Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Νέος φόρος σε κάθε συναλλαγή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
· Να σου Πω - Πυρκαγιὁ
| Παντελἱδιι5
  για Υνιὴ Καρδια. ΑννεΙα¦ Ηιιαρ¦ Νεφρουε και Ααφαλέε Με
Στο μεγαλυτερο διογνωστικὸ κέντρο τικ Ελλαδο5 · Σιγουρα και οξιὸΠιστο
 α ΣΕ ΠΡΟΝ0Μ|ΑΚΗ Τ|ΜΗ
Α|ΜΑ'|'οΛ0Γ|Κ0Σ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρ αεεαααλικὡε ' · κάνε αυτό που Εέρει5
. . μπαδιδὁμενων | Οικονομόπουλοε
. Χαλαατερινα · Σακμαρα 'ω""Μων . Με" ¦χολ¦δη5
· Τριγλυκεριδια · συρια _ Η" Με “2) · Και μου και Χωριο
° Ουρανό  °  · ΗΒεΑα (αυστραλιανὁ αντιγόνο) | Κ°ρρ°5
. Μτι-ιιενλοΡον οι" ς ολικό αντ'οωμα) ` . ; 2ἑσἔ Ζ"Τ°ω μονο
Ο ΒΡΕ Συ ι ιι ' .
( φ › . · των έχω εσένα
/ Πλούταρχοε
· Δε σου αντικω / 5τειι
· Το απολυτο κενο 20“|5
ΜΜΜ | Βἰσσιι των Μἱ|(ε
· 80"
Κὸψτε τα κουπόνια του εξωφυΜου και κοντε οιματολονιΚο ο δν. η τη τΟ Θ `; το ι πω τ
έλεγχο ΜΑΜ δωρεαν και έλεγχο των οεξουοΛικὡ5 μεταδιδομενων ο  μοντ ιι: ~ “1: αμα αυτ ι: Ιω; ω: ο) Ί ευρω
νοστιμοτων σε Προνομιακή τιμή · ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤ|Σ ΣΕΛ|ΔΕΣ 55 ο ο ω Μο. ο «Το Χαμογελο του Παιδιου»
· Με φωναΖουν οι φἰλοι
τρελὴ - Σ' ένα χαρτακι
έγραψα - |ἱνο
| Θεοδωρἰδου
· Οσο μένω επιμένω
| Ρὁκκοε
ΔΕΝ ΤΟΥΣ Φ'|'ΑΝΕ| '|'0 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥ'|'||(0
Σχεδιο Αναν ΙΙ απο την ΒΕ.
Προωθουν ἔανα «Μου» στον ΚυΠρο σαν το διαβὸΠτ0 σΧεδιο του 2004 Χαριν ΤΠ8 ΑγΚυ οσε
· ΣΕΛ¦ 30-3Ί
ΑΑΑ0ΘΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ν εοε ω ροε
σε καθε  η
συναλλαγη  
. . . συνεπειε8 στον Οικονο ια»
Το κρυφο Χαρτι τι18 κυ βερνιισΠ8 λ μ
για 300 εκατ. € μεσω τραΠεΖὡν Να εξεταστεἱ`
εαν υπαρχει
Σε εφιαλτΠ των Χριστουγεννων εἔελισσεται για τον ΣΥΡΙΖΑ το
συνταἔιοδοτιιςὸ μου μέΧρι τι8 15 Ιανουαρὶου Πρε1τεινα ειναι έτοιμο 66405 ὁ"
το ηξερε
Π0Ι0Π8 υΠ0υρνου8 β(ΙΖ8Ι ΜΕΓΑ '|'|·|Ν ΠΡΟ ΤΙΜΜ '
στον Ναό( Πει ο Τσακαλὡτοε β¦8'¦Έ%Ἑ¦¦Μ ε" εγ'Υε °"°
«Δεν μΠορουμε να Κυβερντ1σουμε έτσι», δισμΙ1νυει στο Μ(1ἔὶμου - Ξ ί δ 9ν| '5°νοΐ"Τα
· ΣΕΛ¦ 26-27 ' η 
σχεδἰου
μετα τη δημοσιο
ομολογἰο
:ε   στο ΕΜΠηε| 4
ἑἶἑκ(ΠἔἔΞτΜ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ Δ|·|ΜΟ|(ΡΑΤ|Α
8 ευνα . .
Χ έ! Μ Πἑσ8ι8 -Ποιαε μπορει-και θελειΛὰμΠρου _ Μ να κερδισει τονΤσἱιΙρα;
' · ' Χ ' κ ϊ ' κ τι Ε κἰν
Η Μ Μ Μ Μ «αναρΧικων» · · :τιἘ°«:αΐἔ8:η::ι=:=Ξἔ:ΞΏ:τσ:=α:α "σε
Ενώ ιι ΕΛΑΣ. ΤΟυ8 συνελαμβανε, ΤΟΠ8 έβρισΚε αμέσω8 δικηγὸρο μεσω Κουμουνδούρου