Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
'ο·ο·Μ·©ΜΜ-ο ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
.ΜΔΒΡΔ|ΝΌ|ῷΜΓΕΡ|ΝΟ| ΔΠΕΛΛΥΝ0ΝΤΔ| <<ΡΕΥΣΤΗ·>> Η Δ|ἈΜθἩΞΩ'Ν ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ο  κ.
.-_ Ο
· 1· .ς ¦
¦ Κ · Ι
· η ' Η κι · 3
ΟΛ· ' '
. · Μ ;Α:Μ _ τ
.. Ξ ἔ
· Σ β
` γ!  `
κσφ γε ς,
ΔΗΛΩΣΗΣ ΓιογΝκεΡ
ΝΕΑ ΔΗΜοκΡΑἩΛ _ - β *ο
ι · μ
Στο σχέδιο νόμου γιο το
Ι Ι Ι  |
<<Φιλιο πυρα>> μεταξυ  _
 των υποψήφιων Ν
πός γιο νο εξετάσει πως θο Βρε· Ι
θούν πόροι γιο το στήριξπ των «Η Μ  Μ
Τομείων.
Το ούστοσπ διυπουργικιἰς επι· Η : Η" ο· 
Σελ. Β
τροπος που θο εξετάσει πόρους
ΠΑΝΩ ΑΠΟ Τά Δ|Σ. ΤΑ ΕΣΟΔΑ
γιο το δπμιουργίο οποθεμοτικών των ασφαλιστικών ταμεί- “ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤ|ΟΝ ΤΕΣΣΑΡ
ων. οποφόσιοε το κυ8ερνπτιχό _
συρΒοόλιο κοινωνικής πολιτι- σ ¦ ”“ . . ' ,
κής που συνεδ ίοοε σήρερο.
Αμέσως με το συσχεΨπ. ο
υπουργός Εργοσι'ος Γιωρ ος
Κοτροόγκολος δήλωσε ότι ιι λόδο είνοι π μόνπ χωρο στον
Ευρώππ που το τομείο ως δεν
έχουν οποθεροτικο χο· ι' ουτό
τον λόγο θο δοριουργπ εἰ διυπουργική επιτροπή προκειμένου νο ξεκινήσει π διο8ικοοίο
διτριουργίος των οποθεμοτι
_ “ Β Ψ" :3
χων. |
Σπρείωοε δε ότι το πρώτο 
δείγροτο των οποφοσεων θο | 
ιιοτογροφοόν στο σχέδιο νόμου
του υπουργείου Ερ οσίος γιο το
οσφολιστικό που ο χοτοτεθεί
οσκόπιο>> οι ¦  έ 4
“ω Β“υΜΜω επιπλέον πόροι _ Ρ Ι _
 σ·νθ Μ Ψδκ0λ0 Μια- Του (Βύσσα χ “ξ$ἘἙν
 ι ¦_ - _ ι
τοι, γιο τον ωρο, ο κροτιπός
τουρισμό το 2045
π οϋπολογισρός.
ολγοθός ιι ..στοόρωοπ?
Ο Ιωνικός Σεῇ Δ