Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3" ' Ο· [ΞΑ©"Ε Δ'ΣΕΛ'ΔΟ ΛΦ|ΞΡΩΝΑ ΠΑ ῖ°ΥΣ ΚΟΡΥΦΛ|°ΥΣ "Ω" ΣΤΑῖ|Σῖ'ΚΩΝ
- Χ Δρ. ΜΑ.: 524 'ΔΕΥΤΕΡΑ 28/Ί2/20Ί5 ι ΤΜ: προ εγΡΟ ρ Η ί Ξ ΤΗΣ ΔεγΤεΡΑΣ
Τα λΟΟριἀΟΒ£ζΡΡϊζἡς 
ἑ Ξ ”_ _ :Π γ'  'ζ _ ~-ἶΖ .στ-:νη Ν Ο· Π 4 ἐκ :λ , ' Τ _ 8 ζ Ν
 ο ΠΠΣ ._ Ετ;   _ ,_ »τῷΜΕΠ@ Ο εἰς Ψ ` ΠΕΗ ΣΠΠΕ  Ο Ι :«ΥΠΟΜΟΝΗ,
Τ 4··· ί Ψ
”ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ “ χε 4;ΔΞιΖε| ΝΔ _ 
¦ ΤΟΥ ΠΑΟΚ  ),,ΠΕΡ|ΜεΝΟΨΜΕ»
φρονΜ“ν“Μ“φθΠ `Δ Ο Ϊ .7ΔΟρΟνΔηΟ -| :τ - -ω“ἑἔ:::Ξ"Μ έ "μησοΥ'ημωη"5“
Το αποδυτηρια _¦ ¦ ὶ ω .μ
ηκ  ›- “ _ ΜηερΜΠΔΤΟΦἙ·8 > Κ ή ΤΙΑ ¦Τῇ ψ ¦ΤΤ
' Ἡ ν : ° ῦ Τ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛ0ΥΣ Ψ - .  7“Π·'|ῖ|!|` Ο" Γ η 2 [η 
¦! πω . 'Α , ζ .
.Ρ κ, %`¦ ¦
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ; Ο" ΡΑΦεε
,Ἑν 7' Σ' γ: 4 < · 7 | Ο Ψηφ 6ης με Τον πατερα Τσιπουρα και
*  ρ ~ Ϊ ορ·αΤερΟοΔ. Καραμανλής
' ' Ο' ΜΕΓΑΛΕΣ › Ἡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ:: Ο Ζ ΗΥΠΟΟεΣΗ · ' Δ Ξ ἔ Ι Χ .2 Ψ' ὲ
 Ι `!“ ' “ # !  τα! Ψ;» 3 ε Η εμ Τ Ρ· 
Τ ΣΤΙΓΜΕΣ Το)!3 15 ΠΡΟΠΟΝΗΣειΣ ~· 1 = 77 ΧΑΜΑΛλ|_ΝΕΝ Ο!" _ 
ΠΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟγῇΣ·ΝΤκ ΜΜΜ· Ο ΜΔΝΛΤΖεΡ ΤΟΥ "^9ἱ
π / έ! 7 ξΔ ·ΣεΛ 2π-25
| Ϊ γ Γ ] | χ Χ ΧΧ 
`¦.,Δ4 
4 Τ <Ν
Ο " Ζ ' ἔ "χ Ω ΜΜΜ 
 Ύ Με ε'
ΜΜΜ» ΘΈ- [¦ἶ|ιΙιΙ??_ΜΧῷἩ
Ρ `· Ο 7/Χ|'Μ' ΜΙ) Η?) ῇΓΜΝΜΌ ΜΔ·
Ιἑ[|ιΜ·Ἡ|ι:έτΜιΙΡ.·Ν ΜΝΚ Ι Ο! Η 2
ί,`]Υ:·ίΗΉΠ | ΜΜΜ/κ' ΜΜΟ `
“,_ΔΤ“'=, “Δα
ΜΟύρΤΟς:·Δ·ν Ο. .. “ Τα ' Η Μ' `· .Β η ·
°εἱζομ“ωωἡπ“ _ “ η. ν ζ·`ῖ:_, ἶ¦~”ν ἶ1;-ἄἐ Μ "Ξἶ 
 χ , Ξ; ΜΙ:: | Ιί.¦|;#·|/Υ`(ἱ|ἔἑ:ΞΞ(Ἡ η· ε · Ο Ο”
- . .Χ ΤΜ /-!/›¦ ΜΜΜ'. Χ η: μΜψ'ω ¦  
Ι. ΛΑ; ΜΜΜ ΜΙ
ΏἩΜΩΔΔ!Ξκ
Κ (κ η Ι . _ ·· 'τι- . . __ ..ΤΗ κ' 'Ί .'ῖ|·Μ Ο "/Ι()κ! Ί(Ι/χ' ||'ι/·_ Ρ()”-[·;(›' |(/ι_(-)/χ|›|;| '|(, |`||/χ·|› . 
ΕΠΣ" ΑΠΟΚΑΛΥΨε|Σ Α"0 ΝΗΤΡΑΚΑ·ΣΑΝΑΡΑ "|Α ΠΡΟΠΟΝΗῖΕΣ|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα