Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
_ ο ΛΟΓΟΣ 
|οεοεπον©οτο“οτ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
. ΠΠ @ΠΣ ΕΦΕΡΕ ΔΝΔΔΛ¦Ειπ Σια ΔιΨ©Π@ ΜΝ
ΝΔ: ΨΕΥΔΗ/λ' Η ΚΥΒΕΡΝΗΤ'ΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΔ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
Γ | | | |
| ε ο ασιλη << Οχι» σιη μειωση συνιαζεων
στο... ΜΜ00'0 ρ β '
Μέσα σε τρεις μόλις πμέρες | |
θα πρέπει να έχουν ε€οφλπ0εί  |   α υ 
οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων προς το 8πμόσιο. ΕΝΦ|Α, προκαταΒολιί φόρου. τέλπ
κυκλοφορίας κ.α. φέρνουν στα
όρια τους όχι μόνο τους πολίτες
αλλό και τις επιχειρήσεις που
για ΕΜ· μια φορά πλπρώνουν
την κρίσπ.
Η ΕΣΕΕ προειδοποιεί ότι ιι
κατόσκεσιι εταιρικών λογαριασμών εν μέσω μάλιστα ουσιαρών σαρκα' αοπαο|8, είναι μια
τιμώρπτικιί υπερΒολιἰ, που αδαγεί όλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αργό και αλλες σε
ξαφνικό 0όνατο. Αφού λοιπόν
το οικονομικό επιτελείο γνωρί:ει, ότι μέσα σε 3-4 πμέρες πρέ
ΧιΜκ ΜΜΜ
ηΜΜΜ'
ΔΕΝ ΒοΗΘΔΜΕ τοΝ Μο' Σ
πει να πλπρώ0οόν από περίπου · Ι
6 εκ. φορολογούμεναυς, έξι | α · _ π ε |
φόροι ύφους 6,6 δις ευρώ, το  γ
ελαχιστο που οφείλει να κάνει, _ 'ν - ..έ , · ζ. › ¦ είναι να δώσει τον ανάλογο κρό- 7 χ
_¦› έ` Ρ ο
«Βέλα»
να, ώστε να αποτρέψει νέα "λου- ι | |
κέτα" επιχειρήσεών και να· ατα- 
ματιίσει τον "οικονομικό θανα
το" 60.000 και πλέον μικρομε- Σω 5  
σαίων τπς ελλπνικής αγορός.