Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΑΕΣ ΓΙΑ ΕΕ. θΙὶΟΙ]Ρ, ΔΕΗ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΤΑΝ, ΕΧΑΕ, ΕΛΙΝΟΪΛ, ΕΠΒΟΒΙζΟΚΕΙὶ8 Ο 24-25
Ι · '3 “ΧΟ ΜΝΚ ° Η
Η Ετ1τ€τοοίτ νίκτιοε Οι «ακραίες ΠροΒλέΨεις»
Ι 7! τα ωρὶταΙ οοΠττοΙ5 να ΠΝ εΠόμενΠ χρονιά
Τώρα οο ΠΜ
@ | στις οθόνες σας!
Μόνο στο
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ @Ωω
ωωνν.εντο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος 18ο · Αρ¦ Φύλλου 926 · |8- 22 Δεκεμβρίου ΖΟΙ5 · €Ι
ΚΟΚΚ|ΚΑ ΔΑΚΕ|Α · 4
ΔιΠλό ορόστιμο
ο 15ο Φεβρουαρίου
Α. ΚΟΤΖΑΝΑΝΜΗΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ · '4 ΚΕΚΡΩΨ · 22 ΠΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ · Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ · Η
Οι κλάδο' που μπορούν να δώσουν
σήμα επονεκκίνησης στην ο|κονορίο
Το ΕΠΕΝΔΥΤ||(Ο ΕΡΓΑΛΕ|ΟΜ