Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
Η ·¦Ν'ώ
Μυκον
ο οπαμπιοκός
° 2“Μ“ ΚΜ' ·€ποι πΜον οι” αττ
νακπς. νἑννπμα θρέμμα του
ιι ·κπππκτικπ
αντιοραοπ του οπυμπιακοιι.
απο πιακαυ_ Μύκης ο" ή." αποκτα" ι· Μαν Μονο τον πιο ιι· τον τπν υποοοκπ νια να έρθει τα 22-25
κοκκιν::"α=ΐ =='τΐ:°“"” αττ ἑ Π τ ' ' . καθά έ" α" Ἡ” "Ν "'""° '°"· 'Μ Με·
· · ' ανονκαοτ τους αορρτρ του παοκ να τον "6"“, ' 'Ή Ν' "° κι!" Η' Ν Ψ° .
ῖ°" Σπορ |Φ===  °ΜωΜ Μη" "Π” Μα" τπ νικπ που τους προτα·ππτπς αιωνα. απο· ΜΒΜ" “Ψ"Μ “Μ
.  "ω" ,ω "ΜΝ υπο·οτπ τουι και να οπμαΜουν μόνο "Ψ “Ν 7 Να” ω ΜΒΜ' Η ΠΜ ω' °'“"'ῳ· "ω ° Μ""°"
Δ/ντ η ς : ο . Ν 'κ° Η ° Ι 6 Π ς ϊ" ω" ¦$¦¦ .'2_¦5 'στη ῖ°μΜμΜω· ·Μ°Μ°°κ ΜΝ' "Ν 'Ο' "Έ" Β Π°'ΠΜ·”Μ°'Ν. '000
ντα πρωτα
Διινονντπς τοντοτως: πιατα απο" 22-25. 22-25 Μ'
ΚΥΜΑ!" 20 ΔΕΚΞΜΒΡΌ' ΝΒ Ο ΑΩ. '58"
που οικον πΜον ουκοπο
ο οπυμπιακος πέρααε και
από τπ Μυτιππνπ ιο-2› και έκπτιαε
το πρῶτο μιαό του πρωταοππματος
καιρις τπν παραμικρή Βαθμοπονικπ απῶπεια
:το ωκινπμα
τπτ οποναππυπς οι
πρωταοππτες ανορααον τους
ρυομοας τους και τιοικο ατο
Μια ντουζίνα νκοπ τρωω ο
Φορτουνπς που αυατόκιιοο τα·
σορτς από τπν ααροοτόνια ρουπα
ιο' και ο” ο και τα Μο πέναπτι
νια να αποικία· ότι Φέτος
ειναι αφεντικό ατα
ο κοκκινακπς των” π0αοις και ατο
τέταρτο οοτ ιόταν ο παοκ μοτ£τροψτ το
8-·3 σε 22-48 και απο· τπν αμυνα και
αποκπιιρωοτ τα ματς με 2 οσους. 2 μπποκ.
πταν α κορυ0αιος υποΜας και
τκπκιωατ ο οπι·οοοις ο πρώτος
οκορτρ ο 'Ξνκπτακαπνς με 2ο
οι Μαμωνάς παικτες του
απυυιπακου πανπνυΜνν
τα ΜΜΜ τρικ νατπ οπι του
παοκ μοσα στον πωπω·
ο παοκ μπήκα ουνατα με ·κπππκτικό αορ8ις.
πραπνπ·πκ· το-ο. Μπα... οαρπσο ατπ
αυνοκοια. Μαρια· μόπις 23-22 και μετα
οριααο π αντιατροοπ μέτρπαπ
πονταποπτο 80-85' οπμιουρνοιιααν κα” πεπτό και
ουκαιρια. όμως σον
καταφερω να πετύχουν
Μπα τερμα
προππ0αν από οικἑς του προυποοοιος ο :τπν πρῶτπ ο κροπ Μαιμοποιπαα το χέρι του και ατπ
δευτερο ο Δαυκος ανέτρεψε τον
μοαο τον ιτρυοροΜυκων·
ο πρωτοοΜτυς
ΜΜΜ Μαρια·
κ'κ οτπ ΜυτιΜνπ
μ· τον ·ορτοὐ·π
'ιοννπς
καπμαζιοπς
ικοουτς του παοκ»
Μοντπαος
κοκκινοιαις:
-ιι ΜΜΜ Μας Ματια· ρουμαμας “τα το πανικό αυτή π πττα.
πρώτο ο" Μαν Μπα υπαρχει χρόνος νια
το “στον τπς να καπυαουμτ τπ
νικπς ο Μπαμ· διαφορα ο Δεν ακομα
απο” ω. .μη οπιρτοοο οτα οτα·ις και
. ρω." ΜΝ από το τόπος του
από ω μας πρώτου οττ οι
Η" Ν μπαταριας αρκιααν
Η °ῦΗ°·
""Μ¦· ζ°".
Γιαννπς Τακουρίοπς ικ2ντρικός του παοκ»
“Αξίζουν ουνκαρπτιιρια ατον απυμπιακό νια τπν
αντιορααπ που τι" μετα το πρώτο οττ ο Αν
καροιζαμτ ανετα το πρῶτο ο". στν να αιναμτ
οικαιυμα ατον απυμπιακό ο ιι σαπιοο
μπορω να ανοιξα. οας ουμιζω όμως
ότι και πόροι ο οπυμπιακος οτπν
κανονικιι οιορκοια τω νικποει
τού. αππα ο παοκ παρτ το
πρωταοππμα ο Πας περιμένει
“των Ματια νια να ανατρουουμτ τπν κατοοτααπ ο 'οτα
ειναι ανοικτα·
Γρ“οι α 'ΗΟΜΜΕ
πΕΝα·ιια·ιτ ιακπιοα τι
κρι0πκαν ατο οιαατπμα
52-55·
νποτονικός νια Ευα το
ακόμα μια σαιτ· "'00
ΜΜοΜ“ι·· πποτο58·που€νινττοο-2 Μονακό: τι  ΕΝΑ... 
83 ΜΜΕ!” την μεχρι και το Με.. του ματς. Απιατουτπ '7
· μια τον πρωτο οι νταμππουκοι σον ουκοιρἰα του
ννοο. - .-.ω · να - τι Ή· Φ ΚΔ' ΕΝΠ! ΦοΡτανπι-ιτ
νικπ μι τυο ποναπτι παρ' ότι από το το· επαιζαν το'. ο οποία: ι = τ
Μ 'Ματ και μεχρι τι· πιιΕπ του ανόνα με 88 ΜΜΜ “ Ρ
εκτεπταο τυοτοκα "°ἰ"" ΜΜΜ.. . Περίπου οπμαοοω τπν "° '° Χ”°"°_ Απο τπν
Ο ΚΜ" ό.τι ουν£ρπ και κόντρα πανω “τωρα °'¦ ω" "Ρ""'°'°" α" οπἑμραοπ του Ρομπέρτο
ΜοτωνΜ στον παναιτωπικό τον τον ΜΜΜ ΜΜΜ” ω' 'Μ κ°""ΜΈ ° ι52·ι οτα αουτ του ττωρνιου που
πΝπν0ὑυεν·ι ανωνιοτικιι ΜΜΜ” Ξ"'°Μ Π 'Μ "ΜΙ" "Ο" "κ" κροτποτ το 0-4. ατο πέναπτι και τπν
'ω' Ρ"°°Μ"'“" "",=ω"° αποροπιι του πουκου ατον
Λινκα. απτο ουαιαοτικα απο Μω"' "ω έφερε ω 04 Πω
ασια: τον καππονιι με το
παικτεςι
Στο πρῶτο. π απόοταοπ
'Ι νοτιυυτΜ  ~ 
αν ειναι κοντινπ. ν :τα 22 νκαΠ ο
ἑἘον€νωτ ο τι" ὡ"ΜΜ":'¦$.  28κρονας οαος των
να να απ ντι τπν ΜΒΜ ατα' “
μπαπα ο το Χέρι αν πταν καταπονιαμο του · -ε°"°Με°ων- Ο "ως
κυππαε π νέα
αυνὐπαρΕιι του ατπν
ενόοκαόα με τον
Ντομιννκοι
ο Γούρι ΜΜτ·ιται απο
τον κώμα κατα τπν ΜΜΜ
του να τον κοπο". Μ ο ΙΜ· τον
Μιρκα· ιι· ονκαροιοτοτα
σε καμια περιπτωοπ
κοπππμ€νο και με
“ρομόνα ότι δεν παει πιατα
μπα τπν προακρουοπ τπς
πατερα· ποναπτι |
παππτς
ευκαιρίας ο σουμπιακός
να ανορααοι αιοοπτα τον
οτικτπ του τοπικού σκορ. αππα
Ντουρμοζ. Ταόρι και Μένω
οκαοαν απιατουτος
ευκαιρίας
μπαπας πανω του. απμαιντι
πως υπαρχει αντιοταοπ.
αρα και προοτοπ
4 ΤΑ... "ΥΡ'¦Ε θ ¦|ΛΒΛ
¦"|Α "'|¦ Α"°ΧΩΡΗ¦Ε|¦'
2τπ αυτο"
περιπτοαπ. ο Λουκας
Για το
ποικνιοι ατπ
αυτων". το αποπυτο
τον ναών οταν α' να” και
νια το αν τινα· αυτρνττικιι π
πω“Μ·“·
ο ·αππς ·οοόωριοπς
ων οι ποσοαοαιριατος αυπκιοουν
να ΜΜΜ" με τον πιο τροπο
μπορουν να ανατρο0ουν τα παντα
πέναπτι οωοτα ο καποιας “ΜΝ Ο· ΜΜΟ· απποοιιουν Ντινο μα τον Εονονι π μ·
. οιακοπιι των κ στον ννυν Ο ΜΥ” ως "ΜΝ" "°"Μ
ω' “°°“°Β°Μ' Έ" Ενώ τον Νέα" Ερωτπ·τ'ς αυνκτκριμ£νο νια τον τοπον· νια τους παικτο='του. :ἰόοντς μια Μανασής το· τπτ
ΝΟΠΕ. αντιθέτως βρισκει τα· πει οτ τα” ο παρτοναπας τκκνικος απαντποα ·οα τον πτιραιυτυν υποοτιιοιτ¦¦ καταοταοπς τπς καππονιις. ανο
'Ν °°°'°"“ °'° "πω Ν' ΠΜ κι· κρέπα να Μαρίνου” τι" στον· · οι αιωνια μια οικου· νια· · και· “Ν Η' ΜΜΜ" Μ· “Π
ταυτόχρονα τον τραβα από το ουνέντουΕπ οτι ^ ο ο" οκουν ' ο ¦° “ Μ" · τπτ ' Μπος και
ορρταακι ο καιω π επομενα -οκοω πυρος' οι '"°°χΜ Μα" "Π"Μ°#ς “ω Μ ω ἑ¦° κ ΜΜΜ" . αππαετι κατι στον φορα ο ο"
κινποπ ειναι και'. εκτός από πως νια το σο" αν" "κ ¦°¦¦"¦°Μ¦ κ" οπως αν." ""Μ¦“ ω ¦¦°Μ¦Ψ¦ νια το παιχνιοι νευρα ότι και και
ταν κριατουνόννων. νιατι
κατιτ- και τπν κοκκινπ ΜΜΜ". Μ< η" καποιους “πως Μαα0αιριοτος. απτο οι παικτος θα οκουν τπν και ποοοπαοιιαοΜ να ΜΗΝΩΝ
"ρ" το ΙΒΝ 'Ν_°'Μ· ους Εαναποω οτι ο" ότουν πορτα τακαιρια να ξακου- ·το κατα. τόνισε ο π.ροπονπτπς
το απο· ΗΜ! Ματια -“°ωωω Ματών- '”' ““““'
'Ο 03 Μ"|°'β|'ήκ°β "Ν "ρα
παρών και ο Μαρινακπς
@ιιΑ:τΑτιι!τΡοΜιιτον ιο!
κρτιαατπκ· να στοα" ιι
ιΡτουμναυιι Μαρια ο Μ Τοπ" ατο νκοπ. κατα
πιατα οπανοππ·π των Μπαρμπόοα-πιμπουρ οτπν
ΜΜΜ" τπτ αεκ στα Νέα :μυρνπ ο Επιοπς ατο
Μ' ο οιαιτπτπς καταπόνιαο ανυπαρκτα ποναπτι οτ
ταρω του ΧατΞπιοαῖα. οτ ρωτα- του καποποόνι
τρίποντο ο Το ·ουμα· τας ήταν
ο πατερας τριποππς. μ· το
νκοπ να σπμτιὐπι ο και· ατο
22· ο Μο απο νοριττρα
ι2ο'ι. ιι ωραια τω Μαι
απο αουτ του καμαρι· ο το οκτ·ποσο ο ιταπότ. απο ο Η" Σακροτπτ
πιουοπς αποκρουα8ι
Μ οτ να Μπταοπ ι52·ι
αΜπαἑτἔ0 τω το· ο κουπα καααν
αουτ· Μπουτικ· πα ' ππππα
Μ τον Με: 0 Μ· Μι" τον ιναιιοοτονι. με ..ΕΜΜαΜ τον ιιΜΜ ο· των” που “Με τον οιαιτποια. οι Περαμα·· ΒΠι·"ι°ι·° 'Ν Η." ν·ώττς πταν και αυτοι.
Μ ανοιξε το ακορ ο
οταν οτα 75: απο κοντινό
κι" πριν από τπ πιιΕπ
αουτ του “απο καπου | Θ ε·
Μπουμοπ
ἔ?ἔ:=°^==°: Μ"0ΜΑΉιοΜΕΝαΣ απο τα οιαιτποια των
“ΜΝ ώ ΜΝ' "ως “ΜΚ κιοτάνπ. καααν κούπα ιΞανοπςι και Σταυρουπακπ ¦
ρ ^ πιιντ ατα μπαινω ο ιιρΩορος του
απυμπιακοιι και Μαν π πρώτα φορα ωτος που
τικ από κοντα τους ναρυορόΜυκους· ο· εκτος
Φόρος παικνιόι τπς Εο0πτρ πινκας
Για τον ανώνα ΜΜΜ: Αποττοκιιτ Μιπκιι
ιατπιοα τοι ο τιποτα: Με και οιοππιι:
Μ: ιοτπἰοα κι ο Αποστοπιὶ οτπ
ΜυτιΜνπ ο ΑΛΕΞΗΣ 'ιΡΒ|Λ|'| ιοτπιοο κι
ι:°νιιΕΡ κιτ” ιαπμερα›: ι5π ανωνιοτικπ Ἡ
"Π"'ΡΜ'°¦·|'|'··|"|'Κ°' ο
ΑΜΣ?|||°| ΣΜΡ°'|°'Λ°Σ ιοΜεκανΜωι.
Ξ'θΥΜΜ¦ ιπιτοιατι και ΜΜΜ)! 'Μπνώνι
ουν··τουν το οιαιτπτικο τρίο οτπν κομοτπνπ ο
το ματς αρχιζει οτις 7.50 μ.μ. και ου μεταοο·οι
απευθειας από το πονΑ5·οκττ 2
"ΠΟΚ-'|ΜῖΜ|" ΜΙ '|·"|Μ·
ο Μπαρτ ΜΜΜ! Η"" Ο "ΜΒ
ιιιπτιοονι. ΜΕΞΞ“ πικαπ: (Βοιωτια).
ιΜτοαπνιαςι - παταω"
”ΜΜΜ ΜΜΜ" ωκανυααυι ο ΜΜΜ"
Ώρα: 5.00 μ.μ. ιιιι5ριαςι ο Ήρα: 5.25
ιπονπ5Μτ5 2ι μ.μ. ιιιονΒΝκτ5 οι
"Μ||Μ'°¦-Η'Μ¦ ο Γ|Φ|'°ἰ Μ!
ΜΜΜ!. τιπκκτ ιπιπποςι - Μ!|Μ°'|°ΥΛ02
ιι'ιοιραιώςι ο Ώρα: απο μ.μ. ιΝονκ5Ροκτ5 2)
του ο· πυιτΜΝ Ω Μπακααττα ιι ιιιιαπα
Ξταυρουποκπς ήταν'. το στα Μαρ· κ
υπ “το ανύπαρκτο τπτ τοτιας του ό
ΗΜ;; οσοοιντ κατα του τκορμποι'ινο0
77Ι|08 Χ52|74 5'
Γραφει ο ΦΑΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤ°'ΔΔΚΗΣ ιαεἰι Η 2)