Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Παιχνίδια εξουσίας εντός και εκτός ΝΔ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7] Τ08 623Τ0Τ
ΓΤ”“ “ Μ” δ”“”“*”-ΤΊ
 Αυτή
ι την Κυριακή
τη Μαιου Με τη" πρωι η..
 ΜΡ” ,ι
1 και πλαισιο 
γ ενημέρωση 
το ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η!” Β. Μ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Μ Δ. Μ"Μ (1957-2009) Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ωωΜ
θΕΑΤΡ|'(ΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ):
Δυο ·
εισιτηρια
στην τιμη του ενοε
ΠΛΗΡΟΦΟΡ'ΕΣ
ΠΟΔ|ἩΣΜΟΣ
ΣΕΛ|ΔΑ 13
ΤΟΝ" ΚΜ.
ΣΤΝ ΤΗΣ
'ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ
Ετοε ιδρύσεω8 1922
Ειοε 949 - Αριθ. 16432
Μ Μ Μ Μ'
ῖΠΡΟ ΤΗΣ ΜΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Μία· του θεοφόρω
Ανατολη 07.37 · Δύση 1708
κεντρικο γραφείο: Μιχαλακοπούλου 80. ΑΜ 115 28 © το ΒΗΜΑ
Φ 211 365.7000. επτα: ιονιτηΜο|ηοι.ετ Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικό
Ματια: πηρα/Μ.ιονιπιαετ Οργανισμό Λαμαράκη Α.ε.
Α' Πατρα
Κάλπε8-οταυροδρομι για την ιοτορικὴ συντηρητικη παράταξη
Παιχνιδια εξουσἰα5
στα και εκτο5 ΝΔ
Κλειδί για τις πολιτικές εξελίξεις η εκλογή νέου αρχηγού Οργιάζει το παρασκήνιο με Καραμανλή καιΤσίπρα Ορκίζονται στην ενότητα, φοβούνται τη διάσπαση
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α4. Α6
ι  ,  _ ¦ΑποτοΗτενεπ
Οι πολυεθνικεε ι γ .ι γ τ > ι ο Η Οι Ελληνα ·
καταπίνουν ι ¦ ο.. # ι- - γυριΖουν ξανα
Έσω την πλατη .
μικρομεσαἱωΒ ' στην πολιτικη
ι Ν κατάρρευση των ψευ > . δαισθήσεων οδηγεί στη
ωρω ωΠωΒ' αυξάνουν ` η τ η __ _ _ 1- ~ τ· ` φθορά του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτό, ω ΜΜΜ Ο Ο Ο Ο χρονο φερνει στην επιφανεια
Μω”ΜΜΜΜΜ. ι Τα σχεδια Μερκελ, οι φοβοι τη5 Αθηνα8 Ἡ;
(Μες ωχεφΜς' Σε^'ΜΒ8 ι ΣΕΛ|ΔΕΣ Α18.Α22 στην πρόοδο. ΣελιΔεΣ Α10.Α12
Μ Τῦ__“_““ “  γ. ; _τ < ι κρατα" κονσολα
ΒαφτἱΖουν Η 'σπανἰα
ελληνικα γ στον αστερισμό ¦
εισαγομενα ¦ των κυβερνησεων ί
κρεατα ι συνεργασία5 ~
ιλιάδες εισαγόμενα βοοει- κ ὁ; · Τα δημοσκοπικά ποσοστά ζ
δή, πρόβατα και χοιρινά, ] τ - τ ' :- τωντεσσάρωνμεγαλύτερων
καθώς και τόνοι γάλακτος ελ· Ϊ _ ] κομμάτων, ανεπιβεβαιωθοόν.
ληνοποιούνται στη χώρα μας γ Ο ΤΖειμ8 Ντιν έ οδηγούν στην πρώτη κυβέρνη~ ση
και διοχετεύονται στην αγο- 5 συνασπισμού στα 40 χρόνια
ρα. Με αποδεκατισμένο τον των κ “του Χορού 13 της ισπανικής δημοκρατίας;
Μ;" ἑ'ἐῖὲνΧἔἩἱ ιπτάμενων με «ΖιΖὲλ» Ε'ἐ:Σἔἰἔ?ὲΞλἔΞἐὲλἩ
ἔ%ἶἘἙἔἩἑἔἙ έ ρομ"0τ στην Αθῇνο ἔ:ἔἑΐἔξὁἔὲἔΜἶἔἔἔ
γκριοημετοκέρδος. ΣΕΛ|ΔΑΑ27 ΣελιΔεΣ+5 ν 8ΗΜΑ-ΠΟΛ|Τ|ΣΜΟΣ.ΣΕΛ|ΔΑ11 ι Ροάαηοε. ΣΕΛ'ΔΕΣΑ24-25 ι
ΔΑΦΝΕΣ
ΣΚΕΛΕΤ0Ι
τι τα Μέσα
Ενημερώσεως
δοκιμάζονται από
την πολύχρονη οικονομικη κρίση εἰ·
ναι πασίδηλον.
Εντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα
υπέστησαν από
όλους τους κλά·
δους τη μεγαλύ·
τερη μείωση εσόδων από το 2009
και εντεύθεν.
Οι διαφημίσεις περιορίστηκαν σχεδόν
στο ένα τέταρτο και
οι κυκλοφορίες
επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μείωση των εισοδημάτων αλλά και από τη
δωρεάν ιντερνετικη
διάδοση των ειδησεων. του «κλόπι
ράιτ» συμπεριλαμβανομἑνου.
Παρά ταύτα οι παραδοσιακές εκδοτικές επιχειρησεις,
που τόσο εχθρεύονται οι κυβερνώντες, παλεύουν με
ΣυνέχειαστηΜδαΑ2
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΗΜτράπζαστηνΜ