Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΝ|·|Σ
Ο ΡΩΣΟΣ
"Η 'Η'
0σΒσϋσΕισ
ΚΗ' 'Π Ι
ΜΕΓΑΛΕΣ Χσιστισνσσσνσ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ηχοε ΠΠονιοε Β
οκτΠΗχοΣ
ΒΥΖΑΝΤ|ΝΗ
ΟΕΜ ΛΕ'Τ0ΥΡ|'|Α
ΤΑ ΝΕΑ θΑΥΜΑΤΑ
Ο Βιο5 κοι το ιεοο
θουιιοτουογο
Πειψονο του Αγιου,
Που εχει θεοοΠευοει
ονοριθυΠτου5 Πιοτου5
εω5 κοι οΠμερο.
Το ιεοο οκΠνωμο του
Ποοομενει οφθορτο στο
Νεο ΠροκοΠι Ευβοιοε
κοι ο ιὁιο5 θεωρειτοι
του ΣσΒΒωοκύρΜκου
Ἡἔ ' η' ~ το οἱ θουτιοτουογοε
¦ _ .Μωβ χΡ¦Σῖογ¦^^^¦ΝΜ
ΠοιοΝ θΕΛΕ| ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ τΠΣ ΑΝΤ'ΠΟΛ|ΤΕΥΣΗΣ ι_  °< '
ΜτσΜπΜΜ
σ ΜΜΜ τη; ΝΔ
χισιισ τσ ΜσΕισσσ
Η κυΒεονΠοΠ, Που 6εν Περίμενε τΠ μεγοῆΠ ουμμετοχΠ οτΠν εοωι<ομμοτιι<Π
Μωἰσ¦ '038185
ΣΕΛ. 6·9. 20·22. 46·47
ΜΟΥΣΕ|Ο ΑΥῖΟ|(|ΝΗΤΩΝ
Πορεία Χωρἱ$ ψΠφοφοριο, θεῆει νο γνωριζει τι5 Προθέσει5 του Βοοικου οντιΠοῆου εν οψει Ψ Έ 
σχ€6|° Ψ" των ουοκοῆων μετρων Που Προκειτοι νο ῆΠφθουν στον ορχΠ του 20% Σετ τ 7/ .ο ©;_›
ων ΕῆΜδ=_| ΜΟΝΟΜΑχιΑ ΔνΟ ΚΟΣΜΩΝ οδηγώντας
Στα ιο-ιι 0  7 Πέ ' ε ιο' 33
 Εεκαθαρισμα - - , ,
. , . "ουλιο χοσλια
'· “ΜΜΕ καραμανλ·κων Μ" ε ω κοτσ“·ν9υμε
Μήιε¦"£ 'ο Π |' τα ΒσκΜρια
ΣΕ^. .
* / -μΜσοτακ·κων χρόνο Με·
_ ΔιοΒοοτεσωσωΜνιοτο στοΟΠΟτΟΟ ο ΤΠί'|""(
Που εΠοθε ο Σουοοοε με τον Τζιτζικῶοτο ι
5Τ0Ρ ΣΤΟΥΣ ΤΣΑΜΠ0Υ|(ΑΔΕΣ ΕΡΝΤ0ΓΑΝ :2
το εκσι. εσσὡ
σσσ ΜΜΜ τισ
εσενσσσει£
στις Βσσεέσσεσ
Δεν τροΒΠεε
Ιγισβνσ ξι“σ!σἔ 
:την “κῇ'[email protected]ἑ'") 7
η Λἑγκσ “ ο. Δν"'"9"εΕ Τ· νο γνωρἱ1ετε (
του Βορρο "σύ ..καίνε,, κτ" ωσσσκεΕ για σε σ“ΜΕε·$ "ο ΠΙ.” "ι
¦ - ιισσ εσκσσσν Κω ω “κ°°Ρε“°“ · . ν
Κινεζιι<ο τα κσσσιμσ Ι Ρ
ΜΟΝΟΝ) Η] στην ΜΜΜ ` `
εΠιχειοΠυοτιο Σελ
ι ΖΟ·ΖΙ. 28-29