Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ Β *ΜΟΝΑΔ·κεΣ πΡοΣΦοΡΕΣ
Μ Μοῆοωἱσ ω ` Ο· ωρωὁτερε5
. 'ἔΞ”φ·` Ι
των ΧρΜουγεννων ωὡκ - · πῳ06ω·σκε5
. Με ΠΜ· °ΐ°·-· συντσ ' από τη
“Μ“;“ΜΜ Ξ. 1- ..>“-._ β
|Μ··μ·ῳ|
ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΔΥΤ|Δ
'ΕΜ' θο|σὡσετε το Μη =
99ἔ.9Π.9.Πῆἔ!9Ι“Ρ!Ψ9Η9 ¦
Σ. ζ Ι. - Ζ
ΦΣ, ζ Ε. . ι ;· “ἐξ
μ Η εΙΙόμενΙι
“σε 'βόμβα,
στο Μ ο ξ| μ ο υ
Ό 105% ὰ: πο Ά ο 1μμ ο. π 35: ;·ω·¦-.3
κ :Η Μ ;·_λΟ Ξ Μ .ω 75 :1 πε 531.
Ισ : η: .Ο *3 .Ό 3 - Μ Με π: Δ
·> )”ε).. 40
ΠὁΜὡ Π ΠΟ|Δ ΤΑ 3+Ι ΣΕΝΔΡ|Δ ΠΔ
πρόσφυγεε ρ
Μην ΜΜΜ ·!· 'θ
ΚΜ6ΜαΕΜΜω
ΜΜΜ.: ,ΑΜΒ
Μὴ @6
και πε φορα
_ - - ' Πὡ5κωγπτἱωΠοριωὰρωσν Ι “4 “ Ξ 
·ῇ @Η ωΜΒ βωΜ. Μ ουγοΜσ Με Αθηνα Η .
ΜωῶΜ» Με» σΣνΝοΜ0ΜΜΠ .η .ζ '
Με Μῷ2ΜΜο5 _ ¦_ .
τ  °° · . πωσ μετα
ΠαροΜμπἡ'ΆΠ  · 
γωαωρΜΜκ0 ._ Μ Προ.9ἔ!Ξ το Πο·6ιὁ στο εΠ·χειρείν .- · .
.>ΣΔ2 ΣΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα