Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΙΧ/ΝΝ
9'Μ!Μ!"!!Μ" ιι"
ΕκὁοτΠε: Κωνοτοντινοε ΜΜΜ ·
_ι·-.ι ·> ' Ά..Σ--.Μ·
2ΟΔεκεμΒρίου 20] 5 · Αρ.Φυῆῆου 94] · Τιμἡ Ι ευρώ
ΜΕΤΜΗΝ ιιι>οτοχΡοΝιΑ
οι ιιρὡτεε ιιερικοιτέε στιε συντοεειε
Το μυστικο σχέδιο Τσἱιτρο Ποιοι προωθουν την ιὁέο Με οικουμενικἡε
ΝΕΑ ΔιιΜοκΡΑτιΑ'
Στῇνοντοι οι κοῆιιεε
τιιε εῆιιι6οε
Η σημερινΠ εκῆογῇ θο κοτοὁειξει
την οξιωμοτικΠ οντιιιοῆιτευοο ιοχυριι
κοι ενωμένη
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το ιιορομυθι
του Ποροῆῆιιῆου
Προγρσμμοτοε
Που υηοχρεῶθιικε ο Τοιιιροε νο
το Πορει Πισω
ΠΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜ0|
Οι υτιοσχέσειε
έτιεσον στο κενο
Π0Λ|Τ|ΚΗ
Βουῆευτέε
σε νευρικο κριση '
ΓυριΖουν στιε Περιφέρειέε τουε με
οὁειο χέριο χριστουγεννιουκο
ΟφοΒοετιιεοπὡῆειοε τιιε 6ε6ιιῆωμένηε κοιτο οσφοῆιοτικο
Ζεστοινετοι ιι ιτογωμένιι σγορο
Η εικονο οπο το κέντρο οτε Αθιινοε μορτυρο μιο :ωντονῇ χριστουγεννιοτικιι ονορο. με
τον κινηση στον ιιε:οδρομο τιιε σόου Ερμου νο εινοι ουειιμένιι. Σομερο εινοι τι δευτερη οπο σε τρειε Κυριοκέε με ονοιχτο το κοτοστιῆμοτο ενόψει Χριστουγέννων κοι το στιμο6ιο εινοι ενθορρυντικο. Οι κοτονοῆωτέε γεμἱΖουν τουε εμπορικουε δρομουε κοι το
εμπορικο κέντρο. Ἀῆῆοι οσο ουτουε κονουν έρευνο ογοροε, οῆῇοι νιωνἰΖουν κοι σῆῆοι, τισρσ το κρυο, έχουν Βρει ευκοιριο γιο μιο κυριοκοτικιι Βοῆτο. οι κοτοστιιμοτορχεε οπο την ιτῆευρο τουε εῆιτιιουν ο αιροε νο φτοσει τουῆοχιστον στο ιτεροινο ωσπου
κοινο υπερκεροοουν σε οτιὡῆειεε των προηγουμένων μονών. Μ η
ΕΦΗ-'2
ΝΑΟΥ" ΣΤ" “Βτ|(»
“Δεν γινετοι
συνοινεσιι με ψευτεε»
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡ|ΔΗΣ,
Βουῆευτιιε
Αττικἡε
τιιε Ν.Δ.
“Όχι στο ιιεῆοτειοκο
κροτοε του Τσιιιρο»
 · ο 'ΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ,
Βουῆευτιιε
του Ποτομιου
ΧΡ|ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Πὡε γιορτοΖοντοι στην
Ευρω κοι στον κοσμο
Το έθιμο κοι η τιο^ροὁοοιι σου εμπνέει
η Γέννηση του ΘεονθρὡΠου στιε κορ
ὁιέε μοε
το. ιο, 24
ογΡΑΒ
Η “ΒτΚ» σκορορει
κοι σοε στέῆνει τομειο
28120