Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Η επιστροφή της Ν.Δ. και το βέρτιγκο του Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ ΕΜ|Λ|Μ||ΡΒΝΤΕ ιι Μ'γ"ΗΡΕΣ'ΩΝ ω Ιι ΠΑΤΟ
η ι ________ ΤΟ ΑΥΤΟ κιΝι-ιΤσ ///// 
Β|ΒΛ|0
 Ξ Γι ι: Γι Στ ι: ;-Α7 θΘ© _ ῆ~/ ` Έ
Το ΜΑΣικοΑΡιΣι0γΡιιιΜΑ Μ κέΑ'ΙΘΡἑΤἔἑΒΒἔΩΝ  ΤΑ ΠΑΝΤΑ - ιι
η ` @ΠΕΣ
Τ ΚΕΡΔΟΣ Η! Ε'ΜΩΠΜ "ΜΜΜ
_ο·π“=Μ
Τ  ρ έἶἔ-!ἔ: ο
. "  Τ Ξ Τ ·
 . . χ ΣΕΛ|ΔΕΣ  ει0" /
 , ° “ '_ - ί ^ 7ἴπἶ3 Ο' ΟΤ ΒΥΠῇ Μής Ε¦6Μ"ἶω %ο|ειοΡΜ `
Η η ά Ι θ ΜΝ;” Συ Αστικά' η.
 ἐς ί ΤΑ χ | η ,.  ω
 . 7 οΛΑ  ι ιι.: ι κι  . ι η·
.4 ΠΡοΤ0ΝΤ^ 0/  " 4   ~'
Ε ο Τ ΑνΤοκιΝΗΤ ι ΤΤ “φ -> ι ι Ι -- ι
 :Ι ΣΕΛ|ΔΕΣ / αχ ΤΕΜΕΣ # ο ι ι ι¦ χ κ . | “ ΙΤ
3 ΑκΥκΛ0Φ0Ρ|·|ΤΑ
Μ ·ΜΜΜ“
Οι ΕΠΕ|ΣθΔ|Α ι
κ ' ΜΠΑ|_^ΠΠ|ΣΜΕΝΑ
ΠΑ ΕΛΛΗΝικΑ
Ν Σ ,Ἡ 74 έ
Μ ε· ΠΕ :°Μ ι ῦ“ Ο
. ' Χ ||/ έ ¦ ω,
~_ ι_, ιἐ Τ Τ - ἐξ - έ 
 Τι κι /Ιγ / μ Τ Μ "ξ Τ έ Χ Ἡ“ ` / Τ Υ" ϊ
,'  ά” / Χ ν Τ ΤΙ Ϊ “ι Χ
_ 3 Η Λ Λ η ι ι ι ¦_
¦ / Σ - Μ | ι ι! ι Χ
“_χ 9! η κ έ / Κ // 'Ι , κ
ιι ι ι ` χ Τ Τ χ ι
Ι Χ η Η
ΜΕ ΜΠ”ΤΤἔΤ ΒΤ Κ"`Τ'ΊἔΤἔἩἔἔἩι Ζ? Σ Ρ (ΙΣΤ Τ ἐξ ΤΟ ῖ Έ ηδ- 'ἶ Η Η Η η μ Ζι¦ Με ιτιιιρ@;ἶ@@ιΡ[Σ κέικ
Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ 4, 6 & "649
' Κ υ ΔΗΜ] [Η] Τ ΤΠ] Γ?Όἶῖἶῖἶ Ϊ Ξ ΠΕΙ ]ΐζ Η? [Ϊ  
- Μι'
ι] ;"/ ιι
ΜέδοΝΤο ΤιΣΤΜΆ:ιΕΣ κΑΛιΤιΞΣ κΑι ΤΑ ΔνΣκοΛΑ ΝοινιοΣΧιΞΔιΑ
Η ΕΠ|ΣΤΡοΦΗ
ΤΗΣ Ν.Δ. και το χ
Βέρτιγκο του Τσίι·ιραχΚ
Η ΠιιΞ:Ξ:£1η :οΤη::Ε:Ε:Τ:ο;ῇ
Των φϋιων Της Ν.Δ. ἑσΤειλε
μήνυμα για <<οΤρ0Φῆ» Της
παραΤαξης προς Το κένΤρο και
σκληρή ανιιιΤολίΤειιση
ΓΙΑ Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ 20%'
ΛΦ|ΕΡΠΜΛ
ΡΑΦογΝ _ η
παο ι
ΠΟΝΤΜ0Τ Μ “ς "90 Ι Σ 
ΤἔἔῖΑΤοΡΜ ΤΗΣ "ΕΜ
ΤΕΜΕΣ
[ζωη  “
Σι·ο ΔΡΟ
ι·ιΡοΣ ΤιΣ
κΑΛι·ι ΕΣ Τι-ιΣ
'|0ης ιΑΝονΑΡιον
Ενω» Τῶ;ἔῖ;::ω Τ;:Τ;ΞἑἶΤΠιΜ κ Τ ι
ανησυχούν για Τις
ψηφοφορίες σε ασφαλισΤικ6,
αγροιικο και για Τις επόμενες
δημοσκοπήσεις
 Οί  _¦_Σι'ῖιἶιΞἶϋ Δ|Α|'||ΣΤΩΝΟΥΝ ΟΤ| Η κγι>ιΑι>χιΑ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ ΕΜΦΑΝ|ΖΕ| ΡΩΓΜΕΣ
"Η |||Β|(ΜἩ|Τ||(ΕΣ ΣΤΝΒΜ|'||ΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΒ Τ|| “ΜΜ|Β|'ΤΜΩΣ||ιι Τ||Σ ΕΠΑΣ.
Ε] ΣΕΛ|ΔΕΣ ΖΟ-ΖΤ
ιι 'και 
¦  ΤΜ Τον ΣΤΗΝ ΕνοηΤιι=ι
ι- κΑι ο ιιινχΡοΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΡοΣιΑΣ - ΤονΡκιΑΣ
ΑΠ ΤΘ κι <<©Τ Η ΤἰἘΣ£ιΕ@=Π
ΚΑΠ ΤΜ Τ ή 
ΣΤΟ ΨΕΥΔ0Δ|·|Μ0ΨΗΦ|ΣΜΑ
ΚΔ' Τ|Σ ΚΛΕ|ΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ γ ¦ 
.Β'ὲς, ΤζΤχαντ·στές
Σύρ·ζ@το@ΦκἱΤ, '- Ύ Ι Ι
Η' “ΥΜΩΝ σϊΩ>Μνῆμ@|ο και καραΒαν·α προσφυγων
74; .Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα