Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι ΗΕ ΔΕΥΤΕΡΑ¦
Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ
Η κΑοι-ιΜεΡιΝι-ι ΑΟΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 έ ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0323 Τ|ΜΗ: 1,30 €
ξδὲἱἱἶἑοΟ: Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΟΝΤΟΝΗ Γ|Α ΤΟ ΕκλοΓικο ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟ
θΩΜΑΪΔΗΣ
ι:ι Στοκ πΑοκ
ε ¦ _ τι. Ο ΠΑΝΟΣ ΓΝΠΡ|ΜΟΣ
ΦΑΡΟΣ κΕι>ΑτΣιΝιον - ΠΑΟΚ κΡ°ΑΤ"Σ ΣΤ°"ΕΡ
¦ Χοπ '
_.χῇἶ: η =`  (ζ ι· _› ι'κοΡΝτοΝ Σ|ΑΝΤΕΝΦΕΑΝΤ
ἩωΔΜιῖΞ ιη·` ΠΜοιὰεΜοΜἘω
χ έ ιιιι- Η ' " ίπ το" ΑΝοΡΩι·ιΩΝ
ι Ο. ' Η!ἔἔἑὶ τ
ι·Ασει ιετοΡιΑ
ΜΒΑ Απο το χι·οΝιΑ
' Πίστη για Πρόκριση στον τελικό
αηό Σούλη και Γιαίκτε5 Ρ ί Ώ Η
- ΞΑΦΝ|κΑ ΠΡΟΕκΥΨΕ ΗΡΑΚΛΕ|Ο,
ΑΝΤ' ΞΑΝΘΗΣ ΠΑ ΤΗ Δ|ΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΤΕΛ||(ΟΥ »ι Σελ. 31,3ε_37
ΣΤΟΝ =
' τι _ `Ι *ο φ, ο
~ ` | Ύ | ' Η "Η ' Π
¦ _~·^_ε -" _ΜΜ ` Ι ` Ά
' Η ενίσχυση' οι αποχωρήσειε και
οι στόχοι που έχουν εντοπισθεί `
ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΝΟΨΕ| κΑΛΛΟΝΗΣ Π   Ο' 
' ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μ ω
Π τονΝτοη εΞοι·ιΡΑΓΜΑτικο Δείξε να “ερ¦μέν°"με,
το Αι-ι·ι·ι·ι-ιτο τον οΛγΜι·ιιΑκον · .
Σελ 54148 η” δωστε μασ Χρονσ
ΜωσΔ"βΜσσ
Για Δωρεαν Αγγελίεε
καλέστε το
2310900350
- - Βρίσκειε αστο Που θε5
και σε βρίσκουν αυτοί Που θε5!!!
ΑΦ|ΕΡΠΜΑΤΑ · ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ|ΑΝΝ|ΤΣΩΝ, ΕΛΠ|Σ ΕΡΑΣΤΑΜΩΝ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓ|ΑΣ