίτευ ση χαρακτη ρισε, ψευ δείς τις
κυ βε ρνητικές διαβεβαιώσεις, Πρσεξοφλώντας μειώσεις. >23
«Εκρηξη» χρεών τον Νοέμβριο
Μηνιαία αύξηση ληἔιηρόθεσμων οφειλών ισε διο. ευρω!
1,67 Μο
ε ε ε  ε ε ε ε ε ε
._ νδ , :κ Ό _
Ξ αδ Ξ- Σ έ ἐ 8 α Β εξ
Ξ ξ π .ὲ Δν ε ἔν
ε· ε( Ξ ο ξ
Οξβρ006Μ0ς
Σωρευτίκη αύξηση ληξιΠρόθεσμων οφειλών ίσε δισ. ευρω)
Πάνω αΠό τα 83,6 δισ. ευρω εκτίνόχθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου τα ληξιΠρόθεσμα χρέη Προς το Δημόσιο, καθως εκατομμύρια νοικοκυριά και
εκατοντάδες χιλιάδες εΠιχείρησείς εξακολουθούν να αντίμετωΠίΖουν Προβληματα στο να ανταΠοκριθουν στις φορολογικές τους υΠοχρεωσεις. >5
Δίκοηο μαχαίρι οι αυξησείς επιτοκίων στις Η"Λ
Παρά την υΠοστηρίκτίκη νομισματικη Πολίτικη της ΕΚΤ, οι αυξησείς εΠιτοκίων στις ΗΠΑ μΠορεί να αΠοδειχθούν «δίκοΠο μαχαίρι» για τίιν οικονομία
της Ευρωζώνης, καθως η αναμενόμενη άνοδος σε εξαγωγές και Πληθωρισμό αΠείλείταί αΠό τον κίνδυνο αστάθειας σας διεθνείς αγορές. >ί 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα