Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Διπλή παγιδα στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ηΡοΤΕΣ
κ0ΝΤΡΕΣ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΕΤιικΑ ΑιΤΟΕΤιΑΤΑ
 Β, ΜΕιΜΑΡΑκΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ):
 Ο Π ί+0.2% 28.2%
 ΤΖιΤΖικΟΣΤΑΣ 2Μ%
___ Δ έ ΤΕΟΡηΑΔι-ιΣ ΤΕΜ
Τετόρτη 23 Δεκεμβρίου 20] 5 - Αριθμός φύλλου Τ.780 - Τιμη 130 € - νι·νι·νιΤ.ο-τγμο5.τοηΤ
  ιΕιιιι ΤΟ «ΚΟΛΠΟ» ΤΟΥ γηΟγι=ΓΕιΟγ ΕΡΓΑΣιΑΣ
·   “ 'χ  ` Λ|Γ0 ηΡιΝ ΑηΟΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛιΣΤικΟ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ Διηῆή ηαγίδα
αντικειμενικών αξιών .
ΟιηΟ 5% έω5 20% στ|5 σ"νταξε|5
Το υπουργείο «αηΟσύρει» Ποιοι συνταξιούχοι θα χό
0ριοι;1ές ή Πάγωμα για  τους νόμους 3863/2010 σΟυν έως και Τ50/ο και ηοιοι
ἶἐο;ρθηνες ηεριοἔες, «κΟ¦1ἔἶιὅ; Ο ΦΟΡΟΥΣ και 3865/20Τ0, ώστε οι μηορεί να αηΟφύγουν τις
ο για τις ακρι ες και - ο για Ι Ι · ·
τι σε μεΜκές ΣΕ Θ ΕΡΓΑΣ·ΜΕΣ :γἔχἔμἔἩνἘῖ; μια νεες ΜΜΜ
_ ΗΜΕΡΕΣ , ,
Ο | συντελεστες ηου οδηγουν
τι ηαραδειγματα ΠΡΕΠΕ| ΝΑ
σε χαμηλότερες αηοδοχές ο
έτι νε αντικει ενικε
μ ς μ ς ΠΛΗΡΩΣΟγΝ Τα Ταμεία υηοχρεὡνουν
 γρίφος για την Ο' ΠΟΛΗ-ΕΣ ο τους ασφαλισμένους να
ΜΜΜ, Πω έχει δεσμευθεί να ΕΩΣ Το ΤΕΛΟΣ Με τους ίδιους συντελεστές υηογρόφουν ότι δέχονται
εισηρόττει 2,65 δισ_€ το χρόνο ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ θα γίνει και ο εηανυηολογι- να εηιστρέψουν αναδρομιΠΠό τον ΕΝΦ|^ σμός των ηΟσών για τους ηδη κό τα εηιηλέΟν Ποσό μετό
συνταξιούχους τον εηανυηΟλΟγισμό
“:ιιοι25ι:; ιού :τυο μεινει: τι μόνο;
Περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες
Πόρο Πρόσφυγες μηοίνουν
ηῆέον στην Εῆῆόδο
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΩΣΕ|,
θΥΜΑΜΑ| ΟΜΩΣ
ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ»
ο ιωΠωΕ“ ς
< τε «Και ο Χριστος ηταν
ηοῆιτικός ηρόσφυγας!»
 ΠΩΣ ΤιιιΤΩΣΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΤΗ χι>Εο κΟιΤιλ Ο ιι'ι'-ΒΛΣιΛιιΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα