Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ι . έ
β”  ι ἐξ! 777
· .... “Ο 3 τ. . “ - ι η
ῖΕκΤΛκΤΩΣιΛΥΤΗ ΤΗΝ 81% Ύ ω ΕΜιΜοιικε 
 . γ ΜΜΜ .. - ° ` ε · . μ 8 / 
ΠΛΡΛΣΚΕΥΗ-25Π2 . ΕπιΝιιγκΜΜι
ΔΕκΕΜΒΡιογ Η· ""
2015. ' . 
κῶιμερινἡ κ' 7! 7 Ξ· Δ ·Κ
Αθλητική · · ·
Εφημερίὁσ. 
σ8ντοΞ.,ιτ ί 38ντ08Ξτ
Ξ . Δ ”11 “ Ο
 χ: ι 'ό Ξ] ι' .' _ ιΜμωω"ΜὁΟ ΣτλΒττ αποκαλυψε τα ηρῶτα πλᾶνττ τουἐγια τις ς Έ ολα ανοικτά “ω·ω“ω-“Η
. ` Ο· γ 7 
1 7 'έ' `
. Ι 7 τ ἶ>._ι ι γ - Ό <: Ν;
__ _ χ τ. ¦ .
ι _ ·ι
. _ 7 έχ! . η· ._.κ
...=_ `7 . τ ,·_ ,.· ›
Μ Δ - ὰ έ?
 “ ι Έ, ·` ι ' | `
Ιχιικη ιιΠιιὸοΠη κιιι ι31ιιιτηοιΠ ΠΠρτιΛιγω ντι >
ιι 'η Ό· - 7 ι
_ · ιριυ'νιιμιιΙιν ων ΟρυΛω ημιν Ἑιιμριωιιι¦
' 7 ¦ .εν · 7
ῳι1λλοω ΧτιιςΓι ΝοωυΓιην Ιιιιμιιιπῦν
- ιι γ ,Φ # ι ρ« η
ι ι · "Σ(ΠΑΙΡΟ“: ΜΜΜ] Πνιιὁμιιιιη στο Νικος
7 Λ _ η ,Ι ν ·
_^ ~ τι `
· ι· ·· ν< χ . 
ῖττλλΕγἑς“ήου ἑΧ£τ στο μυττλὁ του! · _
“-~ - έ· - - +- --“·-=·ι" --Υ·“Μ“9·6“ι πωπω
.. κ “ ““ · ι ·  εκ · ··  ·. οιι0γΛιΜ
4    _  "Δεν στὰθηξα τυχερός στον
 “θαύλλὁξοι·με;δεν μένουμε στιςτἰκἔςζἩξ Ί ”ς τ ωΜ"ῦ·"°Ρ"ω"
 . . - . . κ . ,, ι πι, .' μ
“·:“θΜΞ@ἔφ" "'ΞἙγ'ΒΞΡἑ!Ἑ“Μ Ν ΜΜΜΜ||@Μ κι" 7 
“ΤΟΝ 'ἔκ Μ.ΜΜΜΜΕι > 
ΠΕΡ'ΜΕΝΠ ΚΔ' θ^ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΕγκΔιΡιΕΣ...“ .
 Π ` Ι.
»ε .
τ - τι “7 · -ἔἐἶ η 7 ι Λ “· ΜενωλὸοΠηγιοιομὁλις
_ Μ Μη 'ι0[κοιΜνιοκὸθορο]Μνολτι
 ¦ Δ· _.γ _ ζ Δ ¦&υκὲρὁισε μετον0λυμιιιοκὸ
ΜιύιΜΜωΜΜΜΜΜΜΜ 7 . 7
ΜΜΜΜΠΜ.ΜωΜΜΜΜ ·  3 Η Πριιλως κι" ιι Ηιιγγιλης Μιιι›ινιικης ινιιιιιιιιιιν
ΜΜΜ"ῶΜ" κ".ε"°Μωωνκ ιωκιιινωνικωη›γω μμ; Μηηιωιιωλης Νικιιιιιι;
 'ΚΜ 'ων 6"'""ὡν -“[ ι·Χιιιιιιιιι›ιηιι ων ιιι›ιιΜριι ιιιιι ι)λιηιιιιιιΜιιι“