Πρωτοσέλιδο Αγορά:Recognized text:
21: ω ΔΔΥΩβ& ε=.ωαΜ · ΜΜΜ"
 ΕΝΤ·ο  ο· 
ο. · Μ - -· :απατα
· “Π ' ΎΘΕδε£δ
ΜΜΜ ΦορΑΣΕεοαΜΜ  · ”“ “ ·  Μπόκα
Η ειτΞ:ι-:£:›;ῇ έκδοση μ όλα . . - ' ' Μ
'Β Μ "ΜΒ” · · Μ
· κ·| ..ψ:···"|· -`
' |. |Ν
α έ .·.¦|υ“.'.Ξ“Μ. ω
:-=_χΞ-:Ρ.-.“Ἡ-1μ 'τω 3334Ε:Ξ·;:ο.·.α.4ΜΜΕ::  ε; ;1>“-“τ5  ο “Ψ 7“-- 
Β'ΠΡΠΙ Π" ΝΔ ..
Ι ' -7 - κ _._-_.- _ __`_- _`ἑ
εοὲε βια μος
για το χρέος
ΗΜΜΦΜ ΜΜΜ@ ωΜΜαΜ8°
ωΜΜαΜω λω.αΜςΜω ΜΜΜΙΜ
ωνωύωΜωΝΜ σατανιΜὡνΜΜ ω ΜΜΜαωὡ
πα·=“=ΦΦφαὡΦηα°ΝΧ '
ωωΜΠωΜ ΜΜΜΜαΒΜ
ωΜεωΜ ΜΜ@.οωΜως
γαμτοὐΜΜ ΜΒΜ ΜΜΜΜΚ@
αακ8ωΜΜ0αΜ ω.ωΜ“ῳωω“
Μανω- να
4.,..¦
.. ,.¦._.._-. “ς
ξ...ι. '
..- οητα
' “ι !
¦ ._ , ¦
.·.£ Δι. .μ ..-.#“.|μ. ..8.
«θα κανουμε
τα Παντα για
να ΡΒ μειώσουμε  ΜΜΜ Μπα: πωαωε·Μω !
κύριες συντάξεις» «Η αλλαγή συνθῶα1ς ὅ
ΕΜΜΜ για τα ΡΙοατεΧ απαιτεί
..8. ομοφωνία» Μ,
Νέα Παρέμβαση
ειοιμαζε·
ο  ΚαραμανλΠς
.. ΠΜὡως ω"γ0Μ'   
ΜΜΦ°ς απο... χειρουργε·ο γ 
Ι .' 4,/ “Ξ '_Ν_
 ο· εξααοα8 Ιου ΕΦΗ" Ἐκ
9 ο “ “Ο _ :μ .Λ τ ` ι.