Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29· |2·20'80
ΔΜπ·ωΜ8›
<ι·ιΜΜ›
Μπακ"
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡ|ΣΑΠΟΊΌ 1894
ῳΓΜ ΜΨβΜ £-| Τώη8ΔΜι·Μ ωωω“τωωε
Μ “ως ΜΝ' · - ΜΜκΜΜΜ
ΜΜΜώΜαἀ τωωΜΜωΜΜΜ. . ' .ΜΜ|
ΜιῳΜΜοΜω |κ 1 ΜΜτΜἩΜΜΜ. ΤΜΜἔ0Μ&ΜωΜΜω
ηωΜω'ὲ ω' ο" ΜΜΜ 7ωΜ5“ ἘΜΙΜ
° ' Μ °
' ααναστειπΜο
καλα-999 Η Πα ιδεια “αἱ ΜΜΜ
@οβλεπεται το 2016 Ι .
~ ~ τωὁΑωΣΜ “ΜΜΜΜΜ= φον Ων05 τ0Ό ΧΟ" α Μ ΜΜΜ"
Μ· Δω ή” Μα· Μώω'5ώωηβὺ
 'ΜΜΜ , , . _ _ ΜΑωωΜΜΩμ“Μη
ωψΜ Ωω ω ΚαίνέαΜεΜημαΜΜΜΜ ΜΜΜ Μ%
ω Μ-“..“ ”¦%¦ῇω¦:Μμ Μ' , 'Ν' Μη%ΒΜ
ή ψ ἡ ω Μω άΜΜΓΜ ΜΜΜ ·ω
ΜωΜ&ΜΜ ἶΜωωΜωΜ ΜΑΜΜωἶωω ἑἩνΨ““ΧΜΜἄ@Μ
ΜωΜΜΜ Μ@ωὡ#ηἙ μΔΜωΜ. ΜῇΜἩ= ωΜ°ἙΜΜωἩΧῳΜὴΜΜ
ωωωὶα@ΜοΓΜ ΜὡΜμωωΜω “ωΜ φΜΜ ΜΜ“ΜΜ@
ς *ΜἈω“ Μ Με” =ωὡΜ_Μ#Μ ψῳὑω.ω ωβψΜΜ"'=='Μψ'πδ%ΜΜ
ΜἑΜὡ ψ Μ “δώ Μμ“ὴ ωωωωψψἴ θ "ΚΨΜ Μ%ΜΜΜώΜ
“Β Μ Μ¦Μὡω Μη· πω" ΜΒΜ
“ΜΜΜ“ΉΜ* ω“ὁ“ ' “Ἡι=ω| ἄ=Β·ῳ ΜΜΜΜὑ =ΜωώΜΜω ΜωωωΜΜΜω
η 0-8 Μ “Ή ὡωωΜ Μ“°Μ·"Ἡ ΜμΜὡ ΜωΜΜΨωΜ
ω6ΜΜψΜ@ ωΜωΜω ΜΜΜ Μ ΜάωΜΜῆ“ ΜΜΜἙ φαει
ΜΜὡω Μ*ΜΜὑ ωωΜΔ ω ΜΜΜωΜ = '| Η =“·
Μ4#ΜωψΜ ωΜΜΜω Μ Μ Μ ΜΜὁ ΜΜΜ ωὡ%ΜΜ"Μ
ΜΜΜἀΜΜΜ ωἔ“¦ω|Μ 'Ἡ Μ Μ ΜτωΜΜ:ὁ
“"·'"-η'““"- Μ' “ὅ ὰ' “5 ΜΜΜ ΜΜὁ ως ΜἩὁ& ή Η ήΜἩΜΜ
Μαρ ψΜηΜ* ωωψ Με ΜΜωμω Ά “ΜὡΤΜ “Μ
Ωω *ΜΑωω ΜΜΜὡΜ Μὲω*Μῆ Μ
 ώ|ΜΜ|6Ἑ ωωΜΜ ὅ ώ ΜΜΜΓΜὡἔ
ΐώωΜ&Μ ο· ”Μωβ- ΜΜΜ Μ Ω ψωαΜω Με ωωωΜΜΜψω
ὁ Μ“Μή ά α Μ ΜὲΜΜω ωωωΜ ΜΜηώὡΜΜΜ
ἔἀΆ ΜΜΜώωωΜ Μ ή Με ΜΝ ΜζΜΜΜ- Μωβ-ΜΜΟ
ὡωωΜώωωωΜ
ΜἩἱΜΜῆ#Μ | Ώ .Μ- ΜάΙΙξωὶ
ἑωωυ ¦ “Μ Χ@ιστ0υγεννα χωῳς Η ωΜΜΜΜ“
ΜΩΜΜΜΜ 3 ρ · ώή.Μ::
“"'”“ ὡ“" α@χαω 0γ'Μ0Ό€ Ώψους Μ- ΕὡωΜ
Μὴ ΜΜῳω
Ι · Ι - · · ¦ - ·ΜΜέ · Μ
Μ““=:όΜ“ῶ°:ἑ= Στασις εργασιας των Μωλἀκωνενμεω εοοτων Μωω“ ·ἡΜπ
ψ ο,..& - ὡ¦Μ
μ*ΜΜώ ὡ"Μ ΜΜΜΜ _6ΜηΜὸΜ ωωήΜωω Μ Μ
ω' ΜἔΜΜἔΜ 'Μ' 'ΜΜ“ωωΜ ωΜωΜ ως ῳἰ|Μ Μ“Μ2; ”Γ ' ψ
“""Μ“=ΜΜ^“* ωἔ ωῳ|ἔὺΜη“| η." 'ΜώωΜρἡ Μ¦|Μ¦ψ Ι ΜΗ)
“Μ“ώ“““*Μ “Με ΜΜΜ=ψΜ βΜἔ“Μ Μω$ω“α ΜΓωωω
ΜΜΜ Μό Μ ΜΜΜ “ ΜΜΜ Μ Μ
Με ΜΜΜ ω ξ” ωω :εμ η ΜΜΜ Μ«Μω“ὡΜ ωωἘψ ωῳωψ
ω ΜωἡΜΝ μΜΜ.ΜΜεὡ ΜΜω ωωΜ Μη ή" Με ῶ“Τω:
ΜΜΜΜΜΜΜ ω“ῳ“ωῳ ΜψΜΜψ "Μή ω ΜΜΜ Μ
πὁἩ ΜὴΜ$ἄ Μ ἡΜ-|ἀ ο” Μ “ΜΜΜ ὡΜΜ Μ 
Μ$σἶΔΜ=ἔΜ“+ ΜΜΜ' “%Μ“ ωΜΜΜ Μ.Ι6ωὺω
¦ΜΜωωΜ "ΜΜΜψ Μα' κ ω ΜΜΜ-8 ηΜὺΙ2Μῷ
ἔΜΜ Μ“ψΜ Μ·¦“Μ πΜΜω ΜΜΜὡ “ὰώΝΜ
ωω=ΜἱψΜΜ @Ν ΜΜΜ ῳ,# :ω ωΜ“Μμ “ώ .πἩἰωω ῇΜ5ωΜ
““Μ“Μ*Μὡ#“ό Μωἔψ' ω' Μ·Μ“ωΜ ΜΜΜ Μαι Μ ψ · .
Μ°°ω*Μ τυωωω Μ*ΜηΜΜ Μωω-·ὡκ ή“ἘἩ ἔ:;Μ
Ζ ΜΜαΜ ωΜωΜ ἀβΜ .αοϋΜΜΖη- ΨωάΜ< | ωω·Ξ ὰ' 
2 Ν Μ π α η
· τ 'ο ω.ω
Σημερα Της ημερας ἀπό: .ω .ψ .. Μ
ωωωω 
ΜΜΜ ? α · 8 ΜωΜέΜ 
ἑώΜΜ Ηταν ολα πιο ομορφα έἴἴΜ·: ΜἈ η'
Ό Η Η
ΜΒΜ °Μ=“ωβ :ὴΜ€¦ωω-ωη ΜΜηω -ψΜΜω= =Μῇή
ωΜ*ψρ -“-_“α” _ω ῳΜ_ ψ-μω? ΜΜΜ ω 88% ή ΜπἴΜ
ω ω"Μω“ω  ὡωΜ,ά υἡΜκα
το” -"Μ°ΜΜ "ωωψὡω π5.ωὴηωω _.ω“Μωωμ ή.. ωψΜ
ΜΜΜ 'κ=“Μ= ωΜωῳωω -ω·Μω;= ω·ωωωΜ ΜΜωΜΙ" Ψ3Μ$
ΜΜἩ= :ω π·““ "ω“'“"“° ΞΜ“““ “Γ“Μ ω ΜΜΜ-Μή ἴ·-·;.Ἐ“
Μἀ Με" Η·
βὡΜΜ% ΜπΨΜ; ακουω”- μΜψ¦Μω““= 
Μ. ψ *ω”_ω“ η*ωωψω Μος-σΜαωω “Μή π ω η ύ
ΜωωωΜ
ωωΜ“ ΤΠῳαά ΜυμέΜ
_“Μ“ 
:·.:ΨΜ“Ψ= ΦΜωΜ· ως· ΗΜ ψ ΜωΜΜμωω
:·““““ὶ·Μ ἡΠΜ3ιῳωΜ5.
Μ (ΜΜΟ-λ”