Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. 7 ά
Ι κ  .Μ .Ε ,ὁ  Δ|ΜωΜτΜ
Η ΠμΕρ|'~'Π| Π ηΙΜη φημερ¦ Π ά
Μαϊ/β 8||Β|Μϋ|Β
ν ΜΜΜ
της Ιξρῇτης - Τ"8Χί||θ
Ε. ΜΜΕ: 11Θνν[email protected]£1801188Κ1Μ8.μ ΝΕΒ: ΜΜΜ.88011€18Κ1Μ8.Ξτ ΤΗΛ; 2821074544 ΡΑΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.974 (+1943)
ι· ά ι·
Το Σχεδιο "πως
γίνεται “80 ΜΗΝ"
-.`[ η -_···" -< η'ς'- · ω
η . ›
Χ γ ζ_~ -4`;;7 Η ἡ ζ_μ- 7 >Ζἑῖ ' β  
»Α _ 7- χ 'Σ
2 -·  κ 'Γε ρμειν11ςό κόλ1πι
γκι ειΠο11ςίες
 Ν Η ` ||ΜΜΜἱ|Μ:
η Μ· ΕΜΜΜε  έ έ 
ΙΜνΜνω  “  ~ ·ὲ _ “ ”
ΑνυψωἩκὡν μηχανημἀΤων να Ι8ἱ|8|ὡ"||||8 Με|ωσΠ Συνδρ0μων!
................... .. σελ8
ΧωμαΤΟ“ρΥ'κἀ μηΧ““Μ“ἱ ΜΠΜΜξπ :ὲΪἑἶ'ἔἔ ἔἑἑΜε ἔ8ἑ
ΠλυσἩκἀ μηχαν/Τα "Ϊ""°""|ὡΜ :ΚΕΕ_ΕΠΕ ἔἑΜ€ 
- Με ΜΜΜνΜ ἶσΖὲἑ?ἑἔῖΒΪἔὅἔἐΞ:φ%ἰ
ΗλεκΤροκολλήσεις ................. .;...Μ11 ΜΜΜ%ΜΜΜΜΝ ήῳ | |
] ω ΜΜΜ ΨΩἩἔΣἔἄἩΜΜ ΜΜΜ/ύ·
` ά ΝΟΜικΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ὁ ____  ωνννν.εΜΠ|Θ-ς€|.9Γ Ραωωω.ωωωωκωΜεΜΜαι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα