Πρωτοσέλιδο Έθνος: Διπλό φρένο στο λαθρεμπόριο καυσίμων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
'7 ΔΕΚΕΝΒΕ'9Υ3!Β"
ΑΡ.ογΛΛογ:ιοε49 έ ή _ ΐέ_
ῖ.30€  _ _  Έ
Ντ ΜΜΕ! ΗἔίΜί|'ἰΗ|'||¦'Μ ΕΜΗ!Η|ίΜί "Τί Νί|!'|ί'|||ϊ¦| 'ί'|!|Τ|Μ'|¦ΜΜ ζίί!;|ΜίΜ!ίἱΝ Η 'Ε 'Τ'¦¦ί'||ί|Μ|"Νί'ίΙ'|ίίΜΝ¦Νί ὶ|ι||ί|Η|ίίΜ¦ Η Η ¦ί¦!|ἰΜΜ Η !ί~||ῖ'ΜΜΗΜ ί! Η ΜΜΜ Η Η Μί- ἔ'Μ Σ; ίΤλ?ΜἩΓ:.ύ ἰ τί ]'Ίἔ“ΞΜ ή ΜΜΜ" ή Τί |Τιι|ίΝΞΜΝ Η Η 'ίί¦!ίὶὶἶί|ί ί' Η 'ΜΜΜ Η Η Τ'ΞΗΕΜΜ¦¦Ν Η ¦ί-ί!"|Η|'!Η ί|ί|¦`Μ|ΝΜ¦Ε ΗΤ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Σκληρό παζόρι
για τιε νέεε
αρμοδιότητεε
τηε ΡΗ0ΝΤΕΧ
ι ' Με σκληρή γραμμή προσέρχεται η Ανγκελο Μέρκελ στη
Σύνοδο Κορυφήε. 28-29
ΑΠΟ το 20%
||"Σ "ή ΜΜΜ"ΣΕΤΕ ΗΕ ||ίΡ|ΒΕ||
Τ" ΗΠΑ!" ΣΑΣ
τΑκτικιΣΜοι ΤΩΝ ΣκοπιΑΝΩΝ
Μπροε-πίσω από
Γκρούεφσκι για το
όνομα τηε ΡΥΠ0Μ
Διέψευοε πε δηλώσετε
του για διόλογο και
δημοψήφισμα. 6-7
Τα ΔΝΤ αμαλαγείτην
αποτυχία του στην Ελλάδα
ΚΜ... ΕΔΕ ΠΑ ΚΑΤΑΛΟΓ|ΣΜΟ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ »3
ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ Δ|ΑΚ|ΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑ|ΟΕ|ΔΩΝ
Δ|||Μ ΜΕΝ
στο λαθρεμπόριο καυσίμων
Τοποθέτηση μοριακών Ηλεκτρονικό σύστημα Υποχρεωτική απογραφή
ιχνηθετὡν για έλεγχο παρακολούθησηε με (3Ρ5 όλων των δεξαμενών
από τα διυλιστήρια μέχρι σε βυτιοφόρα, φορτηγό καυσίμων, ακόμη
και τα πρατήρια και πλωτό μέσα και των οικιακών
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στην και στιε πολυκατοικίεε με δήλωση στο ΤΑΧΙ5. καθὡε και την τοποαγορα υγρών καυσίμων προωθεί η κυβέρνηση. Ηδη το υπουργείο θέητση μοριακών ιχνηθετὡν στα πετρελαιοειδή. με στόχο τον έλεγ0ικονομικὡν ετοιμαζειτιε πρώτεε αποφάσειε που θα προβλέπουν χο στο κύκλωμα διακίνησηε. Επίσηε θα εγκατασταθούν ηλεκτροτην υποχρεωτική απογραφή των δεξαμενών αποθήκευσηε ακόμα νικό συστήματα ΟΡ5 σε βυτιοφόρα και πλωτό μέσα. 4·5
Η".¦'|||Ν||!'|'Ξ||ἑ||ι!'||||||ΜΗ"='|ί|||ί||ί||||'|~||ἶ||ἴ|'¦ί|ἱ||¦|Μἰ ί¦'¦|ὶ¦ἱ|¦"Ἡ¦ἱ||Τ Η Μ"|ί|!|!'|ί' !|ί'¦ἑ||!'|"Ν¦!!Μ¦ 'ί ΜΝΗΜΗ ¦! ΤΤ'~¦'¦!Τ:ιίἑί¦|Μ Ι: ΜΜΜ' 1' ί' γιιΗΜΜΜίίι“ |||ί||!|ί¦ί|[ι|Μ ΜΜΜ" 'Τ !Ιι'ἱίίΝΜ|ω η Η |!ί||||!|¦ἱΜί¦' |"!|||Ι||||ΙίΗ 'ί Η ι'|ΙΝ¦|ΜΧ“
κιιιιιιωΡοι` α»
ΤΡΑΜ"θΥΚΠ| _·
ί | `
τη τύπω “ ΖΧ _ὲ
  ›ιι4.Ξ7| '
θύμα όγριου
ο -_ Σ! _ .   · . ο ξυλοδαρμού
ΜΜτεεκΑιετο οΑεε 'ή  ' δ ί ο|σπανόε
πρωθυπουργόε
Οι αυξήσειε στιε εισφορέε
του ΟΓΑ μέχρι το 2018
Περιοτατικο-αοκ
τέαοεοιε μέοεε πριν
απο πε εκλογεε.
Με αυξήσειε στιε ασφαλιστικέε τουε εισφορέε θα επιβαρυνθούν ιι ' »32
650.000 αγρότεε. αρχήε γενομένπε από φέτοε. 25