Πρωτοσέλιδο Έθνος: Από κόσκινο το χρήμα στα κόμματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'9 ΔεκτΜΒεοτΞοιε .
Αρ.ἶογΜογ: ιοε5ι ἡ 7 Σ
Μος __
Με ανο ΚΑΙ πει>ιοΔικο:
ιιιι Ξ ¦.ιιιιι·
ι ύ] ›
εκΘΕΣιι Μ|ΛΑΝ0Υ
ΟΛΕΣ Ο' ΝΕΕΣ
ΜΟΤ0Σ|ΚΛΕΤΕΣ
Το 40 ανο
ΔΡΑκοΝτ£ιΑ ΜΕΤΡΑ Γ|Α ΤΗΝ κΑτοχνΡΩΣι-ι ΤΗΣ Δ|ΑΦΑΝΕ|ΑΣ
ΜΕ το 'ΕΜ Μ ΚΜ
παω το χρήμα στα κόμματα
Οι αυθεντικέ8
συ"ογε8 Η ΕΟ και αυστηρότερο Πλαίσιο για τα Χρηματοδότηση των Πλαφόν τα 150€ στι8 ανώνυμε8 δωρεέε. Με ονομα
κομμάτων και τον έλεγχο των οικονομικών τουε εξετάζει ῖεΠὡνυμο όλω ο' ἀλλε8 ΧορΠγίε8 . Περιορίζεῖω
η κυβέρνηση ύστερα και από εισηγήσει8 αρμόδιων κοινοτικών
οργάνων και των θεσμών. Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμηση8 τη8 Διαφθορά8 έχει ήδη έτοιμε8 τι8 προτάσει8 τη8. Ω
ΑΜΜΑΝ): ΣΤΗ Μ ΜΑ ΜΕΡΑ "Η" ΜΒ Τ|Σ ΜΠΕΣ 
δραστικά το ακατάσχετο τη8 κρατική8 Χρηματοδό- _
τηση8 ' Στο μισό η φοροαπαλλαγή για τουε δωρητέ8
Β°Υῖ'Α ΣΤΗ" ΝΤΟΠΑ
Ψηφιακή
αποκάλυψη
ι Αγια-Σοφιά8
34·35
ΣΑΡΑΝΤΟΝ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΤΜ" ΜΜΜ
Μ' Μ!
Ο συναγερμόε που σήμανε στην Ευρώπη για τον φόβο χημική5 επίθεση8 οδήγησε σε ' 
επιθεώρηση των σχεδίων αντιμετώπιση5 βιοτρομοκρατικών απειλών. το. 25 τα