Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο:Recognized text:
“ΜατιΜωτωε;  ΕΜΗ 24_εεεεΜω Με;; :εεεεω9ε;€ε έχων 5599.] 
Γενικός Δεικτης
Οι Δεικτες της ημερας
ΜΜΜ _ _ να»
ΜΜΜ _ _ . Μ
αμκ ΜΜΜ _ _ :
ΜΜΜ _ _ Μ
ΜΜΜ _ ·_ _ , :3
Ημερήσια Μεταβολή ΜΒΜ-ΜΧΔ _ _ Μι τα" οι" Με Με
Με _ μωρε;
Αγροτικές
....... 
Καθοδικές
 ....................... ..
ΕΞΑ|Τ|ΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λ|ΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑ|
ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ Π0Λ|Τ||(ΗΣ ΛΣΤΑθΕ|ΛΣ
φταιει» ιι εταιρεια κ Μονς στην Μπάσα
Στις 22 ιανουαρίου η επόμεν
ή έο κύκλο πολιτικής αστάθειας
Ε" ν Ν -.' βλέπει ο οίκος αξιολόγησης
 -. 5ιαηόατσ&Ροοτ'εστηνΕλλόδα,εξαιπαςτωννέων μέτρωνλιτότηταςπου
προωθαΜαι.Σύμφωναμετηνενδεικπκή έκθεση για το ημερολόγιο των αξιολογήσεων που εξέδωσε ο οίκος, η επόμενη
αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας θα
Β ·' 2 πραγματοποιηθεί σης 22 'ανουαρίου.
¦  .  Μέχρι τότε θα αξιολογηθεί η ετηδραση
-  ' των νέων μέτρων λιτότητας που έχουν
ληφθεί ενώούμφωνα με τον οίκο, αν και
ο κινδυνος στάσης πληρωμών έχει μειωθεί σημαντικά, ωστόσο δεν έχει επαλειφθεί πλήρως. Σύμφωνα με τον 5&Ρ, η
Ξἐ Ι ,τ ; · έ |- · έ ' θα .
Εξαιρετικό κρισιμο θεωρει η ΜΡ το πρωτο ἔλἩἑΉ$θἩΜΞ
δίμηνο του νέου έτους. καθώς θα πρέπει Μ·ΨΜ9σπνΜΜΜΨΜ
. , οποια θα κριθει απο τις οικονομικές και
να ψηφιστουν όυσαρεστα μέτρα χρηματοδοτικέςσυνθήκες.
Μόνοαν βελτιωθούν οι συνθήκες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το αν η ελληνική
β τ ` ,λ κυβέρνηση μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοπκές της ανάγκες και για το
ποια κατεύθυνση θα πρέπει να λάβει η
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
Ετηοης, ο οίκος ετησημαίνει όπ η βιωσι
η αξιοπόγηση της επηηνικης οικονομίας
τάται από την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής από την κυβέρνο
ση, η οποία θα οδηγήσει και στην σταθεροποίηση τηςοικονομίας. Οοίκος τονίζει επίσης ότι η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση κατασταθερσπρίιιση τηςελληνι·
κής οικονομίας, Εξαιρετικής σημασίας επίσης είναι η επαναφορά του Μίνα, η
οποία και θα επαναπροσδιοριοει την
πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών
στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΚΤ.
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αναχρηματσδοτήσουν το βραχυπρόθεσμ0 χρέος της κυβέρνησικω
νεχίζοντας τη μετακύλιση των εντόκων
γραμμαπων ύψους ῖ5 δισ. ευρώ (8,596
τουΑΕΠ) που διακρατούν.
Ωστόσο, ο κινδυνος της πολιτικής αστάθειας παραμένει για την Ελλάδα, εξαπίας των αντιδημαριλών μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να γινουνιαπό
την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και των
επιπλέον περικοπών που θα χρεια
στούν σε περίπτωση εκτροχιασμού
μότητα του τραπεζικού κλάδου εξαρ- τωνδημόσιωνοικονομικών.
Αη. Τσίπρας: Η κυβέρνηση Ξ «οχι» στον Ραχόι ι Εηιηηέον αηώηειες
τα καταφερε  από τους Σοσιαηιστές 4,7 δισ. ευρώ
Το 2046 θα οδηγήσει τον ηαό και τον τόπο ι Απορρίπτει το Ρ5ΟΕ μια κυβέρνηση Είχαν το 2044 στο διαθέσιμο
σε ένα «ξέφωτσ μεταμνπμονιακό» Μ ε ι  υπό τον Μαριόνο Ρακό· τα η ] εισόδημα τους τα>νοικοκυριό τη 4
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|^ - ΠΟΛ|Τ'ΚΗ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΟΗΝΩΝ
Π“αρόταση-«ανασα»
για ένταξη στο
«Νόμο Κατσέπη»
1 παβρθιτ δικτι::αΟι,~ητικΜ
στις και 35 ημερες μετα
ιι αιτηση Σιλ. :ι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό η θετικό
στο ταμππό
Σιλ, 1244
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο
θετικό γύρισμα
στο «φιναηε»
για τον Γ.Δ.
Εκηεισε στα υψηηό ημέρας
- Υποχωρεί ο τζίρος
στα 400 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ερχονται
συγχωνεύσεις
στη Βουηγαρία
Λόγω πισω τεετ5
- Η Ευτορεηκ σχεόιόζει
νέες εξαγορές
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ .
Αποκτό την
Νερτυηο ναηαέηγ5
η θοοθ-Εο|α ΗΒΟ
Η συμφωνία αναμένεται
να οποκπηρωθεί τέηος
του α| 5μηνου 2046
Πόση αξία μπορεί
να ανακτηθεί
από τα ΝΡι.5
Το νομοσχέόιο, οι
επιοφόπειες και οι επιηογές
των τραπεζών  ω
Σιλ. ω
'Ο ?Ο