Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το μοντέλο μείωσης των επικουρικών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
28 ΔΕκ£ΜΒΡιον Με
Δρ. ονΜον: Με 56
ῖ.30€
-·._¦.`.Δ
Η"||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||Ι|||||||||||||||'|||||||||Ι|||||||||||||||Ι|||||||||'|||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||'||||||'Η||||||Ι|||||||||'||||||||||||||||||||||'|||"Η"|||""|||||||||Ι|||"Η"||||||Ι||'|||||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||Ψ·
Σαρωσε τον Αρα μέσα
σε ενα τιεντόλετιτο 
 τη Γιούνύιτε
στο 1961 και φεύγει...
..20%
ΧΩΡ|Σ ΑΠΩΛΕ|ΕΣ Ο' κγριΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|ΚΟ
το ΜΟΝΤΕΛΟ
 μείωσα8 των ετιικούρικών
Μόχα των δύο
Ε το Ασφαλιστικό θα κανει «Πο- ' |
ΥΕ"  δαρικό» τι κυβέρνησΠ τη νέαχρο- ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑ^|ΣΤ|κΩΝ Ε|ΣΦΟΡΩΝ ΜΡδενΓ;ἶ)8 Περ!ΚΖΠεΡ
γολσζιε5 ψηφου5 νια. Στόχ08, καμία μείωσΠ αμε κύριεε ΣΥΖΗΤΟΥΝ Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ. μεΧΡΙ Ι ευρω ΠΟ
συνταεειε. Για σε εΠικουρικέ8 Προκρί- Με ΑΝΤ|ΣΤΑθΜιΣΜΑ Φ0ΡοΛοΓ|κΑ 5-15% μεΧρι τα 400€ και
Στόχοε των δύο μονομόχων ο νεται το μοντέλο των κλιμακωτών τιε- κ|ΝΗΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠ·ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ ο ·
Προσεταιρισμόε των ι2εο93 που ρικοΠὡν μετα τα 17ο ευρώ. :ιτε-5 20ό για ω υψΠλοῖερε8
ψήφισαν στον πρωτο γύρο Αα.
τζ¦Τζ¦κωο και με Γεωργι66η_ 37 ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΣΥΜΦΩΝΟ
ΣΥΜΒ|ΩΣΗΣ
τι· "ΕΠ "ύ|ΜΜΠύ
ΠΔ  ΦΠΑ
|ΕΡΛΡΧΕΣ
ΜΜΜ" ΠΠ
ΜΟΝΕΣ
Ε|ΣΠΡΑΞΕ|ΣΙ Δ|Σ.$ ΣΕ 12 ΗΜΕΡΕΣ
"Υ ΝΑικΕΣ ΣΤΟ ΧΑΚ' Σαφεί8 αποστόσει5 από
Παγκόσμια ωρενίτι8α , , πε Μακ. ΜΒ' (Με
γιστον Πολεμο Στα οΠλα η αντιπολιτευση κΞτέφυνεμερί80
Των Λω- ων ¦ Ι μητροιτο ιτων για το
ρ , για τα σΧεδια Καμμενού ςυμφωνοσ“μβιῳο“ε.
Ρεκόρ όλων των ειτοχων ελαβαν με τα ψύχραιμεε
για τη νέα ταινία. 135 Ξέσιτασε τιόλεμοε μεταξύ αντιτιολίτεύσαε και Π. καμμένοιι με την ατιοκόλιιψα του «Εθνουε Με τοσοθετήσειε τόνε δύο
κυριακήε» των σχεδίων του ύσοιιργσύ Αμύναε για τα στρότειιση των γυναικών. :τα ιεραρχεε. :313