Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Χρυσές μπίζνες με τα "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ π
ΤΗΣ ΑθΩΟΤΙ-ΙΤΑΣ ΜΜΜ ι|ιιιιιΕιιΕΡιι
Η ΜΕΓΑΛΗ |ΣΤΟΡ|Α 
ΤΟΥ ΑΥΤΟ κι Ν ι-ιΤον
| ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΘ ΤΘ ΠΑΡΕΛΘΟΝ @ΤΘ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΡιΣιονΡιιιιιιιΑ ”ό η; Μη ΜΗ ΤΟ ΜΕΛΛ©Ν
[ρ . ΣΥΝΗθΕΣΤΕΡΕΣ -μ
ιΗΣΠΑικοΣΜιΔΣΛοιοιΕχΝΜΣ ἑΒειΤβἩηΈἔ ως ΑΝΑΠΤΥΞΜκΕΣ ί _Ἡ_ ¦
· ε' γ Δ|ΛΤΑΡΛΧΕΣ Π ρω- ζ Κ
ΤΗΣ ΜΑΚΗΣ Τὸθ η Μος(
Κ Κ'ΝᾶῦΟΜ α
ΕΘ9ξΜ ΜΤΒ
¦ ΜΜΜ( ή
- ΕΤΕ
ΕΤ' Ε|Σ[]Δ|Α
ΜΕΤΑΤΑΠΤΤ|ΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝ|κΑ
Μ.ε-τγροε.£οΜ
/%ὡ / ΡΑ ΧΨἐΤ 9/ θ Τ ο Μ ΤΤ Ό Τ Σ
Ξ/ΜΞ7ωΞψῆῳά#/ω ΑΜΑ! Τ
ΜΜΜΜ 2© ΔΕΚΕΜΒΡΠ©Υ 2©ῖΤ 5  3ο 7 Η ΜΜΜ εε «επ ΜΜΜ Με Με προ/@Ξ@©εεε Θεα
 Τ |·| ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ |)|8ΤΠΕ88 Ρ|.|Ν|)8 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
· Σ _ ΚΑΠ Η ΑΠ@ΜΑ ΤΩΝ ΜΠΕ€Ρ@Ν ΔΑΝΕΠ©ΜΠ@ῖ@Ν
ΉΓΠΔΜ
 δ Ι Ι
 Χριισες μι·ιιζνες
ΤΤ¦'ΒΡ¦ξΤ"ΤΤΤΤ¦ με τα «κόκκ|νο» ΜΜΟ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΓΠΑ
ΠΞΣἔΥΡἩ ΠΑΡΑῖΑΞἩ
 ΡΕ' ΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠ ΕΣ  Π@Π@@@ Μό@@@@ Το @@ΠΠβ@@ΑΞ©@@ν
ΣΤΟΝ ΕΠ ΜΕ' ΡΗ ΜΑΤ'κΟ  «γλοκοκοιταζοιιν» ξένοι ειδικοίγια να
ΧΑΡΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ δ , , , , ,
· · Με) ρΑΠΩ^ΗΣ| ΕΣ ει·ιεν Μες και πως μπορει προοΤαΤειιοειε Τηνα
Ο Το Παροσκήνιο στο ο;ροτόηε6ο « κο κκ' Ν ΟΝ » Κω να γινει «ον ρεεε» κούρεμα καιοικία απο Τα «κοράκια»
 κο' το ΕΝ ΗΜΕΡΩΝ ΔΑΝΕ|ΩΝ δανείων σε επιχειρήσεις και Τους πλειοΤηριαομοιις
Ο Τ| κι>νΒΕι Το ΦΑΕΡΤ
κΑΡΑΜΑΝΑ||(ΩΝ - ΣΥΡ|ΖΑ
Η 0||(0Ν0Μ|Α
ΤΑ ΔΥΣΚΠΛΑ ΧΡ|ΣΤ0ΥΤΕΝΝΑ ΤΗΣ ΣγικγΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡ|ΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ΤΤ ΤΡΑΜ
ΚΛ|ΜΑΚ|Α ΑΝΑΜΕΝ°γΝ ΚΥΜΑ .Ιω-Μο οι ΦΟΒΟ' Τ|Α ΠΡ0ἔθκΑΤΣ| Ώ Ο ΠΟ
ΤΗΣ ΑΝΤ|ΤΡΠΜΠΚΡΑΤ|Κ|·|Σ ΜΠΑΝΜΩΝ ΤΗΝ ΑΝ°|=" ΧΑ' Ο Ρ0ΛΠΣ ΤΩΝ _ΕΝΩΝ ΑΓ ΜΕΝ
ΕΤΚΑθ|ΣΤΑΝΤΑ| ΣΤΑ ΝΗΣ|Λ ` - ΜγΠΜΝ γ""ρΕΣ|“Ν ` @ΜΕΤΣ
. ' ζ ΜιοιΜΕΡιιιικ
Η ἐς ' ΜΠΑΤΕ" 
_ ΤΜ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ0Σ ῖ
,Ο  ΣΤΗ" ΕΥΡΩΠΗ “
ο γ. ·' _ ω ,Μ
Ξ .. ροσἩαιιΒανει · 
3 αοαΒοφωνοο9    
ΠΕΜΠΤΗ Λ· ν Η Το” η
έ ο των τζιχαντιστων
ἐ Ο' |Σ|'|ΑΝ0|
Ξ ' ψ"Φ|ΖογΝ-“ ΣΤ"""^"Κ“ ΟΥΡΕΣ Γ|ΑΧΗΜΕ|ΟΘΕΡΑΠΕ|ΕΣ ῖΥΝΜ“Ρ“"ΕΤΜΤ“ΜΤΜ ΑΠΟΦΥΛΑΚ|ΖΕΤΑ| ΤΟΝ ΜΑΡΤ|0
ε ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ,
ΤΑ "ΠΣ"Κ°ΜΕ|Α. ΕΑΑΕ|ΨΕ|Σ
Μ' ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΤΟΣ ^Ε|ΤΟγΡΤ|ΑΣ ΤΟΜ3[ΠΡὲ?Ξὲ
Σ 5 ι ν Ε) Δ[]ο°Δ`~
Με ιιιοονιικιιιι:
"Η" ΜΜΜ Ο ΔΟΛ0Φ0Ν0Σ ΤΟΥ ΦΥΣΣΑ
ΜΜΜ 22
“Ψ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|ΑΣ Τα Ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα