Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ασπίδα προστασίας για αδύναμους δανειολήπτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|Ϊ" η ¦
29 ΔεκεΜΒΡιον Με · · ερδη
ΑΡ.ΦνΜον:ι0257 . - ΟΠό Την
|.3 .Η .
 , “ · Ευρωλιγκσ
  ΝΤΟ.: ι.1-.Μ» “έ . ι ρ. Ξ' ῖ¦, 
ο :εεε 
ια· Ι · Ι'
' .8 ,
 - .ή ι ο; ;  _ η - ·ἔ · Πρ°σΜψε|8εΜω"ωΜνω
μ ' ινστιτούτο. ερευνητικό κέντρα
Λ Σ '| |Μ 
|||'ΒΣΤΛΣ|ΛΣ
οι κορυφσΕε$ ΕΟ ρυθμιστικό πλαίσιο με 8 δικλίδε8 ασφαλείαε γιατουε οικονο- 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο «ραβ (10-61 κι ο»
ο ρΧσ ιολογικε8 μικα αδύναμουε προωθεί η κυβέρνηση. Στόχο8 είναι η προστασία ' , ' , ,
αν" καλύψε|5 τηε πρὡτη8 καιοικίαε και ο ευνοϊκόε διακανονισμόετων «κόκκινων» ΟΠΟ Ἡ 8 τραΠε ζε 8 για αμεοφειλών σε φτασω, Εφορία και ασφαλιστικό ταμεία αναλογα με πε ' '
οι θησαυροί "ου ήρθαν Πο φω8 πραγματικε8 δυνατότπιε8 νοικοκυριών και επιχειρήσεων. .ΕΛ-5 σο διαΚανονισμο Χρεων
από την αρχαιολογική σκαπόνπ σε
όλο τον ελλαδικό χώρο. ΣΣ 42·43 ||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||Ι|||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||Ι||'||||||||||||||||||'|||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ύ Ϊ ω' "` · · ψ ` "ἔκ _<
τνΝΑικΕΣ Στο χΑκι ' η | - ο '  ζ _ ' ' _ “ '.
Β ΣΥΝ"... |"ΒΣΤΡ|ΪΕΥΕ| ζ ι ι - .. - “ “ ' ἔ ι ί ι έ
ιιιΣχΕιιιιχιΜΕιιιιι “ · › -  · Μ ι· ' ` · λ Ι
 4; ι ' Ι ι Ί ο ' '
επ -_ 
. ό .|“ . _.; ·`χ
ζ Ο ι ~ 'Ϊ
Δ|ΑΛΟΓΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑ|ΔΕ|Α
Αξιολόγηση και ` . , · <
ι4χρονπ υποχρεωτική κ α' _ . Β. ι
εκπαίδευση . ¦ _ “ ῦ 
'5   . Δ . “ .ἔέω: Ωἑ?ἔΧι · ἔἑἐἩι:ι . 51. ἰ`ι.;ὶ . ο . “Κ ὲἰξ::Β ι . _ηκ.ἑ““¦ὸΑ . . ζ ι 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση παρουσίασε ο υπ. Παιδεία5. Ε: ι2-ι3 Σε Λέσβο. Χίο. Κω. Λέρο. Σαμο και Καστελόριζο έχουν αναπτυχθεί οι δύνόμειε τη5 Ρτοητεχ. Τα στοιχεία του Λιμενικού αποκαλύπτουν ότι η αύξηση των μεταναστευτικὡν ροὡν όγγιξε το ι.ΟΟΟ% το πρώτο Ἡμπνο του έτού5. ΠΑ. 35