Πρωτοσέλιδο Έθνος: Δόση αλά καρτ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
38 ΔεκεΜαΡιογ ειπε
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0250
|.30€
Κέρδπ από
γκολ στπν
Ευρώπη
` ||||||||'"Ν||ί||!|||||'Ν'"ΜΜΜ
ΙΤ" "Α
ΚΟΝΤΡΕΣ ΣΤΗ ΝΔ Π
Κάλπεε στπ
σκιά του
Καραμανλή
Στα σκιά Καραμανλή οι εκλογέ8
και κόντρε5 των υποψηφίων
για τα συναίνεσπ. τ3
ΣΤ"" 'ΜΤΒ'
Τ" "ΑΡΑΜ||Μ
"ΜΠΑΜΠΑ
ΕΠ|ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Η Σαράντον
στο πλευρό
των προσφύγων
Η διάσπμπ Αμερικανίδα
πθοποιόε βρίσκεται από χθε8
στα Λέσβο. 28
ΤΑ ΚΡ|ΤΗΡ|Α ΚΑ| ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΜΗΝ|Α|ΑΣ ΚΑΤΑΒΟΑΗΣ ΑΝΑ ΔΑΝΕ|ΟΑΗΠΤΗ
ΔΟΣ" ΑΜ ΚΑΡΤ
ια τα «κόκκινα» δάνεια
; -» .α ¦ τι τ τ
.-"` ε· ”Με ..Μ
ΚΟΒΕΤΑ' «ΦΡΕΣΚΟ» ΝΟΜ|ΣΜΑ '4. 27
Τα κέρματα έσωσαν τη
μεταλλουργια Ηπειρου
Οι δαπάνε8 διαβίωσπ8
και το εισόδημα θα καθορίζουν
το υψοε Με Πληρωμά8
Ποιοι δικαιούνται κρατικά
επιδότηση για την εξόφλπσπ
των δανείων του8
Ο ΕΙΣΟΔΗΜΑ και οι εὐλογε8 δαπάνε8 διαβί
ωσπε θα καθορΚουν το υψοε Με μπνιαίαε
δόσΠ8 που θα πρέπει να καταβάλλουν στην τράπεζα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με «κόκκινα»
δάνεια συμφωνα με τη νέα ρυθμιση. Παράλλπλα
υπό προϋποθέσει8 θα παρέχεται και κρατικά επιδότπσπ για τπν εξόφλπσπ του δανείου. 4·5
|"ΜΙἰ||||||'|||||||||||ί||||||||¦|||Η!|ί|||ί|||ί'ί||||||||||ί||:||Η|!|||||"||||'Ιϊ||||||Η|||||||||||ί||||Ν|||||||||ΜΜΜ"
ΝΕΑ ΕΠ|θΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ
'ΜΜΜ' ΗΜ Β 'ΜΗΝ
Πυρά και φαρμακερέ8 ατάκε5 κατά ΤΠ3 τουρκικό5
.πγεσία5 από τον πρόεδρο Πούτιν. 3