Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ωνννν.εΘηττεσοο|.9ι ΑΚΟΜΑ
Μ|^"'
ΞεκονΡΔΣτιι . ζ
ΠΡΩΤ0ΣΞΛ|ΔΗ - 
πληρη" “
ΠΑΟΛΑ
«οΣΑΒΒιΔιιΣ ` ι .. - Ν τ | ιιΕτκτιΕιοτκειοκικιτιοΔιιιο
^"Ο^Σ'ΖΕ'» “ τιοιΕιιοτεοιιΣΕκοκιΡι
τικ τιιιιικιι>ιι
·τιιικ4“τΕι>ι
 ς ·  ΕγΡιιιιιικιιιογκικιι
ε  Φ   κιιοΕιιιιικικοτ
 ὅτ ί · > «ΜΜΜ»
 ζ -- . _ χ  = . τισ τοι-ισ
ΜΜΜ ο) Ν “ “ ΔΕιιΕιιιΒτιιιιιιοιικΕ
Ο ΒΕΛΛΗΣ...ΕΔ|ΩΞΕ > . ῦ “ ·· . .. .
ΤΟΝ ΤΕΝΝΕ . ι :Η 'Ανκαικακοε,οΠσναθηναικο5
 έδειξε στο τέλο5 χαρακτήρα
Η μη στήριξη του Απόλλωνα ' Τζόρτζεβιτ5: «Στη ζωή μου
στο... κρόειρο του τεχνικού - δεν έκανα ποτέ υπολογισμοόε.
από τον πρώην ιδιοκτήτη . - , ¦ . ούτε όιόλεξα αντίπαλο»
τον έφερε στην πόρτα τη5 εξόδου 'ό _ - 'Δ τ Δ ' _ .
Μέ @@ · ή η.. Τ ἑΞ°πονΉ
-  α ο νατοσ .
ΧΤ' ΖΟΥ Ν ~ η σορρορια των Τζέικ και
Π Α ΡΑΔΟΣ Η η ' ΜΜΜ Ζέλικο»
' Στοοε « ι 6» τα Χανιό.
2-2 με τον Πανθρακικό
' Παναχαϊκή - Λεβαδειακόε ι ·4
' Πονελεσσινιακόε · Ξόνθη 0·5
' Σήμερα κληρὡνει για τόνε « ι 6»
· .πιιικιτιι.ιΜιΜιΜ  »Δ 
Ο ΠΝΑ ΕΧΕ' "ΑΡΗ ΠΣ ΑΠΟΦΑΣΗ! ΙΟΥ ΗΕ ΠΡΩΙ" ΜΗ!"
Τ" ΜΕΝ!" 'ΟΥ ΝΠ" ΤΟΥ ΜΝΗΜΗ"
“ -ἶ . ν > Ξ ¦ Ο . | 'η τ ι ι Δ
. Ϊ _. 7 - Δ 77' _`η η - · ι' . Η . ι η - Η. Η 5” ή· Αν Ξ· ώ γ. Ξ] '.ζ _¦4 ι· ··: .ι “Χ ›
' Παρελθόν από την Τσέλσι Μ Π  ς ζ. 'ς ἶἑ ' ς η Ξ . Τι ' .- · 
οΜοσρίνιο'ΦαβορίοΧἱντινκ ν _ .  ' . .η " , “χ ` Π › ν η ' __ ' Πο . ¦;¦ τα τι ν· η." «ι
' Φ£ιινοιιν αμεσα Ερνανι και
Φινιιιιογκτισην ' Σεναριιι γιτι
τον Θηνο Πέταρ πιο. Ρηπινι