Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ποιοι κινδυνεύουν με αυτόματες κατασχέσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτικι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25954
Τρότρων Αλεξιάδης
Νέα Δημοκρατία
Ρέντσί - Μέρκελ
σημερα στη Ν
||(Α: Στα 2,ί δίσ. ευρω
το έλλείμμα το ΖΟί 6
Με το μεγαλυτερο έλλείμμα των τελευταίων δεκαετίων, υψους 2,1 δίσ. ευρω, ψηφίστηκε αργά χθες
το αΠόγέυμα ο ΠρουΠολογίσμός του |ΚΑ, εξέλίξΠ
Που Προκαλεί έντονο Προβληματίσμό στην ηγεσία
του υΠουργείου Εργασίας καί του |δρυματος: >7
ΚΥΡ. ΠΗΤΣΟΤΑ|(ΗΣ:
ΑΝΟ|ΧΤΗ ΕΠ|ΣΤΟΑΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΤΟΥ |Δ|ΩΤ||(ΟΥ
ΤΟΠΕΑ >25
Χρέος: Στα 5,375 δίσ. η δαΠάνη
γία τόκους το εΠόμενο έτος
κάθε χρόνο καί λίγότερα θα Πληρώνεί το Δημόσίο
γία την εξυΠΠρέτΠσΠ του χρέους αΠό το 2016
μέχρί καί το 2021. Το 20ί 6 Π δαΠάνη γία τους
τόκους θα δίαμορφωθεί στα 5,375 δίσ. ευρω, το
2017 στα 5," 58 δίσ., ενω μέχρί το 2019 το Ποσό
θα Πέσεί στα 4,039 δίσ. ευρω. >6
ΣΥΡ|ΖΑ: ΔημοσκοΠίκίί βουτίά
Ραγδαία δημοσκοΠίκΠ Πτώση εμφανίζεί ο ΣΥΡ|ΖΑ
μόλίς τρείς μηνες αΠό τίς εκλογές του ΣεΠτεμβρίου,
όΠως ΠροκυΠτεί αΠό έρευνα της Ρτοτοτε: >24
ΤΑ|ΠΕΔ: «ΤΡΕΧΕ|» |'|Α ΔΕΣΦΑ,
ΤΡΑ|ΝΟΣΕ ΝΑ' ΑΣΤΕΡΑ >9
ΡΑΟ|. ΚΑΖΑΠ|ΑΝ:
Ο| ΔΥΟ ΟΡΟ|
ΠΑ ΤΗ ΒΕΑΤ|ΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΑΑΗΝ||(ΗΣ
Ο||(ΟΝΟΡ||ΑΣ >6
ΣΤΗΝ ΟΟ|.ΟΕΝ ΤΠΕΕ
ΤΟ 25% ΤΗΣ Ψ|ΝΟ >14
Στο στόχαστρο όσοι Χρωστουν Πάνω αΠό 70.000 ευρώ
Ποιοι κινδυνεύουν
με αυτόματες
κατασχέσεις
ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ Η ΗΑΕ|(ΤΡΟΝ||(Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤ||(ΩΝ
ΑΠΑ|ΤΗΣΕΩΝ - ΤΑ ΟΡ|Α ΠΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Αυτόματα και ήλεκτρονικά θα κατάσχσνται Πλέον οι καταθέσεις όσωνχρωστουν στήν εφορία αΠό
70000 ευρώ και άνω, καθώς ενεργοΠσιουνται άμεσα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσής σε βάρος
οφειλετών του Δήμοσίου. Οι διαδικασίες θα είναι
συνοΠτικές αφου εντός Πέντε ήμερών οι ελεγκτικές αρχές θα ΠρέΠει να έχουν αφαιρέσει αΠό τον
λογαριασμό του οφειλέτΠ τα Ποσά Που χρωστάει
στο Δήμόσιο, ενώ εάν Παρέλθει άΠρακΠι ή Προθεσμία τότε ή δέσμευσή θα αίρεται αυτόματα. Τα
«β1ἰμ(1ἙΠ» εΠίσΠς είναι συγκεκριμένα, αφου ή ΠΔΕ
με ε-1τι;ήΙ θα γνωστοΠοιεί τα στοιχεία των οφειλετών στις τράΠεΖες, οι οΠοίες εντός δυο ήμερών θα
ΠρέΠει να εΠιστρέφουν κρυπτογραφήμένο αρχείο
με τους κωδικούς των καταθέσεων Που έχουν δεσμευτεί, Που θα καταχωρούνται άμεσα στο Τεχίε
και θα είναι στο διάθεσή των δικαστικών και νομικών τμήμάτων για να Προχωρήοουν οι κατα
σχέσεις. Η αρχή γίνεται φυσικά με όσους έχουν λήξιΠρόθεσμα χρέή άνω των '70.000 ευρώ και τα οΠοία
δεν έχουν ρυθμίσει, εντασσόμενοι στήν Πάγια ρυ θμισή (1 Ζ δόσεις), ενώ θα υΠάρξει συνέχεια αφου
στο «στόχαστρο» θα μΠουν και οφειλέτες με μικρότε ρα Χρέή. ΑΠό τις ανωτέρω οφειλές εξαιρούνται
όσες έχουν τακτοΠοιήθεί με αναστολή Πλήρωμής
ή διευκόλυνσΠ ή ρυθμισή τμήματικής καταβολής
βάσει νόμου ή δικαστικής αΠόφασής ή ΠράξΠς διοικήτικου οργάνου. ΕΠίσΠς, το μέτρο δέσμευσΠς
των καταθέσεων δεν εφαρμόζεται: ο) για Ποσά Που
εμΠίΠτουν στα ακατάσχετα, β) για Ποσά Που καταβάλλονται με χρέωσΠ των Πιρουμενων, αΠό τον
οφειλέτή, λογαριασμών σε αντίστοιχή Πίστωσή λογαριασμών του Δήμοοίου για τήν εκήλήρωοή φορολογικών ή άλλων υΠοΧρεώσεών του, γ) για Ποσά Που Προο ρίζονται για τήν έκδοσή τραΠεζικών
εΠιταγών σε διαταγή ελλήνικου Δήμοοίου_ >3
Κέρδη 22% γία τα ελληνικά ομόλογα
Ελλάδα
|ταλία
|ρλανδία
Ευρωζώνη ΔείκτΠς κρατίκών ομολόγων
Παρίοδος - αΠοδοαείς
ΕυρωΖώνΠ εκτος Ελλαδας σε ΠΜ" ΜΝ
Γερμανία
Ολλανδία
Αυστρία
-2% 0% 2% 4% 6% 8%
Πηγα· Β|οοΠιρεί8
Παρουσίάζουν τίς καλυτερες αΠοδόσείς, χωρίς ωστόσο
να Προσελκυουν εΠενδυτές. Ο λόγος γία τα ελληνίκά
ομόλογα, Που καταγράφουν φέτος αΠόδοσΠ 22%. > ί 4
Εβδομαδιαία ανοδος 7,74% στο Χ.Α.
ΠΠΣ ΜΗ) ΤΕΜ 16/12 17/12 ίδ/ί2
' Τάρας Με εκατ ευρώ· - Γενικός δείκτης
Εβδομάδα δυνατών συγκίνΠσεων όταν η ΠροηγουμενΠ
γία το ΧΑ., με τον γε|ίκό δείκτη να καταγραφεί συνολίκίί
άνοδο 7,74%. Με +ί 5,47% ο τραΠεΖίκός κλάδος: >4
Εεηίεί·
ΣΤΡΑΤΗΓ||(Ο|
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΟ
ΝΕΤΟΧ||(Ο |(ΕΦΑΑΑ|Ο
ανακεφαλαίοΠοίηση
ΟΑΟ|(ΑΗΡΩΝΕΤΑ|
|'|Α ΑΤΤ|£Α ΒΑΝ|(
ΚΑ| ΠΑΓΚΡΗΤ|Α
Οργανίσμός Λίμένος Πείραίώς
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΤ|ΖΟΝΤΑ|
Ο| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Μ.*ο.οτ Β
Πα εΠαγγεῆμοτίε5 σεφ...
καί όχί μόνο!
ΑΠοκτΠοτε το εΠαγγεῆμοτίκό μοχοίρίο
5£Πυ|τΘ-ϋίετ αΠό 3,99 € + Β κουΠόνίο!
Σε εΠίῆεγμὲνα Πρατήρια: ΕΠΟ.
ΜΜΜ 2" "Ιω
ΕΛΛΗΝ'“
Μ ΜΜ θ οικω"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα