Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Τοπικα αύςη μένες νεφώσεις στα
ανατολικα καί νότια μέ πιθανότητα ασθενών
τοπικών βροχών. Οί ανεμοι θα πνέουν βόρειοι |
3 μέ 5 μπωφόρ καί στα πελαγη μέχρι 6 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία σέ μικρή πτώση.
7Παραο%ευή-Σαββατο 25-26 Δεκεμβρίου 2015
Ἡ Γέννησις τού Χριστοῦ
Πανσέληνος
Ανατολή ἡλίου 7.39'-Δύσις 5.11'
Μαι. φωτ 40339 ι Τιμή ι,εο ε με τό ήμερολόγιο 4 ε)
Αμερικής 9, τ.κ. 10372, Αθήναι, εειιειιεννε@οιεηει.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, στις: 2150 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870 -: 210 3227870
"Ετος 122ον
Ποιός θυμαται
τα περυσινα...
Άν προσπαθήσετε να θυμηθείτε Με ήταν τα πολιτικα γεγονότα πέρυσι τα Χριστούγεννα, θα διαπιστώσετε ότι έπειδή έχουν έν τώ μεταξύ συμβεί τόσα
πολλα, ή μνήμη έχει σχεδόν σβήσει τα περυσινα."Ε,
λοιπόν, τό κυρίαρχο πολιτικό γεγονός τών περυσινών
χριστουγεννιατικων ήμερών ήταν οἱ προεδρικές τμηφοφορίες στήν Βουλή, μέ ύποΨήφιο τόν κ. Σταύρο
Δήμα."Ολες απέβησαν ακαρπες, μέ αποτέλεσμα να
διαλυθεί ή Βουλή καί να διενεργηθούν οἱ έκλογές της
25ης°Ιανουαρίου μέ τα γνωστα έπακόλουθα.
Τήν ημέρα διεξαγωγής ως τρίτης νηΦοΦορίος
(29 Δεκεμβρίου 2014), ή <(Εστία» έγραφε: 
«Παρα τήν νέα έκκληση τού Πρωθυπουργού πρός
τούς βουλευτές της αντιπολιτεύσεως να συνειδητοποιήσουν τίς εύθύνες τους καί να έκλέξουν κατα τήν
σημερινή ντιΦοΦορίο Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
όλα δείχνουν ότι ὁδηγούμεθα σέ πρόωρες έκλσγές.
Τό κλίμα πού ἔχει διαμορφωθεί δέν αφήνει περιθώρια
αἰσιοδοξίας Τό πιθανώτερο είναι ότι κατα τήν ση μερινή ψηφοφορία δέν θα συγκεντρωθεί ὁ αριθμός τών
180 ψήφων πού απαιτούνται για τήν έκλογή τού κ.
Σταύρου Δήμα στό ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Καί έτσι
θα έχουμε διάλυση της Βουλής καί προκήρυξη
έθνικών έκλογών».
Καί περίπου προφητικα, ή «Ἑστία» έτόνιζε:
«Οἱ έκλογές αύτές δέν ύπαρχει κανένας λόγος να
γίνουν, πέραν της έμμονῆς τών κκ. Τσίπρα καί Καμμένου να προκαλέσουν πολιτική κρίση καί να ρίξουν τήν
Κυβέρνηση. Καίθα αποτελέσουν καταστροφή γιατήν
οἱκονομία."Υστερα από κόπους καί θυσίες πέντε έτών,
ή οἱκονομία αρχισε να βγαίνεισιγα-σιγα στόβ«»ξέ
ανακαμΨεως, πού έδειχναν ότι εἰσερχόμοοτε σέ τροχια αναπτύξεως."Ολα αύτα ανετραπησαν πρό τού ένδεχοιιένοο τῆς προώροο προοΦοτῆε σας κάλπες- Ἡ ζημια έχει ήδη έπέλθει. Καί θα είναι ακόμη μεγαλύτερη
αν κατα τήν σημερινή ψηφοφορία συμβεί αὐτό πού
αναμένεται καί δέν έκλεγεί Πρόεδρος».
Ἀναλογισθείτε, λοιπόν, πού είμασταν πέρυσι καί
πού καταντήσαμε έφέτος. Καί τό κυριώτερο: Πού θα
είχαμε φθασει καί πόσα θα είχαμε αποφύγει αν τό δίδυμο Τσίπρα-Καμμένου εἶχε έπιδείξει στοιχειώδη
πολιτική όπευθυνότητα καί δέν έσερνε τόν τόπο στίς
πρόωρες έκλογές. Τό πιθανώτερο είναι πώς θα είχαμε
βγεί όριστικα από τό μνημόνιο καί τήν κηδεμονία τών
δανειστών. Ἡ οἱκονομία θα εἶχε έπανέλθει σέ ένα
πτυξη καί ή ανεργία θα εἶχε αρχίσει να ύποχωρεῖ. Τα
δη ΜΜΜ θα ήταν ὑπό έλεγχο καί δέν θα μιλούσαμε για «ίσοδύναμω›. Καί βεβαίως δέν έπρόκειτο να
έχουμε κεφαλαιακούς περιορισμούς.
"Ολη αὐτή ή πορεία ανετραπη έπειδή πέρυσι, τέτοιες ήμέρες, οἱ κ.κ. Τσίπρας καί Καμμένος θεώρησαν καλό να ρίξουν τήν Κυβέρνηση Σαμαρα, 'Ο
πρώτος διότι δέν μπορούσε να περιμένει. °Ενώ όλα
έδειχναν ότι αργα ή γρήγορα θα έξελέγετο Πρωθυπουργός, προτίμησε να θυσιασει τήν οίκονομία στόν
ίβωμό τών προσωπικών του έπιδιώξεων. Καί ὁ δεύτερος διότι ήταν ή εύκαιρία του να βρεθεί στήν Κυβέρνηση. Δεν συνέβησαν πέρυσι τα Χριστούγεννα. Άς
έλπίσουμε ὅτι τού χρόνου θα έχουμε καλύτερα πραγ” ματα να θυμόμαστε. Χρόνια Πολλα! _
«ΕΙΙἰ8 Ματια»
ή °Ελλας
Δυστοπία καί προχειρότης από τήν Εύρωπαίκή“Ενωση
Το ΕΕΙ.Ι8 Μεσα, ένα νη σακι ανοικτα της Νέας °Υόρκης, χρησιμο
ποιήθηκε ώς τόπος ύποδοχής καί)
έλέγχου τών μεταναστών πρός τίς
ΗΠΑ από τό 1892 ώς καί τό 1954. Οἱ
'αλλοδαποί, Εύρωπαῖοι στήν συν
τριπτική τους πλειοψηφία, ύποβαλλονταν σέ έξετασεις ύγείας καί
απαντούσαν σέ μια σειρα από έρωτή ματα, ώστε να γίνουν στήν συνέχεια δεκτοί στίς °Ηνωμένες Πολι
“ τείες. Τό 1907 ήταν ή χρονια-ρεκόρ
για τό νησί, τό όποίο ύποδέχθηκε
τότε ένα έκατομμύριο μεταναστες.
Ακριβώς αὐτός εἶναι ό αριθμός ·
τών μεταναστών ὁ ὁποῖος τό 2015
εἱσῆλθε στήν Εύρώπη, προερχόμενος κυρίως από τήν Μέση Ἀνατο,λή καί τήν Βόρειο Ἀφρική. Περισσότερο από τό 80% έξ αύτών
(816.000) χρησιμοποίησαν ώς πύλη
εἰσόδου τήν χώρα μας. Πολλοί κατόρθωσαν να μετακινηθούν πρός
τήν βόρειο καί δυτική ·Εύρώπη,
αλλα αρκετοί παρέμειναν «έγκλω
ότο».Τούς τελευταίαυς μηνεςτ»ιῆρχω ή ση ω  ""Κβισμένοι»“στήν”Ελλαδα, 
αριθμό αὐτό να αύξανεται διαρκώς.
“Εναν αἰώνα μετα τό μεγαλο μεταναστευτικό κύμα πρός τήν Ἀμερική, ή Εύρωπαίκή"Ενωσις έπιχειρεί
να διαχειριστεί τίς δικές της είσερχόμενες μεταναστευτικές ροές μέ
έναν παραδοξα αντίστοιχο τρόπο:
Μετατρέποντας τήν Έλλαδα σέ
ένα απέραντο ΕΠΕ Ματια. Τα «μοι
εροιε» πού δημιουργούνται στα νησια, σέ συνδυασμό μέ τούς φ ρακτες
πού χτίζονται κατα μήκος καί πλατος της Εύρώπης, αλλα καί τίς «διευκολύνσεις» πού παρέχει ή Τουρκία, ὁδηγούν στήν χώρα μας όλα
σχεδόν τόν όγκο τών μεταναστευτικών ροών πρός τήν ΕΕ.
Χωρίς τήν απαραίτητη ύλικοτεχνική ύποδομή, χωρίς τήν απαιτουμένη ασφαλεια, χωρίς τούς αναγκαίους πόρους καί τό ανθρώπινο δυναμικό, ή"Ελλας καλείται μόνη της
να διαχειρισθεί τό τεραστιο ρεύμα
μεταναστών καί προσφύγων πρός
τήν Γη ραια"Ηπειρο. Τό αποτέλε
περασετε μακέτα τήν Μύτίλή-“
νη ώς τήν πλατεία Βικτωρίας, όπου
πρόσφυγες καί μεταναστες περιφέρονται πένητες καί ανέστιοι.
Τήν ἴδια στιγμή, όπως απεκαλυιμε ὁ πρέσβυς της Τουρκίας στήν
Ἀθήνα, τό 2015 ή =Ελλαδα ζήτησε
τήν έπανεισδοχή μέσω Τουρκίας _
11.000 αλλοδαπών, ή Τουρκία συμφώνησε για 4.000 καί τελικα έγινε
ή έπιστροφή μόλις ...όκτώί Παραλληλα, τό φιλόδοξο πρόγραμμα μετεγκαταστασεως σέ αλλα κρατημέλη της ΕΕ παραμένει στα χαρτια,
καθώς μόνον 30 πρόσφυγες έφυγαν
από τήν χώρα μας (για τό Λουξεμβούργο), σέ μία πανηγυρική μαλιστα τελετή. ή
“Η Εύρώπη πρός τό παρόν βολεύεται μέ τήν μετατροπή της
ῦΕλλαδος σέ ένα κακέκτυπο τού ΕΙ1.181813Πὸ. "Η αβελτηρία καί ή προχειρότης, όμως, στήν διαχείριση
τού μεταναστευτικού, σύντομα θα
δη μιουργήσουν ἑςελίςεις πού, μπο
“ ρεῖ να απόδειχθούν ἐκτὸς έλέγχου.
εΗ Γερμανία ,
έπιδοτεί τήν ναυτιλία της
Δύο μέτρα καί δύο σταθμα από τήν ΕΕ
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ήρθαν νωρίς για τούς Γερμανούς πλοιοκτῆτες καί ναυτικούς μέ τό Βερολίνο να τούς ύπόσχεται ύποστή ριξη
για βασικα ζητήματα πού αφορούν
τήν γερμανική σημαία. Τήν ἴδια
ώρα, ή Εύρωπαϊκή ῦΕπιτροπή ξεκινα διαδικασία κατα της °Ελλαδος
για δηθεν προνομιακή μεταχείριση
τών έν Έπινε έφοπλιστών. °Η
χ ρη σις δυό μέτρων καί δυό
σταθμών στήν Εύρώπη τείνει να γίνει κανόνας!
Τα εύνοῖκα μέτρα για τούς Γερμανούς έφοπλιστές παρουσιασθηκαν από τόν ὁμοσπονδιακό ° Υπουργό Μεταφορών, ΑίοΧει1αετ Βο
μανών ῦΕφοπλιστών (ΜΠΕ) στό
ῦΕμπορικό Επιμελητήριο τού
Ἀμβούργου, λίγες ώρες αφού ὁ
πρόεδρός της, Αίθρα Ηεττιιιειιιι,
έςέδωσε μια ίσχυρή προειδοποίηση για μείωση τού αριθμού τών
ναυτικών. Ό ΒοόιίΠατ δεσμεύθηκε
ἐνώπιον 460 πλοιοκτητών πώς θα
λαβουν κυβερνητική στήριξη σέ
θέματα έπανδρώσεως καί κοινωνικής ασφαλίσεως.
ῦΕνώ λοιπόν αύτα συμβαίνουν
στή Γερμανία, ή Εύρωπαϊκή ῦΕπιτροπή αξιώνει από τήν Ἀθήνα τήν
έςαίρεση όσων δέν δραστη ριοποιούνται «αμιγώς» στήν ναυτιλία
από τό καθεστώς φορολογήσεως
Είδικότε ρα ζητα ἐντὸς διμήνου,
αρχής γενομένης από αὐτή τήν
έβδομαδα, να δοθούν διευκρινίσεις
από τήν Ἀθήνα για τό ποια πλοία
καί φορολογικα πρόσωπα είναι έπιλέξιμα για φορολόγηση μέ βαση τό
ἱσχύον καθεστώς φόρου χωρητικότητος.“Ομως, σύμφωνα μέ στοιχεία
τών Ι.ίογα78 μια καί Ποίοίττε, ένας
“Ελληνας πλοιοκτήτης καταβαλλει
φόρο 66.770 εύρώ για δεξαμενόπλοιο 51.000 στα καί 68.328 εύρώ
για φορτηγό 58.000 τινι, όταν για
πανομοιότυπα ποντοπόρα ένας
Γερμανός καταβαλλει μόλις 22.037
καί 23.850 αντίστοιχα, ένας Βρεταννός 13.675 καί 14.774 καί ένας, Κύπριος 8.890 καί 9.400 αντιστοίχως.
Ζ. στα, στό έτήσιο δείπνο τών Γερ- βασει τού φόρου χωρητικότητος. (Λεπτομέρειες σελ. 2)
Σ ί Κ ί Π θ ί
ημερα « ~υριε ρω υπουργέ...»
Μεγαλο πλεόνασμα ν ν ν ν ·
οτόἰσοζύγιο Χρονια πολλα και δεξια
Οί κεφαλαιακοί έλεγχοι '
επεδρασον θετικο στις Αξιότιμε κύριε πρωθιπτουργέ, μιλώντας αγγλικά χωρίς διερμηνέα, δέν τό περιμένατε! 'Αλλοι από τούς δι- Ρ|ΖΑ από τήν μόλυνση της αριστερής
συναλλαγές μέ τό εξωτερικό ώστε να καταγραφεί
πλεόνασμα 2,1 δισ. Σελ. 2
Κρίση στήν
εύρωπαῖκή δεξιό
Αποδυναμωμένη η εύρωπα'ίκή κεντροδεξια τό νέο
έτος, μετα τίς εξελίξεις
σέ 'Ελλαδα, '|σπανία καί
Πορτογαλία. ΣΕΛ 5
ξΗ «Ἑστία» αύριο
Ἡ «Έστω», όπως καί οἱ
ύπόλοιπες έφη μερίδες, δέν
θα έκδοθεί αύριο λόγω τής
αργίας τών Χριστουγέννων. °Η «5 Εστία» θα κυκλοφορήσει κανονικα τήν
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου.
111 Τι
θ πηρε ί01151
Καλα Χριστούγεννα! 'Ελπίζω να
έπωφεληθεῖτε τού τριημέρου για να
παρετε μια ανασα ἐπειδὴ σας νοιώθω
κουρασμένσ από τίς προσπαθειες πού
καταβαλατε έπί έντεκα μήνες καί δεκαεπτά ώρες για να έπιτύχετε ύψηλή
βαθμολογία ώς πρωθυπουργός. Πρέ
πει δέ να αναγνωρίσουν ακόμη καί οί
πολιτικοί αντίπαλοί σας ότι έχετε κανει μεγαλες προόδους στήν ασκηση
τού έπαγγέλματσς τού πρωθυπουργού από τήν ήμέρα πού πατήσατε
για πρώτη φορα ατού Μαξίμου, τότε
πού σας είχαν αφήσει τό κλειδί κατω
από τό χαλί τής εἰσόδου.
Καπ αρχήν, έκτός από τόν τομέα τής γεωγραφίας, στόν ὁποῖο
`χρειαζετε Μια φροντιστήριο. οτι
μειώσατε μεγαλη πρόοδο στα
αγγλικα! ”Οσο καιρό ὁ κ. Βαρουφακης μέ ένα νί, αλώνιζε στίς Βρυξέλλες
έσεῖς, . κύριε πρωθυπουργέ, πήρατε
έντατικό μαθήματα της γλώσσας
τού Σαίξπηρ. Τό αποτέλεσμα ήταν:
Πρώτον, ότι καταλάβατε τί έλεγε ὁ
κ. Βαρουφακης καί τόν απολύσατε,
καί δεύτερον, μας αἱφνιδιασατε όταν
σας ακούσαμε να μιλάτε αγγλικα!
Βέβαια, πληρώσαμε κατι παραπανω
για τήν έπιμόρφωσή σας σέ ξένες
γλώσσες, αλλά είχαμε τό κέρδος να
χάσουμε τόν κ. Βαρουφακη. Δέν λέω
γ ότι μέ αὐτό κερδίσαμε τόν πρώτο
λαχνό τού Τζόκερ, αλλά ας μήν είμαστε καί πλεονέκτες.
Μια καί ξεκινήσαμε μέ θέματα Παιδείας, πρέπει να ὁμολογήσω ότι ένα
βραδυ μας καταπλήξατε όταν ή κυρία
Μπακογιάννη σας κατηγόρησε για
«οίηση»ί Στό άκουσμα αὐτῆς τής, λέξεως πόγωσαν οί κυβερνητικοί βουλευτές. Δέν περίμεναν να γνωρίζετε τί
σημαίνει «οίτιση».'1σως καί ως ό ίδιος
κούς σας νόμιζαν ότι ή «οῖηση» είναι
μια νέα «ἴωση» καί αλλοι μια νέα
«ίαση». Τώρα, εἴτε έπειδή είχατε
ἐντρυφήσει Με στα μυστικα της
γρομματκῆς της ελληνικής γλώσσας.
εἴτε έπειδή καποιος δίπλα σας εἶχε λε
ξικό τού Μπαμπινιώτη καί σας ψιθύρισε τί ἐστί οίηση, εἴτε έπειδή σας
έστειλαν τόν ὁρισμό της λέξεως μέ
8Μ8, δώσατε πληρωμένη απαντηση
στήν κυρία Ντόρα καί αφήσατε τούς
αντίπαλους σας ξερούς! Μικρό έπεισόδιο πού αποδεικνύει τό εύρος της
ἱκανότητας σας το διεῳύνετε τίς γνώσεις σας καί να προσαρμόζεστε.
Αύτή τήν έφεση πού έχετε, κύριε
πρωθυπουργέ, για προσαρμογή μέ
χαμαιλεοντική ταχύτητα στήν πραγματικότητα, τήν αποδείξατε καί μέ
τήν μετάλλαξη τῆς κυβερνήσεως τῆς
Μπρος σέ κυβέρνηση της Δώσε.
Σέ πρώτη 'φαση εωλάέω τόν ΣΥ
πλατφόρμας. Σὲ δεύτερη φάση οκίσατε τό δεύτερο Μνημόνιο για να ύπογραψετε τρίτο καί φαρμακερό. Σὲ τρίτη φαοη πραγματοποιείτε όλες τίς μεταρρυθμίσεις πού δέν τόλμησαν να
κανουν οἱ δεξιές κυβερνήσεις, έπειδή
αντιδρούσαν οἱ αριστερές αντιπολιτεύσεις."Ετσι αφαιρέσατε καί όσα δεξιά έπιχειρήματα διέθετε ή Αξιωματική Ἀντιπσλίτευση, για να μή πούμε
ότι τήν διαλύσω κιόλας! Συγχρόνως
αντιγραψω καί όλα Τα στραβα τών
προκατόχων σας τῆς Δεξιά διορίζοντας κομματικούς σας φίλους σέ θέσεις
διευθυντών, διοικητών κλπ. Πώς να
μήν έχετε καί σῖηση για όσα καταφέρατε ώς έδώ, κύριε πρωθυπουργέ;
'Οχι μία, αλλακαί δύο καί τρείς οἱήσεις'
σας πρέπουν! Χρόνια πολλα καί εύχομαιὁθεόςνασαςταφέρνειπανταδεξια. Μετα τιμής,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
“την ύφήλιο.
τόπολοτελέςΜωωύω16
Με συλλεκτική
έκδοση -ανθσλόγισ
μέ πορτραίτο καί
κείμενα από
τίς ση μαντικὡτερες
προσωπικότητες
τού ελληνικού
πνεύματος, πού
έγραψαν ἱστορία
στήν Εστία
λ Με ιωωῳΜω. τα
140 ΧΡΟΝΗ ΜΕ Μ
μ ΠεΝΜεΣ
ΠεΡιεΡΓΑ
Ο Ἀλλον έναν τίτλο ἀπέκτησε ή Δούκισσα τού
Καίημπριτζ Κέιτ Μίντλετον. Ἡ αίτια εἶ ναι τό λαμπερό της χαμόγελο, κάτι
πού δέν πέρασε απαρατήρητο από τήν Τσίοςτερί1. Ἡ έφημερίδα τήν
ανακήρυξε ως τό νέο πρόσωπο τής βρεταννικής
όδοντιατρικής, ἐκτοπίζοντάς τό... φονικό χαμόγελο τού κινηματογραφικού Βρεταννού μυστικού
”πράκτορα *Οστιν Πά
ουερς, πού ύποδύεται ὁ
Μάικ Μάγερς. Μάλιστα
σύμφωνα μέ ἔρευνα, τό
,Βρεταννικό χαμόγελο δέν
έχει πλέον λόγο νά ζηλεύει τό αμερικανικό.
Όπως καταδεικνύεται,
περισσότερα δόντια λείπουν στούς Αμερικανούς
άπό ό, τι στούς Βρεταννούς (Ζ3ί έναντι 6,97)!
ο Ό ίσλαμικός νόμος ἐπεκτείνεται καί στούς...
αίθέρες. Στά αεροσκάφη
τής Πέγεια Αν δέν ἐπιτρέπεται τό αλκόολ, οί
αεροσυνοδοί φορούν χιτζάμπ καί Τα τρόφιμα
είναι «χαλάλ». Οί κανόνες
αὐτοί αφορούν τό ἐσωτερικό τής Μαλαισίας. Προσφέρεται δέ καίή δυνατότητα προσευχής πρίν
τήν απογείωση.
ο Στό βιβλίο τών ρεκόρ
Γκίνες έχει περάσει πλέον
ὁ Γκράχαμ Χιούζ `γιά·τό
ίδιότυπο ταξίδι του στα
Εἶναι ό
πρῶτος ἄνθρωπος πού
κατάφερε νά ἐπισκεφθεί
σχεδόν όλες τις χώρες τού
κόσμο-υ χωρίς νά χρησιμοποιήσει καθόλου αεροπλάνο! Τό ταξίδι του
διήρκεσε τέσσερα χρόνια
καί31 ήμέρες. Τό πιό δύσκολο ταξίδι του ήταν
στίς Σεϋχέλλες καί οί πιό
φιλικοί άνθρωποι ήταν Οί
Τρανοί.
Ο Διαφεύσθηκε ποινή γυρικά ό άστικός μύθος ότι
κάποιος μπορεί νά σκοτώσει κάποιον άλλον άν
τού πετάξει ένα κέρμα
τού ἑνὸς σέντ από τήν
κορυφή τού , Επιρίτε
διετα επιασε. Οί παραγωγοί τού τηλεοπτικού
σόου Μ γίί1όυείοΓ8 έφτιαξαν ένα όπλο, τό ὁποῖο
ἐκτοξεύει κέρματα τού
ἐνός σέντ, μέ ταχύτητα
103 χλμ. τήν ώρα, ταχύτητα ίδια μέ αὐτή πού
θά ανέπτυσσε ένα νόμισμα άν τό πέταγε κάποιος άπό·τήν κορυφή τού
Επιρίτο διετα: Βιιίίαίιις,
και( «πυροβόλησαν» ὁ
ένας τόν άλλο στό κεφάλι. Τελικά δέν έπαθαν τίποτά!
·Ἐνα διαφορετικό έξωφυλλο ἐπέλεξε τό αμερικανικό περιοδικό Τίμιο
γιά τό ἐπόμενο τεύχος
του, πού κυκλοφορεί
τήν Δευτέρα. σε φιλοξενήσει τό πρόσωπο
τής δημοφιλούς τραγουδίστριας Αντέλι. Μετά τήν πολυετή απουσία της, ή' Βρεταννίδα
_ τραγουδίστρια ἑπέστρε
φε δριμύτερη από ποτέ
καί μέ τό τραγούδι
«ΗοΠο» έσπασε όλα τά
ρεκόρ πωλήσεων. Ἡ
χρονιά πού φεύγει δι
_ καίως τής ανήκει.
ίΗ°Εοτία εύχεται
στούς αναγνώστες της
Καλα Χριστούγεννα