Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Σ“"^ ΜΜΜ!" ΠΑ ΝΑ  .ἐ,ἰ32ἱΖἴζ2Μ“°
"Η Δ'ΜγθΕ' ο ΚΛΑΔΟΣ Α
.ο Τα
· .  Η  ·ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2560·Τ|ΜΗ 1,3ο€
_ ° ΣΑΒΒΑΤΟ 19
ο Γ ΔεκεΜΒΡ·ογ 2015
ο Το ισοδυνομο που Βἑῆε· νο Μουσε· ο
κυβέρνηση είνο· το πεδίο ονυΜροΒεσΜ
Δτό Εμ! η 1ν Ποἱ εκ
Πο·εεομοδεε τρέχουν μεγοῆσ σερί "ο
μ·-0νοτ, Μποστ, συγκεκριμένο 4_ Ι
σρ·8μόγκοῆ κο· σημείων  έ'
ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΣΤΟ|ΧΗΜΑ Ε|ΝΑ|  
ΕΔΩ Με ΑΠΟΔΞ|ΞΕ|Σ
"5,5 '
ζ, φορές ;ο λεφτά σος
Η ω με μονο 2 μοτς!
του Μουρίνιο 7 Ι Δεύτερο ουνεχέ5 τομείο
μ:ἔἔἔἐ° _ 3 οπο τον κ. Νικοῆο'ίΒο
._ › “ξύπνημ°» το" -  · Περοοε το ο'κρ·Βε5 σκορ
ω· Μάρ  = 2-'| Με Λοτο|ο κο'
σε: _ το 6·οῆό τηε ΜΜΜ
. , Ι ,
.ἔ:::Μ;ἑ «ΒΕΝΤΕΤΑ»
ο ενδ·σφερον
γ.” κΡόΡ°Ρ"€! Μ· · ο... ΧορτοΠόῆεμοε κοῆό κρατεί ω Η
21,24
ο κΑΜπ·ῳ:οἙ Ο ο;·έῳΖ
~ ν γ  Π:ΗΜ:Ν:] ΔΓ!)
ΠΜ Μ Λ ΕΜ έ Ο ΈΡΑ λ.|/[(|¦ζΗμ '/ΝΕΜΠΞΜ ΤΑ...
ο Το οΠμοδιο Που το αποδεικνύουν... ΜΗ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ