Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"- η” '5 Ο
ΑΜ ΙΜ|9Ι8)
ΜΜ8. Μ
ώ Α. Μ
(ΝΒ-'970
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΜΜ Μ “Μ ΙΜΜ 'ΜΜΜ. 0815 ΜΜΜΠΜ'ω€
ωΜωὡ Μ η ΜατκτΜ2ΜαΜ
ωωωΜαὡωΜ ΜΜωΜΜ- τΜω:ΜΜ,@ΜΜ·
ωωωωΜωεω Ό Ο ΜηΜ ΜΜΜΣΜωΜ-ΜΜο
“·“Μ“Μψωκ α* ¦ _- ΜΜαω ἘΜ¦ω
Καταφωοη αδικια ωῳΜωψ ΕΣΤΙΑ
με τον ΕΝΦ“ ρ Ι Ι λ «ΠΟΛΕΜΟΣ ο
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
“ΜωωΜ για το Κοινοβου το
Μ-ΗΜΜωἙ ΜηΜΜΜ
 ¦ · ο · · · · · Μωὴκ·Β·ΜΜ
ωΜεωΜ ααχωσμαμετοωηΜΜῳ
ΜὰωΜΜ
Μέ ΜῳΜΜηΜωωΜ“ω ΜάιΜΜΜ Μ&ΜΜ ΗΜἔΜΐἱ
Ψ Μ ω ω ψ α ΜΧΔ ΜάΜ
Η =ΜΙ.άΜΗΜΜΜ Μ.ϋΜΜ| ωωΨωτἩΏ Μ κι ΤΜ:
ὡΤΜὁΜ"·Μώ-ἑΜ' Μό “ρΜΜΜ “ν.=ΜΜώἄ
Μ Μ ΜΜΜ- Μ #ώΜ “ΜΜΜ Μ ῶῆ“'ΜΜώ Η ψ
ώ Μ ΜΜ”Μω$ α ή" Μὶω“ ΜΜΜΜΦ: Μωὡ'ΜΜὡΦ
“”*'”|”ῳὡ ἔΜωπΜ ΜΜατ ωαΜΜ
ω.6ωςωωΜΜΜ# Μ¦ΜΜ,ω “β ΜΜΜ ωωΜωΜ“
'“Μῦ ω“““ ο Μωκῳ αὡω ως
“ψΜ=Μ““ .ω ώ·ἑΜΜΜ“ ΜΜΜ ῳώ “όΜ
ΜΒ ὺΜ *ὅ Μ Μωωψ·ΜΜ ὡωώἔωωὴ
' -||'|” Ωω ωΜ Μ Μ ο·
 Τ6ΜΜω'·=  -'ΜὲξῖΡ
ΉΜ ἡ ¦ Μ' ΜΜΜ” Ἡ ΜΥ '··ι·ἐ. .π
“Μ“ω"”"“ Μ' 'ωῦ“μ ἔνΜ Μψωἔ ωΜ“ωὡ Μεσα-“Μα “ἴῖ:“¦"'
 ώ η ΐὡΜΜΜ ΜΜωωΜω ωΜωωωω
ΜωωΜωΜ ΜΜαΜΉ ω Μ 8η Μήψ#
ΜΌΜΜόΜ=Μ #ΩηΜ Μ*Μ ΜΜΜ Μ
“μ ΠΜ" ω αἩΜ 'Η ΜΜ|¦ “ο ΜωωΜ'ω= &ὑΜΜΜ|Μ
ΜΜΜΜ ΜΜαΜ ὴΜὺΜ κΜ.Μ
ΜωωΎΜΜ.
ΝώῇΜΜ“ωΜ¦ Ι 5 Ι ρ
ω'Υ ΜΝ
ΜΜ“ωωω Μικοη απο; φωτος
ΜωἩΜΜἔΡ ρ ρ ο υ
Μ°* ΜΜ“*Μ* 'Ο. Τ ν οικονομια
Μ“$ΜΠΜἩ=ψΜ
Μ ω · Ο Ο
“ἔύΨω$μ“ Οἱ δύο πτήσεις πού Μουν πεοιθωοω Μ
ΜΑΜ ΜΒΜ Η ω ω ο.” ·ΜῆὡΜ“Κ
ΜώΜ=Μ “¦Μ“Ἡμ“Μ“Ἑ ΜαΨΜΜ ως “ΜΒ
ΜΜΜΜΜ“ώ“ ΜὸΠ|6δΜΜβ ΜωὡΜω 
““°“=α"'"ΜΜ ΜΗ' ' “".Μ““ω* =ὡΜωαὺ Μ ο ΜΝ η» ωωωΜωΜἘ
ΜΜΜἀΜ“ Μ Κα' Μ ἡ Μ Μ ωωῳωωΨ
«ΜωΜω :ευ-ψΜΜαΤΜ Μω«ωω Ξ
ωωΜωΜαωψ ἔ Μ Β Μ αΜΩΜΜ
Μάο-ΜΜΜ Μα·- ΜΜΜω Μ* ΜΜΜ ω·ΜΜ
Μ“ήΜά *Μ ΜΜΜ Ἐὡ ΜπατΜ ύ Μω
ΜΜνΜΩ ηω ΜωἙΜ -ωΜωΜωΜω ψΜω
ΜΜΜωΜΜΔ“ὑ ΜΜΜ ωω“ωΜωω ωωηΜΜω
“ΜΜΜΜ“Μ“ Μω· ΜαΜωψΜ ΜΜΜ-“ια
"ω*Ψ* ΜΜωΜω ιωΜεαΜω ΜαΜΜΜΜΜ ὐγΜ°Μ ωμω.ωΜη απΜ
“ωὴ°_ΜΜ*ΜψΜ ΜΝ τα Με:: ο ΜΤΜα · ωΜωΜω
ή 'κ “ Μω,ωΜ ΜΜωωώω ΜώωωψΜ
Ζ αΜαΜ ωωωωωω πωπω
| Τ” < | α
Σημερα ης ημερ ς
Ι Ώ Ώ
“ω'ΐΜ”' "Ενα φιλι στο Συνταγμα...
τοΜΜωώ Μ ψ ΜΜ Μη ΜΣ“-ωΜκ
ΜΜΜ ..τα · ΜΜΜ:: ΜΜΜ: ...Μο
ωΜ°ω"Μ ΜωΜΜ ω·ωωω αΜωΒωωω
Μ· Μ· ωΜ··ωήΜΜ· ωῇΜΜΜὐΜ ωΜ·Μω
ΜΜΜωμ :Δω%ΐ “¦_*ηΜ¦ ωωωἡΜα“
Β *”""“"“ΐ* ἔἔ*ἔ“~"ω"'“ ““··ω :πω
κψΜΜ “ΚΨΜ ω-ωἡω_ω πωωηΜωω· “ωω_ έ·
ὡωΨηΜη Μ ¦ "Μ" ΜΗ.. ωωΜΜὡΝ “"ω6ωΜ:
Β:=“¦|¦ Π Μωβ” ΜωΜΜ Μ Ἡ' ω ““·ωΜ
ὺΜ9 η' ΜωΜῆω““ Μ Μ"“"°” ω Πξ ΗΜ 96 ως έφη κι
Μω$·Μωωὴ ΜΜωαωω ΜΒΜ·ΜΜ “ω·ω4-ω ωπΤΜΜω& ΜΜΜ
:ζ τω. ΜΝ Μ” ω“ψΜ Γὡἔ ΜΒ 
“Μ Μ η”. ΜΜΜ ω Με· ωω··ωω ω 6Μ ΜΜΜ· Μ
Μ" Μἄ ωἩη“:Μω Μ“ὐ·ΜΜ“ -ψ:ωΜἄ Μωωώωω Β' ή
”“Μ““ ΜωΜῇὴ Μ°Μ““ η-ψΜμψω ωσωΜΝ“ω .
Μ ωωΜωΜ ω“Μ“Μὐ“ ΜπΜωΜ *“#°Μ Ίαῳαἀ ποχοῳΜ
"α"“°““ ωψωΜῳ Μ"Μ“ Μ%ὴΜΜ Μ-Μω
ΜΜΜ” Η' ¦ ὴὡ”ῖω ω·ω·ψΜ-ῳ ἰΜϋὐ“ *ΜΜΜ 'Ή,ΨΜη·8Μ·ΜώπωὡΤὁηύΜ°
Δ “ “Μ :ἩἩωΜ “β ω"“=Μ Χ* ΜΠ.ΓΜιωΜ·(ω0
Μ ω- ω ,
| Μή:·6Μ= ΜΜΜ·Μ =ωΜωωη Μ ωΜωΒΜ
Η'¦ ἴω'“