Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
1'-·Ζ-Ζο·ο Ο
ΑΜ |Μ|9|')
ΜΜ8. ΜΥ
(ΜΜΜ)
“Με Λ Μ
(Με-Μο
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
. · ΜωΜπωιω€
“ Δωηα2ΙΔΜβωυΜ
ΜΓωΜ | ΜαΪΚ?ΨΖΜ'*Μ2ω ”Ι
ΜαΜ·@ΜἩ "ΜΙ ΜΜἩἩΜ%Μ' Μ80ΜἔΜὸἔΜ-ΜΜο
ω· ω 'Η ¦ Μωῳ_
=ω“ωΒα·6 Κ- `μ.Μ ΜωΜ7π Μεσα 'ΕΜΙΜ
' ξ ἩμῳοΜγων
οἱ ποοσδοΜεἐ ι η ε «ΕΣΤΙΑΣ» 2016!
τῶν Νεοδ μοκοατων , ξ Ι
η αινεσι ΜΜΜ-ΜΜΜ
ωωΜΜψΜΜ ωχΜ · ω
 ωΜ·Ἑω" ωΜ°°ΉΜωΜωἔ=2
ΜΜΜ' ω' ΜΨό= σπασω .ΜΜΜ .
Μ Μ Μ·ωώωΜΜΜ
π ΜΝ "Μὴ *ΠΜΜΤσΡ
“Μ “Μ“Μ ΠωΔΜἘἔ Μ“ωῆΜὡ :ὁΜΜΜΜ
Μ“ωΜΜΜ· ωω=ὡ Με· μῳἔΨΜ
ΌΜΜ °°"'ωη Μ Μ
ΜΜὡ”ΜΜΜ= αωΜψὡΜ ή.ΜῳΜἩ$ ΜὡΜα
“ “Μα ΜΜ Μ=¦ἔἩ“ΜΕἙ Ψ Μ%ἑἙ ο¦ΜΜεΜ“
ο  ΜἡΜαΜΜΜ @ΜὰΜ
¦ΐ Μ ωἔιΜ“ ¦ΜΜῳ
η" η Μ ΚΨΜ Μ ΜΜΜ _Μ
ἔωΜΜ“Μ“Μ ω·“ΜΜΦ κΜ ααΜ ώ
Με ωΜαΜ“Μ ΜΜΜ ωΜ ωοωΜμ Μ
ω“Μ:Μ¦ ¦ αΜω%ΦΜΜω Μ _¦,.¦:ωΜ% ἔω“ Μ“
ἑΜω ζ ή· ΜΒὐΜΜΜ ΜΜ.ΜΜΜ ΜΜΜ
Μ" '“ἑ ἔΜΜ ἔΜΜῇΜΜ ΜἩΜωὐΜ¦|=
ΜωωψωωΜΜΜ ΜΜΜ “Μ .Μ“ωἱ =ωΜΜἙὐ
ωῳωωΜμαΜ ω* ΜΒΜ # Μ ΜΜΜὸ ¦“'Μ
α Μ ΜΜΜ ΜΜΜ” “Ώ ΜΜΜ-ωώ ηςΜΜ ΜΜΜΜΜῳ
ὰΜ#ὺΜ. ΜΜήψ Ἡ' %ἡω "Δω"
ΜΜΜΜΜ ΜωωΜωω ωωὡ 'Μ “ἡΜω°¦ ω
ἩΜΜΜΜω|ωΜ Μ#ξΜ ω "“ω|Μ|¦¦= Μ“&ΜΜ
Μω|:·ΜῆΜΜΜω οΜδ*Μ
ω. %ΤωΜῳω
ωΨΩΩΜ | 3 ~
Μ“«““““'ἔ" “Θ 18 Μικ0π0ιεπαι
αΜΜωΨΨ ~
'Μ '“ω“ΐ“··ἴἔ“Π ° λ ' Πει αιως
ἔΜΩ $ω@“ΜΜ ο ο
ΜΜΜ . · ·
Μω ΜΜ“ἑΜ ' =Μ ω,ΜωΜωιω (Φωνες) Μαθασυν Με;
Μ” ω““Ψἶ ως Μω8ωμ·“ω ῖωω“Μω
Μ* *ΜωΜἩ ΜΜΜ ωωω ΜΜωΜ Μ·=“ὐωπ
ωωωω ΜΜΜ· ΜήΜψω ωωηΜΜω Μω“ωω*
'δωσω ΜαΜΜωηω ΜΜΜ ω ΜΜωἀ
ΜΜΜΜ““"ὲΜΜ#“- ωπΜἔΏπ ω Μαι-Μ ΜΜΜώ
Μ“ΜΔ · ῳΜΜὐ ΜΜΜώᾶΜ 3|%ΜΜ °|ἀ
π%ψωιΜΜ= ΜΜψὡ$ ΜΜΜ ΜΜ““ωωω¦
Μ ΜΜΜ Μ"ψ"° μ Μ «ως Μ
ωὲΨ =#% ἩἩἔἩ ΜωὡἘἡψἩ 
ή( "Μα ΜῆΜ Μ Μ
=ΜΜ* ΜΝ Μα ή *ὴ· ωΜΜ.
ΜΜΗΜὡΜῇή ω“ωω«Μω ⦦ὐΜ ΜΝΗΜ- Μέ“ β ΜΜΨ“Μ ΜὴΜἔ Μ$ΜτἑΜω ὲωΜ"ωω
ΜωΜΜὐώΜ Μ*Μ ΜΜἡΜΜ 2
Ζ ΜἩΜὡ ΜωωωΜω Μμ·ψΜ
Τ” < έ α
Σημερα ης πμ Ρ ς
Μ Των ἐἔαφαν·ωων
“Δω _ ωωηωω
Μ ΜΜΜ Μ““Μὑ ωΜ“ΐωΜἙἶβ Πω·ω“*η"
'δ ωΨ“ἔ““ ΜΜΜὴΜ* Μ“ α ωωωωΜ“ ·Μϋ"
2 .8% “ω ω Το ΜωὴἙ= ζΜ _.Μ ΜΜΜ-ύ *=ἔ
ϊ” Μ' Με ψ_ΐ=Μ Γωψωῳωφ ΜωΜὡω ὐῳ Μ"
ΤΜΜ ·Μ··:ΜΜ“ ΜΜΜ: ΗΜΜΜ Μ"”'“Μζ.μἩ:ωΜ
“ΜΝ “κ ΦΜ“Μ“Μ Μω*Μω ἔΜψΜ
ω η ΜΡ* “φ μωβ” ““:Μ“"ἔ Μ·Μ“ “ΜΜΜ““Μ“π ωὺω“ 2:::ε“ω“Μ
Μ Β Μ"““"Μ ”“Μ =ψΜωΜ“ ωΜἔ οικω..
Ά" Νέα. =Μωή_-μ_ ψωωΜωψ“ Μ “Μ“ ΜΜΜ·
:ΜΜΜ“=:: κΜ=“Μ ΜΜΜ..ω-Μ“ ·ΜΜ%=Μ . .. ο
ω°Μἄ Μ ω_ωω· ΜΜώὑΜ$ ωωΜωω- "ῳωΜΜω · Ι
ΦΜ“ ἔἴἔ.ωΜ Η" ω”¦ Μ' ' ἑω'ἴ Μ“Μ¦ «'Ι-Ιμαληγαηχωῳ;»
Χ#Ἡ '“ ' “ψ · ”“Μ“Μ =-ὺὡ““Ψ =$ΜΜπ“ω κωχ.πΜ(ω2›
·Μ Μ' ι*ΜΜ” ΜωὴψἩΜ " “Μω*ψ Μ_Μ «Ο 
ΜΜ ωΜ“““Μ ύω* Μ^Σ|ω"°°'Μ ς
ο”ωὺωΜ ”αΜΜϋῳ "Β _
ΙΝ) ?09"