Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΕΙΝ, καναρινι·
ΜΜωΜΜ
ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ:
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ. 2
 _¦ ΒΒιιιιιιιιΜς Μαιας
4 Ξ  ΙΙΙ γ ιωιι ιιιιιιιιοιιιωπωιι
 Γραφει οΣΠΥΡ0Σ ΔΛΡΣ|Ν0Σ ω. 2
ί ··τ> ι η·
Ψ Μειωσα·
«Μίκι» γερα ισα
Γιούρι ΖνισΒις
Αυτόν ιιροσιιαθειἑνα.φἑρει στη
«Βασιλισσα» ο Μακη5 Αγγελσιιουλο8
·-_Ύ .
«Κιτρινιαρη5»:
Ζητω το ποδοσφαιρο
ισα ΜΝΗΜΗ!
Δεν αγαιιανε και δεν ενδιαφέρονται για ϊ|8
ομαδε5 του5. οσοι Ι|8 ξεφτιλιζουν με Παιιιιαδε8.
Γεωργαρακου8 και Σαββαθεοδωριδηδε8
> _. ,π- Ι
,Α - `:· ·_ -· .·"!ἶ¦`
ι > ·
4 Σ ΙΔ
Ξ: -. . -.τη ^·,_ ζ;;;-,_ ῖ›¦¦··ῇ€.|5ὲ _ ,.
¦ . ρ _ . · πω”, >- :Β
Δ “<- 7 Ι
4 · ·- · . ` 6··--· . - ω ,· - _.
.·:ἐ.-ι`|(ιιιι8 ΜιιἰΜκΜ
 _- . . .. ψ -;
.- βράδι 
<ἔ η ·ἔ Σ:
Ν .. ¦ κ' υ · , -. ·, . ¦-.ἔ·ο7`·'
 · ΠεριεργηρΙ0 λιγοτερο, ιι διαδικασια ΙΜΣ
“κι-Η - '·ι·,.ι~;> -··ω>:“- ω>·κ`ε·π
κλη ασε · Φυσικα ο ΟΣΦΠ ειχε την Πιο ευκολη·
- ω: .>-·-=:ἶΜς 7 £ΞΙ-ΜΊε. “ -=“ω$·.ω£
·: »“·.
ω Πρώτο μακαρι! Λιβαὁδεια·5.6 ιι#7ιανουαρι0υ›Ξ
Παρουσία  ή ° _ ¦  Η
ΔΗΜΗΤΡΗ Η σελί685 < Μ""'|ΒΧ", -> 
ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗ
 . ~ κ ε λ 'σιο  ; Ἑ '
αχθεσινἡ  μ Η ου ;ζ Σ· 
. Φωῖ0- · Ξ -7 Ι 4
Χ|ριστουγεν-Ι · + Δ ρεΠορώζ Η ¦  :ζ
νιατικιι Γιορτη 
στην «ΩΡΛ»
(πο ΣΠωα Ενα μηνα εξω ο Βενεζουελανοε, Πανετοιμο5
έδειξε Μην Λαρισα ο νεαρδ8'ΕλλΠναἔ