Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Ο βασιλιάς θα κάνει ό,τι δεν έκαναν οι πολιτικοί"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ Η απόλιπη βλα
23 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ Η σφημίὸ-;Ι Φόρεσαν
20ι5 ^ Το Άγιο ρόσο κι
ν  | ` ' αρχισαν να φι
350 ΕΤΟΣ _~  Π; 7 λιοι3νΤαι μπ|ροοΤα
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ἔ · . ση ΜηΤρ°"°λη!
“0480) 3860 Μ Γιαπ δεν κό
 > ε -  νου Το ίδιο
ΤιΜι-ι ι ΕΥΡΩ έ. τ. ι πωπω Κ ό
η ένα ισλαμικ' ω,
ΠΤονΤαι Τόσ η·
Αν για Τα δικα· - '
μαΤα Του
ΦΜΑ _ _ | | - - ΕΜ ΜΜΕ “  ! ·
.“'::Ί··'“  1771 ·_σὴ ἰ7ἱ]
. ι μ Δ ο ο ε :ΪἶΓΊ ι Ί:Ϊ ]:7 Ι 'Δ Γ `“ _Ϊ" έ ί Δ ε ῇ[_)ἶ ι Γ ΪΊ: _ζ έ Δ ο Δ ι
γ Η ΚΝ “Η Ψ ο" ' ιι ΑΜΑΝ* ιιἔ1 ιιι~ι_Δ1 κ  'κια ι-1ι
ν ε · ι ¦ε¦ -_ ὰ Π τ _ε οι ι
ι η ι
,<ε< ι τι ε -ε»_ Γη τῆτήε _ ._ ή! :κοκ ι τ κ τι
κι ¦,' ιι” ι¦›Ι ι ωΠιι'μ _
Δ ι 3 Μ η ι ι Μέ ι Μι -ι Δ ,1 .
ἔ-.~¦  Ισ η ι`ι !σἩ
1:11 ι: ι; ιΔ σσ¦ῳ] η :1: π:  μ; ;;:;::;μ'
ΒΑ ΚΑΙ' Ε' Ο ¦ῖ|
ΔΕ Ν Ε ΚΑΝΑ"
Ο' |'|0Λ|'|'||(0|"
Ο Χριστός σηκώνει τη "Σπανια Γαία" που λεγεται Ελλαδα και 
η Ρωσία υπερασπίζεται τη Μακεδονική γη του Μεγαλοα Αλεξανδρου!