Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εκκαθαριστικά-"φωτιά"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.957
Μ.ηηἴτετηΡοτίκί8Γ
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕπιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
τουρισμός
Η διαφορά από τον πρώτο
ειναι «απολυτως αναστρέψιμη»
Ανάκληση του πρέσβη στην Τσεχία
η απαντηση στις προκλησεις
5Ε(:υΠ'ΤΥ 5εηνιςε5
2-1 0-8ο7ο427
ροη η η ,ο Το 7·
Μ.εςοηριοε-εεευηιπαη
σημερα στη Ν
Εθνικη: Ρευστότητα 3,5 δισ.
από πώληση της Είηεη5ηαηκ
Ρευστότητα της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ, που της
επιτρέπει να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της οικο
νομίας, αποκομΠει η Εθνικη Τράπεζα από την πώληση
της Είηαηεοαηκ στην θέτει· Νοτίοηα| Βαηκ >ί 3
αρθρο στη «Ν»
θΕ0ΑΩΡ0Σ ΦΕΣΣΑΣ
Ε|'|ΕΝΑΥΣΕ|Σ
ΕΔΩ ΚΑ| ΤΩΡΑ
|'|Α ΑΝΤΑΓΩΝ|ΣΤ||(|·|
0||(0Ν0Ν|Α >9
Ευι·οηαηκ: Ποια τα οφέλη
από την πώληση της Ευι·ο|ίίο
Αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας στο ί 7,8%,
ρευστότητα της τάξης των 360 εκατ. ευρώ και
συμφωνία για την αποκλειστική διανομη ασφαλιστικών προίόντων από το δίκτυό της φέρνει στη
Ευι·οηαηκ το άεα| για την πώληση του 80% της
Ευια|ίίε στη Εαίι·ίεχ. >ί 4
Οι εΠιΠτώσεις θα γίνουν αισθητές με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2016
Εκκαθα ριστικά-«φωτιά»
Οι '7 φο ρο-«μΠοναμάδες» Που θα επιβαρύνουν τους φο ρολογούμενους
ΕΠτά σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων θα τεθούν σε ισχύ το εΠόμενο έτος, οι
εΠιΠτώσεις των οΠοίων θα γίνουν αισθητές με την
υΠοβολή και την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Που θα υΠο βάλουν την άνοιξη του 2016 τα φυσικά και τα νομικά ΠρόσωΠα. Οι
Χαμένοι των αλλαγών θα είναι όλα σχεδόν τα νομικά ΠρόσωΠα Που θα κληθούν να Πληρώσουν φόρους και Προκαταβολές φόρου με αυξημένους συντελεστές, οι ατομικές εΠιχειρήσεις και οι αγρότες
Που θα υΠοχρεωθούν να καταβάλουν σημαντικό
αυξημένες Προκαταβολές φόρου και τα φυσικά ΠρόσωΠα με ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ,
Που θα αναγκαστούν να Πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης αυξημένη κατά 42,8% έως και
1 85,7%. Οι φορολογικές εΠιβαρύνσεις ΠροκύΠτουν,
μεταξύ άλλων, αΠό την αύξηση του συντελεστή φορολογίας των κερδών αΠό εΠιχειρηματική δραστηριότητα, την αύξηση της Προκαταβολής φόρου εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες νομικών ΠροσώΠων, την κατάργηση της έκΠτωσης 2% Που χορηγείται σε ΠερίΠτωση εφάΠαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος και την αύξηση των συντελεστών
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα φυσικών ΠροσώΠων Που υΠερέβησαν ης
30.000 ευρώ το 2015. >5
Αύξηση τιις προκαταβολής φόρου
εισοδήματος για τις ατομικές
ειιιχαριίσας και τους αγρότες
Αύξηση της προκαταβολης
φόρου εισοδήματος για ορισμένες
κατηγορίες νομικών προσώπων
- Κατάργηση της έκπτωσης
που χορηγείται σε περίπτωση
εφάπαξ εξόφλησης
του φόρου εισοδήματος
0ι αλλαγές που έρχονται με τον νέο Χρόνο
Αύξηση των συντελεστών
της ειδικός εισφοράς αλληλεγγύης
για ετήσια ασοδιίιματα
φυσικών προσώπων
που υπερέβησαντις 30.000 ευρώ
το 20ί 5
Αύξηση συντελεστή φορολογίας
κερδών από επιχειρημαακιί
δραστηριότητα νομικών
προσώπων και νομικών οντοαίωιν
με διπλογραφικά βιβλία
Υπό προύποθέσεις
η μη φορολόγηση ανασπραιαων
ενοιι<ίων
Υποβολη δηλώσεων
μέχρι το τέλος Απριλίου
[αγορά] Συνθήκες υΠσνόμευ σης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού και ευ ρωΠαῖκού κλάδου
Α|ΝΕΡ|·| Ε|'||ΝΕΑ|·|Τ|·|Ρ|Α: Ι ¦ Ι Ι Ι
ΗΜΜίμω  Τι φο ρους ζητει η Ι(ομισιον αΠο τη ναυ τιλια
Σε «βρόχο» η κρουαζιέρα
Σε «περιπέτειες» μπαίνει η Ελλάδα όσον αφορά τη
θέση της ως προορισμού κρουαζιέρας εξαιτίας των
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχη της Ανατολικής Μεσογείου. >ί 2
Εναλλακτικές πρακτικές
επίλυσης εμπορικών διαφορών
Στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και στην
ταχύτερη απονομη της δικαιοσύνης θα μπορούσε
να συμβάλει η διεύρυνση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών (διαμεσολάβηση). >10
ΕΠΣ: Αναψε πράσινο
για τη δόση του ί δισ. ευρώ
Μετά τις θετικές εισηγήσεις αρχικά των θεσμών και
στη συνέχεια της Ομάδας Εργασίας του Ευι·οειουρ,
το δ.σ. του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ΕΜΣ) ενέκρινε την εκταμίευση της υποδόσης του ί
δισ. ευρώ στην Ελλάδα. >θ
Ολο το έγγραφο με τα μέτρα Που Προωθούνται για την ελληνική αγορά
[επιτροπη] Ποια είναι η Πρόταση Προς την Πολιτική ηγεσία του υΠ. Οικονομικών
20 % κού ρεμα στις αντητειμενητές
Μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες
των ακινήτων για όλες σχεδόν τις Περιοχές της Ελλάδας Προτείνουν στην
Πολιτική ηγεσία του υΠου ργείου Οικονομικών οι αρμόδιες εΠιτροΠές. Ακόμη και σε Περιοχές όΠου οι εμΠορικές
τιμές Παραμένουν σε εΠίΠεδα υψηλότερα των αντικειμενικών οι εΠιτροΠές
εισηγούνται το «κού ρεμα» των αντικειμενικών τιμών, καθώς δεν έλαβαν υΠ°
όψιν μόνο τα δεδομένα της αγοράς αλΜ και ορισμένες άλλες Παραμέτρσυς.
Για τις Πιο «φθηνές» Περιοχές, όΠου οι
κλιμάκια αντικειμενικών
τιμών (Ατακη - Στ Ελλάδα)
Μ 600-ί .000 ευρώ/τμ.
Μ ί.050-ί .500 ευρώ/τμ.
Μ ί.550-2.000 ευρώ/τμ.
Μ 2.050-2.500 ευρώ/τμ.
Μ 2.550-3.000 ευρώ/τμ.
Μ 3.050-3.500 ευρώ/τμ.
Μ 3.55Ο-4.000 ευρώ/τμ.
Μ 4.050 ευρώ/τμ. και άνω
τιμές ζώνης ανέρχονται σε 500-600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι εΠιτροΠές Προτείνουν την Παραμονή των αντικειμενικών αξιών στα ίδια εΠίΠεδα.
Σύμφωνα με Πληροφορίες, η αρχική
εισήγηση της αρμόδιας εΠιτροΠής για
όλους του δήμους των Περιφερειών
Αττικής και Στερεάς Ελλάδας ήταν για
μεσοσταθμική μείωση 40% στις αντικειμενικές αξίες, αλλά, κατόΠιν διαβουλεύσεων και Ζυμώσεων, η τελική
εισήγηση ΠροβλέΠει μείωση έως 20%
κατά μέσα όρο. >4
[διαπραγμάτευση]
Το ΑΕΠ
του 2015
θα «κρίνει»
τα μέτρα
Θρυαλλίδα για την εΠιβολή ή
όχι Πρόσθετων μέτρων αΠοτελεί
το μέγεθος της μεταβολής του
ΑΕΠ το 2015 και το 2016, Μεσούσης της διαΠραγμάτευσης
με τους δανειστές η ΕΛΣΤΑΤ θα
ανακοινώσει στις 12|2 τη μεταβολή ΑΕΠ δ' τριμήνου 201 5. >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα