Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα μυστικά για την εκλογή αρχηγού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔεντεΡΑ ί
2· ΔεκτυΜοχ29σ“
^Ρ:Ψ!^ἐγἐ°ἑ=  τι _
τσκ ο  
ιειιιιιιιιιιιιιιιιιι“ιι~ιιιιιιιιιιιιτι·ιιιιιιιιιιιιιιιἱιιιιι=ιιιιιιιιιιιιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιιιιιιιτιιΓιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτωνιιιιιιιιιιικαιτη"ιιιιιιιιιιιι~ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ΜΝΗΜΗ' Η ιιιιιιιιιιιιιι Η ιιιιι:1ιιιιιιιιιιιι Η ιΞι:ιι:ιΞιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιι Η Ξ'
«κοντέρ»ἔ ι
οθρυλοεΤ χ
έ: γ πω ἐ@¦ ἶ;“ἴ“`
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιι1ιιιιιιιιιιιιιιτιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι'ιιιιιιιιι
και πάλι Δ
ΝΔτ ΜοποΜλχιΑ ΜΕ'ι'ΜΑΡΑκι-ι - Μι-ιτΣοτΑκΗ Στα: το ιΑΝογΑΡιογ
ΤΑ ΜΥΣΤ||(Λ
για την εκλογή αρχηγού
Οι διεργασίε8 στο παρασκήνιο.
οι υπόγειε8 συμμαχίε8 και τα
μέτωπα που θα κρίνουν το αποτέλεσμα · Καθαριστικά η στάση
Τζιτζικώστα και Γεωργιάδη
ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ. στι5 10 Ιανουαρίου. θα κριθεί τελικά ποιοε θα είναι ο νέοε αρχηγά8 τη8
Νέα8 Δημοκρατία» Στι8 χθεσινέ8 κάλπε8 ο Β. Μεϊμαράκη8 εξασφάλισε προβάδισμα. ενώ το αποτέλεσμα επιτρέπει και στον Κυρ. Μητσοτάκη να θεωρεί ανοιχτά το αποτέλεσμα τη8 μονομαχία8.
Οι συμμαχίεε που θα διαμορφωθούν, οι εσωκομματικἑ8 διεργασία που ηδη άρχισαν και η στάση
των Απ. Τζιτζικώστα και Αδ. Γεωργιάδη θα είναι καθοριστικά στοιχεία για τον νικητη. 3·Τ
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:τιιιιιιιιιιιιιιιιι<ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Η" |' ιι
ΑΡ|ΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΥΡΓΕ|Ο ΠΑ|ΔΕ|ΑΣ
ΑΛΛ Ανατροπέ8 στα ΑΕΙ,
επιστρέφουν οι
«αιώνιοι» φοιτητέ8
"'"Φ|ΜΝ
Β' ΜΜΜ"
Οι ισπανοί γκρέμισαν τον δι·
κομματισμό. ψήφισαν αλλαγη
και έδωσαν δύναμη στην Αρι·
στερά. Πρώτοε με τεράστιεε
απώλεια ο Μι Ραχάι Δεύτεροι
με πτώση οι Σοσιαλιστἑ8 Οι φοττητέ8 θα έχουν και πάλι ρόλο
και τρίτο το Ροαετηοε του στην εκλογή των οργάνων των ΑΕ'.
Π. 'γκλέσια8. 32-33 Επανέρχονται οι «αιώνιοι». τι 29