Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στην κερδοφορία θα επιστρέψουν οι τράπεζες το 2016Recognized text:
Ν 01 οταν 8ντ1μέρωσ11 των επενδυτών
:ζ. .·
:- Σ!
 Ρ Η Σ
ωνννν.χτἱΜωἱεῆτἰο.9τ
Τ.Δ. 80" .20
ΓενικύςΜΜ Βἔ“  _
πευχπωου  Ϊ;- _
Μυστικα  _
ΜΜΜ  _
ΜΜΜ-πα   _
“Νήσο υποβολή
ΜπεΜιπι-ι ύ ΔεκΕΜπΡιον 2015
. .ς “Ἡ .ι ε τ
5 τ. :μ 7 ¦.τ·
πιο Η" Μ' ΠΩ ΤΜ2
 ικ ΟΝ ωχ εεε   ῦιΞ-ι3ιΔΔ
27)* 'χΡο_ΝοΣ 7- Απ. ΦΥΛΛΟΥ 5584
Γενικος ΔεικΤης
ΤιΜι-ι ι,5 ε
Κινηση Μετόχων
 ........ 
 ....... .ἔἔ
Ν. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ: Δ|ΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΕΡΕΓ|ΑΡΚΕ|Α ΚΕΦΑΛΑ|ΩΝ ΠΕΡ|Γ|ΟΥ 37 'Δ|Σ.
ΣΤΗΝ ΚΕ ΡΔ0Φ0Ρ|Α
θα επιστρέψουν οι τράπεζες το Με
καθοριστικό για την πορεία τ
`-ω ι
ι ελληνικές Τράπεζες διαθέΟ Τουν υπερεπάρκεια κεφαλαί
ων, περίπου 37 δισ. ευρώ, και
από Το 20Τ 6 θα επανέλθουν σΤην κερδοφορία, ανέφερε μεΤαξύ άλλων, ο Νίκος Καρπούζας, πρόεδρος Της
Ευτοοαπκ, στο συνέδριο Της Ωραια'
Ππκ. Κατά τον Ν. Καραμούζη Το επόμενο 6μηνο θα είναι καθοριστικό για
Ϊ _~ Την πορεία Της εθνικής οικονομίας και
Των Τραπεζών ενώ μεταξύ άλλων εσΤιάαΤηκε και στο μείζον πρόβλημα
ς Δ 4 Τωνπροβλήματικώνδανείων.
Αύξπσε τα επιτόκια η Ρέα. τερματίζοντας
μια Τοετία μηὁενικών επιτοκίων
- Σταὁιακές οι επόμενες αυξήσεις
       . ·
Μέσω ΕΚΤ ήρθε η υπέρβαση
 των σου μ. στο ΧΑ.
Β. Ντσμπρόφσκις: «Αγκαθι» το
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Καραμούζης, "σήμερα, μεΤά Την ολοκλήρωση Της πρόσφαΤης ανακεφαλαιοποίησης, Το εγχώριο Τραπεζικό σύστημα
διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων
και δεν θα χρειαστεί άλλες αυξήσεις, εκτός αν η χώρα εισέλθει σε νέα περι
_ πέΤεια εξόδου από Το Ευρώ". Συγκε~ι κριμένα, οι Τέσσερις συσΤημικές Τρά
πεζες διαθέτουν :
· Υψηλό απόθεμα προβλέψεων ύψους 57 δισ. με κάλυψη Των επισφαλών δανείων σε ποσοσΤό πάνω από
65%, ενώ,
Ασφαπιστικό για την αξιοήόγηση 1 προς Τουρκία .
Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του
ΔΝΤ από το εήήηνικό πρόγραμμα
· Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
' Ζήτησε τήρηση της υποχρέωσή της ~
για μείωση των ροὡν
ους το επόμενο Θμηνσ
· Τα βασικά κεφάλαια Των Τραπεζών
προσεγγίζουν Τα 37δισ. ήδείκΤη κεφαλαιακής επάρκειας Τ 7,6%, από Τους υψηλότερους Της Ευρώπης μεμἐσοόΡ0
στην Ευρωζώνη κάτω από Τ 3%.
Το άθροισμα Των δύο αποτελεί μια ισχυρή θωράκιση συνολικού ύψους 94
δισ. ένανΤι ενός χαρΤοφυλακίου επισφαλών δανείων (ΝΡΕ5), με βάση Το
διευρυμένο ορισμό Της Τράπεζας Ελλάδος, συνολικού ύψους ΤΤ6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, Τα προ προβλέψεων
κέρδη (εξαιρουμένης Της Είπεπ5ωηκ)
διαμορφώνονται σε 4,2 δισ ετήσιας
Τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν
για επιπρόσθετες προβλέψεις αν η καΤάσΤαση χειροτερεύσει πριν αρχισουν
ν' απομειώνονται Τα ίδια κεφάλαια,
Τόνισε. Δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό
σύσΤημα στην Ευρώπη με Τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως
Τρεις φορές με ενδελεχή 8Ιτ855ιεετ5, υπογράμμισε ο κ. Καραμούζης. Η πλειοψηφία Του χαρτοφυλακίου Των επισφαλών χορηγήσεων καλύπΤεται από
εξασφαλίσεις σε ποσοσΤό πάνω από
60%, συμπλήρωσε.
 Νέα μήνυμα Απ. Τσίπρα · Εκκηήσεις ΕΕ. κατά
της φοροαποφυγής
Τι μέτρα απο
. το Ευρωκοινοβούήιο
ΥΠΔΠΕΝ:
Δημόσιος έήεγχας
στη ὁιαχείριση
του ΑΔΗ/'ΗΕ
Παραστο 291
θα ι5ιιτιτεΘέι
Σιλ. 3
Δ  2.Διο€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικα ή θετικό
στο ταμππό
Σιλ ι:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΪΗΡ|Ο
Εστω Μακ των
μη τραπεζικών
Με σπίρε
Στα 47ο εκατ. ευρω
εκτοξεύθηκε η αξία
συναῆηαγών
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Κεφόηαια 40 εκατ.
στο σίκτυο
της Εηαεενοτ
Σημαντικές εξεήΕεις
για τις εταιρείες
του όικτύου το 20ι5 τι 
Διεύρυνση
μεριὁίου πέτυχε
η ΝΝ Ηθ||85
Στο ι7% παέον
το μερίὁιο
του κααόου Ζωής
Επένὁυση
της υυηερεεκ
Ρεακέσίηα
Συμφώνησε εξαγορά
εταιρείας κυματοειὁούς
χαρτιού ;. ·
Στήν η'
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΤΟ-26