Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΑΜ αν" Το ΜΜΜ
ΠοΜωιιιΜ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ. 2
 Η α""||"δ"· 'ΜΒΝΕ' ι |
ί! "'°""· ""|8.··· ΒΑΤΤεΑιιΣ ΑΣΑΑΝιΔιιΣ: πιάνω Πρωωἑρ6; κο'
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2 ουν6ρομει στην ονοὁειξΠ του κοινωνικου χορΟκτΠρο του
Ποδοσφαίρου σε αντιθεοΠ με Ουτου8 Που το διοικΟυν»
·'0λο οσο ειΠωΘΠκον στΠ συνέντευξΠ ΤυΠΟυ για το
οΠουὁοιο κοινωνικό φιλικο τΠ5 ΑΕΚ με τΠν ΕθνικΠ Αστέγων
 «ΜΜΜ» ΑΜΠ ιιιιιιιιιιισιιιιι£ιιιι
  ιι«ΒιιιΤΜιΤιιιι»νιιιιο«9-2»ΜΜΜ
Τ  ο ΝΤΕΜΠΟγΤΟ ΖινΤΟΒΤΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ .Ξ  _ ι · 7 @Μ
“- ΠΡΑ» κΟΑΟΣΣΟ ιιο:ι5› ο ΕκΤΟΣ ΜΑχιιΣ χΕι>ΣΤΟιν  · ¦ ΜΜ@@Μ~
ι  κΑι ΣΑΡικΟΠΟνΑΟΣ ο ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΜωΜο Ομἑσω5 μετὰ
Ο ΣκΡΑινιΠ ΠΟΥ ΦΕνΤΕι ΔΑινεικΟΣ 4
_-ιι ωτιὁ: Η «ΠΟρΟγκΟ»_τΠ5-ΕΠΟ;ΚΕΔ Ο - ·
 ι,*ἔὴἘἶἔἴἴόῦἔἙἱὅἰἶῆἶἔἔἴῶ
'  9_.Η·_`-“Ξ* -Μ_. Ι Ἐκ; .·ἐῖ.ρ¦ἶγ`“?›·.
Π φορτωνει|κοτΠγορΠΤΠριΟ κστΟ,το Οοκ
ζ η; Α· τη ' ,,=ἑ'τ.“ ·4ι.ἶτ)·π>·ρ Ξ '-.^'Μ#Μϋ·#-:·ὅ“·: .
Ο νο βγοζει.:.·λΟ6ι ΟσΟυ ὶθελεινκ ιινΟ¦μΠν.
> “Λικ .ε ο: ΤΦΙΜ·Ν3ν·- ·;<::-τ4μΐΜΜ:;
τονουν οι ΠΟροβιοσει5ιτΟυ;κΟνΟνισμΟυ
· . Μπῶ$ων: ε·' ·σ· _
υ5-οθΠτικο¦υ86ικΟσΤε 
,ι.ι.
;.)Λ:
Ο στονΙπον£ΤΟΜ 
οι· Μιτου" Μποντ"  
«Δεν σιντι· ωιισιΜονιιιο το “Τ Ο στο Το" Τσι· σου»  “Το
@πωπω αγωνα γελουσε ειοικο Π
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΟ|-ΕΤ ΣΕ Δ|^Δ|'(ΤΥΑ|(Η ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ δ|Πμαρϊ“ρίε8 ῖων ανθρὡΠ