Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞΑΝΪΑ ΗΒΗ
Μ ΑγιοβαοἱλήΜ
Νέα!" ΜΥ Πολ"
για καλο σκοπο
ΤΡ|ΤΗ 22-Ί2-2_0Ί5
“ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
νννννν.τγρΟ$Πι05.ῳ
ΑΠΟ ΤΟΝ '0ΥΝ'0 ΠΑ ΤΗ οεΣΣΜοΝικΗ
Ακιοιιλοῖκή συνδεση με τα νηοια νου Βορειου Αιγαίου
ΕΜ ΜωωΣΜΜΑΜω
ΜΕΓΏΓ«ΝΜΜ›(ΜΙΜΜ)ΜΜΜΜΜΧωΜΜ
ωΜΜΗωΜΜηΜΜ
ΜΜΜμεΜΜΜωΜπΜωΜΜΜΙΜΜό
Γ. ΜΠΑΡ!!!
«ο Δήμος θα
πληρώσει και
η νέα ιρῦιια»
Στο χριΜυυγιΜ·ιάτικυ αιολιομυ τη; πλατεια; Αριστοτέναι-ε. μετά τι: αρνητικό;
κριτικά; ΜΜΜ. αναφέρθηκε χω; υ δήμαρχο; θεσσαλονίκης. "Μπαμ Ύ'πουιάρη;.
κανα τη οιαιικτιιι τη; συνεοριαοή; τον δήμευση· συμβουλιου. ΣΕ Κ 3
ΗΟΜΕ" ΑΜΕΡ'ΜΝ'ΚΩΝ ΜμΕιιιΣιιιΜιοΝ ΣΕ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ Η"Σ'ἩΜΝΜ ΑΜ ΤΑ ΜΜΜ
Ελλήνι κή καινοτομία
ξ£πἑραοε ιο Χάρβαρ"
ΜΜΜΜΝΜΜΜΜ
'Ενα νεο χειρουργικό Μερα το
«ειναι 88ιὶΜ-Μιιοου›, που
αποτελεί καινοτομία και χρήσιμο
εργαλείο στη χειρουργική είναι το
Μαννα πιο ΙΜ ερευνητικής προσπάθειας ωροπος
η·ΜΗ|ΜΙ ΠωΜσηρΜύ Νοσοκομειου Ιωαννινων. Το καινο
τόμο νυοτερι Μαρίκα στο χειρουργό να γνωρίζει αν. κατά τη
δωΜ ως ΜΜΜ ο (πως
έχει αφαιρεθεί επί υμών ορίων,
δηλαδή καθ' ολοκλήρἰαν. Η
«δοτου» είναι προϊόν συνεργασίας του όΜκω Β
Γιώργου 
νου της Μονάδας Μοριακής ΒωΜιας του Αιματολογιιωυ Εργα
στηρίου του Παν. Νοοοιωμείω
Ιωαννίνων,ιαιιτουΜργουΑλε- μ ·'
ΈΝΜΜΜΜΜ
οεεναρρόνιηρετοδάοοςΜΚεδρινου Λόφου, σε διάλογο με την
ΜΜΜηςΜΜΜ
ΜΜ.ΕΜ
νουμειδΜΜΜι
βιοκλιματικό χαρακτήρα ειναι ο
ΜΜΔήμουΝεάαοΜς-Σα
ήων.ΣΕΛΙό
κ ¦__ ὲγ.7
ο πρόεδρος του ΕΚθ κ. Τσαρο
ΜΜ9Μρ©όποΜ
Με που θα αποκτήσει το
ΜΜΜΜΜ.
ΜΜτου0Λθενανπ1ω
2ωΜ.ωω,ωΜΜ
“ΜΜοΜΜΜΣΕΛ6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα