Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μ.εοηΜσοε|.στ ΑΚΟΜΑ
ΤΕΣΣΕΡ|Σ...
ΞΕκσνΜετεε  .
ΠΡΩΤΟΣΕΛ|ΔΕΣ 
Μπασκετ: “›
ι·ιΑ οΛΔ
τΔι·ονΣτΔ
ΕΚΠΛΗΞΗ οιτιιΔτιικοτιπιι...κιιιιτιπιιιτιοιιοιιιτττιτ ιιιτιτκ
ΜΜΜ 7 ., κιι κΕικιιιοπιιοι κιιιΕικΜττιιοιπτ 
ι .- . _ __ > |
Π 0 ΜΜΜ πρώην διαιτητπ5
η επιλογη Σαββίδη για το πόστο
του υπεύθυνου διεθνών σχέσεων
Π Ρόλο συμβούλου
θα έχει ο Κρύβω
0 ΠυΡΠΜΝ|ΤΗΣ ΜΗΔΕΝ'
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΟ! Μ' ΜΜΜ"
απαλα
ΚΔ' ΑΛΛΟΣ
ΠΑ ΚΛΕ|ΤΟΝ
ΜΜΜ  λίστα
υετιε ομαβε8 που ενδιαφέρονται
για τον πωπω
ο β. Σκουντπ5 και
ο Η. Καίσαρη5 γραφουν
για την προσπαθεια
του Ελευβερ6πουλου
να γίνει καλὁεπροπονπτπ5
πωπω”
ΚΟ ΡΥΦΗ
ΠΑ ΑΠΟΛΛΩ ΝΑ
Π Νίκησε 2-0την Παναχαϊκή.
μετον Τεννε να διαψεύδει
ττιν παραίτηση ' Ο ΜΜΜ
2- ί στην κέρκυρα
ΑΔΟΞΟ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
«οχι»τογπικΑοιικιι'κοιτιιτωο.οοοτνιη 'ΠίῖἶϋίίἔΤ0Υ¦Βἔ τοι Ψ 7 “ _ἱῇ5'“ί““ωρί°““!Ρι“Μ
α Σίλβα. πριν καθορίσει
ΠΜ Κ0ΣΤ0λ0ΓΕ| τοκ ΝΠ0ΥΝΜ 0 ΠΑΝ|ίίΝ|0Σ Η' Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ . Ι “ · “5 κ|νἡσει5 γιστπν ενίσχυση
Π” 0λΥΝΠ|λκ0Υ ΓΜ"^|κΪ". ς. ' τ! Για το καλοκαίρι ο παω
'οκταετπ5απακλειαμ65για Ά  'ΝΕΤΑΔ|ΜΪ0ΥΠ0|ΧΕ|Λ ·- · η . =ΕεΕΜξ€|5 μεΜ0ν·ἀ!Π
ΜπλατερκαιΠλατινί·ΗεΜμενπ  "' '    τ Ξ· γ. σοι
μερα και ο ρόλοε του θοδωρου ν 4
θωΜίδΠ Μ ΠΕΡΑ ' Π Δεν θελουν να μπουν σε πλειστηριασμο οι «πρασινοι»_
'0Π9δὁ$ϊΠ3Ρίβ€Ρ€ΦΜε . 9 με τι5 επομενε5υερε5 να είναικσθοριατικὲ5
τον Νεα· στο αεροδρόμιο ' 4 ' Ανοιχτο να πεσει προστιμο
 Μ ΔΝΑΖ|·|Ε|ΤΛ|
· ' τ'  Ξ= Μ' Ο ΕΕ"0 Μ' ΚΕΔ |'|λ ΜΝΜΜΕὶ ΠΟ ||ΕΡ|ΠΕΡ|
·>   ·+ -“- -· ΕΝΑ: ΜΜιΡΔΛΜ:
·> ·. .¦ 8· ε · . ι... ΜσιΡΔΣΔΝ πλη" ..Δ 4)" _ 9 “ ' ›- ι ” “ί Ι ΟΠΛΟ καιπ5ίοίχίτπσπ Με Μ ΜΔ Φ
ΝΑΦ|θΖ||Η ΜΜΕ!" “Η ί Ϊ | ' - ΕΠίσκὲΦθΠκ0ν Την «ΕλΠίδΟ» Προβληματικπ εμφανιση (75-73). με
ΙΟΥ Δ||Η[0Ε0ΥΑΡΠΡΗ ΜΒΑ 'ί · .~ καιτπ «Φλόγα» Θ    του5 γππεὁουχου5 να φωνσζουν δικαιω5