Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Δεύτερη ευκαιρία για τις 100 δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. μ ἐΑΛΜγΡΕΣ
ί ΠΛΛί]ΣΛΠΡΕΠΕ|ΝΑ"ΝΩΡ'ΖΕΤΕΓ'ΛΤΛΒΠΤΑΝω _ Σ ” γ υ ῦ ` 'Ι 
 7 ό: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΜΜ ΠΔΗΠΡΔΗΗ Ι
ΤΠ:-<ρ,ἐ
ΠΝ ο ¦
ι ι η ἴΗιἐ
ΠΗὸιηνιαινιοΕΗκη
ιη5 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ.
Σαββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.777 - Τιμή 1,30 € (3 έ η εκδοση μετις ηρσσφσρἑςι - νυνυν·_ε-τγμο:.:οΜ
Η) ΑΝΑΛΥΤ||(0| |'||ΝΑ|(ΕΣ
οί ΜΕ ΕΠ! 7 ” τοπικη ΠΜΠΠΜΞιῖΗ εε Ο ΜΕΣΗ ΠΠ Ϊ
(Δα: χ
Στι5 καΠηε5
για το μέΠῆον
τη5 Ν.Δ.
<<|'|ΑΡΑθΥΡ0» ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑ 60.000
0ΦΕ|ΛΕΤΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|κΑ ΤΑΜΕ|Α
Δεύτερη
ευκαιρια
@Η Έ Κόντρες των ΜΜΜ ΠΗΛΗίΜπ“Σ νυνιιιεΜιΜΗοι | ο | ο σ |
τεσσάρων υποψηφίων |(Π| Π :υμιν ΜΜΜ ΗΞίΐΉΜ | Ξ ε Ξ
0 Δ 0 ΠΠ γ
κινηση Καραμανλη να κλεισει ΣΣιιι“ ΜΜΜ ΜΗΝ
¦ ¦ ΠΠ ~ ~ · ,¦ ,
το «ζητημα Τσιηρα» ιιιιιιΠΠ Με ε γ
Π“¦ΝΜΜ ι ΜΜΜ αναιμία
η γ | ,ΜΜΜ ;¦γγγ:Πγ¦ρ Σχέδιο του υηουργείου ΕργασίΗ=Η ΗΕ(Ξ . γω συμμετΟΧΠ Πολιτων ¦ ΕΑΒΜΜ "ΜΜΜ ιιΜΜιιιιτι ΗΗΗΗΗιιΜΜα (1ς γ|.Π ελεύθερους εΠαγγελμο- 
στην αυριανή εκλογή το ό 'ῦ ί Μ#Ἡ¦ἩΜ | | Ι
~ τιες, αγροτες και μικρομεσαιους
ι ι Η
μεγάλο στοἑχἔΗΠ για» ξ  ηου έχασαν τη ρυθμιση λόγω 
την κεντρο ε ια ηαρατα η Έ αν ι ν ι
   Προβλημάτων κΜΔΣχΕΣΕιΣ κΔιΑι1ΕΣΕΩΝ
@ΕΟΠΕ ε::ἑἶ@γ7α::Ξκἑα @31 7 ΗΝ Η ΜΜΜ" Μ
ανα νομό και Πόλη.
Οι διευθυνσεις και τα κτίρια
Που θα στηθουν οι καληες
ι ο ι
ιιιιΩιΜΜ ΜΗ ιη τι ΜΗ" Σατανα
Μονο·
φερεγγυότητας και αυστηρό  
Πηνία· ΜΗ ιη ΜΜΜ Μαιο
¦ ε ¦ ι _
ι Παζ" πηνία :Μ ΜΕΝ ειναι ιη Μ 8 :
¦ _ να ι _ κ ι ο Π ο ε εε
@Η “Μ ΜΠΑΜΠΑ Ο ε Η |ς
των ΗΜ __ ο "Η κ ιτη ια η έ κ ιση ια
οι ΗΜ ΗΠΠΠΗ ΗΗΗΗΠ Η» εΗιστβοφη ἔν? ΙΟΟγδόσεις 
` Π ω ι Η Η ιι_ Η'
ΜΠΕ ΜΗ   ε
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΔικοΓΡΑΦιΑ ΠΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΑΠ ΣΕ <<ΦΑΓ0Π0Τ|» Μκ0Ηιι
τιΜΜιΜιΜοοΜ ' ' ' ' '  '· Ύ · ί '”" ” ' ' ε '“
| ΗΕγΡαηι-ι . ·_ ' 7 “ Η
ηΑΡΕΜΒΑιΝΕι - | Ι . · ' · ῖ _ · ι <.
Με κΑογΣιΕΡΗΣΗ · Δ ' . >
ΔΕΝ έ” ΜΜΜ
Σ'ω ΕιΜΗΝΠ©
Στην ηαραῇιακη
εκατοντό6ες
μετανάστες αηό
το Τόε 'Φον Ντο
ο ΣΕΠ. ΜΜΕ
Η ή? Δ 7 7 ' 7 ί 7 7 η Δ
κ Β - ι .ο ι-ι»ιεεΜιι α  ~ η
Ι · · · ' > «Ως μόνο τριών αιδιων
ν Η Ν Ε η · . ., . κατανοὡ αυτό
, 7 _ το... ταξίδι εηιΒίωοης»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα