Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Με· Με· Μπιτ.
Δ Με” σε Με· εε Με,
εκει ΗΜ· ΜΜΜ"
Γρἀφε| ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ Σελ. 2 :Ἡ
Δεν εἱνε· κἰν6ενεε.
Με· Με"
' η _ ` Γράφει οΤΛΣ0Σ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 2
·':εηεε
Τρπη 29 ΔεκεμΒρ·οω 20Ί 5 / Φωλλο 1069 (2269) / ε Ί ,30
ΜΜΜΜε, ΣΗΜΕΡΑ σε εκει" Με Η'. ΜΜΜ εικονι· Πε τε τι ΜΒΜ· με τεν Ματ"
Με ε·εενΜΜε ε Με' ενώ παω" ΜΜΜ η" ΜΒΜ εεε·εΙὡεεκ Με ΜΜΜ κε· εξω"
η η Β  ΣΜεωμΜΙε .
"ΜΜΜ   κεντρο ΜΝΗΜΩΝ
"ΝΥΝ ΜΜΜ" _~ ;  πω¦ω“Μ“πρε
ὲ- `  . Ύ σπΜΜιε:ωϋ
ε ΠἑΡ·ΜΕΝεοΠοΓεπ Ομόνοτζερτου«Παγοθρα¦στἴωπ ;γ  "«Β"σΜ|""ἶΞΐΉ
.ἑΤογ|Σ ΠΑ|κπεΣΤ0Υ¦ !ἑφΞρἑ19!Υ!ἑ!ρΔμἑνΠ Πρόταση'   . ε ΔΕ|χΝΕ|ΠΑ _ η
χοπ-Σω ΣΗΜΑ · · · ~ . · - 
 . Δ Δ την οτιοια η ΔΕΚ αρνηθΠκε. . . . η ¦
.·|ΩεΗ κα' ΠγΡΕπο , , _ ν < .  = ΠΟΛΛ0ΣΤΗ Φ0Ρη ή
α!  οΦΖ|ΜΠογΡ. ΠΟΥ «Δεν “ΜΜΜ ΜΜΜ" "ο" να μωρε" - η 4 Το κΟ|ΝΩΝ|κ0 Η
ΔΕΝ ΠΡΟΠΟΝΗθΗκΕ να μαε καλύψει για τογ Γιόχανσον» Δ  7  ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ