Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
$"ΡΕ' ΕΕΑθ"Ε Ο... “ΛΦΡΛ|'Κ0ΥΖ°Σ“ ΕΚΛΕ|ΣΕ ΝΠ0ΥΝΑΛ, Ο ΓΟΥΤΑΣ ΕΠ!" ΞΑΝΘΗ
ΘΑΗὲΝΑ
Χ ΔΡ. ΦΥΛ.: 522 |ΠΕΜΠΤΗ 24/Ί2/20Ί5 | ΠΡΙΝ: Ί,30 ΕΥΡΩ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 η > Ά ~ . ·%ω· η ε “Ο ψ¦“*“
ΣΕΛ.3ε8|48 Η.: ω
ε 7 ` 7 Ι 7 2%
Ξ- ' = , ΜοχΤΕΣ
3 Δ Ι έ; ! Μ μ ΜπΡοΤΑΣΕΠ
Δ χ ω υ Ω
' "ἐν * Δ- η' . 4 έ ' Η “ω
Ι “Ξ “-““^ϊ:Γ“·^Ψ“ΦἙΪ%Β@Ν©ἱ
'·~ Φ “Ρ9ΜΝυΜΜΜνΜ5 ·   “ὰ
 'ΜΔῳ©ΜωωΜ
ζ ονσγκσιεςω χ.
7 ρ κας σλλογες 4
 Ἡ ΔΩΔεκΑ ΗἘΜπ: ;ΜΛΡΝΤσκοΠΑ ~· !
  ΜΗΝ" “Ψ 7 '
 Μ|Σ" ΩΡΑ ΜΕΤΑ “Ε|Μ^| ο ΑΡΧΗΓ0Σ, , ζ #
έ Το προτρΑΜΜΔ! > πωσ: ειπε ω· ΦεγτΩ; χ
“ῳωὡωω “χω ων :Μαη
Ύ .  . , ¦ ι  ε
Λ0ΥΜΠ°ὶ=“π0!°Σ . μ .ὰ “ °° ¦ ω 7 σ
"Δζ5τ|ὶΩ ε°°ηΑΞκ» ν' _ . “;ψ _ ώέ_: η: ἄρωμα ' 
Η · νο παίξω·
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕ|Σ ΤΖΑΒΕΛΛΛ, ΜΥἑΤΛ|(|ΔΗ ΕΣ Δ"(Α|0Λ0Γ|Ε»γ
Ε;:32_35  τΑλλη μια σηὲἑὁἐῶἐ“ . γ ν :ὶ·>_ _ _ 
 η · Σ εμφανιση τού Μοργσοηη ῦ > κ' '  έ' Γ [7 ἔ«Μ! ποίνω
· · η” η ; > Ν: τ Λ ϊ-¦.|ί=<ὲ:'νον“<ἀ›
' - Ϊ
`^ - λ ·
ο, «πω μπω»
 “ γ .  Ε' > .  “
έ η ο ΠΑΟΚ 82-57 ΤΑ ΤΡ"(ΑΛΛ _ ζ ν .. η 
! ¦ ΠΑΕ' Γ|^ ΜΗΛΟ ΣΤΟ |(ΕΡ^ΤΣ|Ν| “' ν
ένσν οκομη
επενὁυῖη
μαζι που

Τελευταία νέα από την εφημερίδα