Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πινγκ πονγκ με το μισθολόγιο των στρατιωτικών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι ι τονιῖΝ-Ν5Ψῖ Τακ ιΔΤἐ"ὰἱἑι
¦ ὁ ΞΕΜτιΛοκΑΡοΥΝ
εε οι ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
-- ' Μ 79.288
κ ΔικΑιοΥχοΝ, 
ι ΑΛΛΑ ΕΡΧΕΤλι Σοκ κ
ΜΕ ΤιΣ λΤιοΔοχΕΣ ·
ΤΩΜιτιΕα5Μ Τ
 ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
λ ἶ·- =ΩΤ
^ 'Τ .',..¦ Εχω “Ο
Ο ¦ ι Ο Ο
' .· /ν_- ή ¦_ .Ε ^ π
Χ Ο -_ Ι Ι ΠέμΤιτΝ 17 Δεκεμβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου 1.775 - Τιμή 1,30 € - Μνννν.ε-Εγμο5.ΕοΜ
Ή χΩΡιΣΤΕΛΩΣΝ ΝΩΡΩ'ι'ΔιΝΤιΝΤΝΝΝΝΩΝΝΤΝΣΤΝΣΝ
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΝΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Πινγκ Πονγκ
με το μιοθοῆογιο
ω «ΣΥΝΝΕΦΑ» ΠΑ τι-ιΝ κΥΕΕΡΝι-ιΣι-ι
Τα» τιοΥ «Λ|ΑΖΟ'|'ΑΝ» ΕΔΩ κΑι ΜΗΝΕΣ
'ἶΉ`” 'ή
των στρατιωτικών
' ΗΝ; .ΠΝ ~
γ ΣΤΝ ΣΥΝΩΔΩ κΩΕγΩΝτ χ
. ι ΝΝΝΕΩγτιΝΣΝ ~
° ΤΩγΣχΕΝΩγΤΝΣ ρ  ο να. ΑΝΝ”
 ΝΕΝΕΝΩΝΤΕχ ω ` τι. ΚαμμΕνος δηλώνει Πως «τα
χρήματα έχουν ήδη αασδεσμευθεί
αΤιό εξοΠλισμους και βρίσκονται
στο υΠουργείο Οικονομικών»
Ο αν. ο". οικονομικών
Ι Γ. Χουλιαρακης ισχυρίζεται
ε Π Η | Πως «η ανααροσαρμογἡ των
ατισδοχών θα εξαρτηθεί αΠό τις
μνημονιακές υΠοχρεώσεις»
,Ο η η
Ντιπ; ιι και Ντι::;::Ειι κανει διαχω- ΟΝ ι ΠΜ Με] ;1τΜ17
ρισμό μεταναστών -αναλογα με τα Οι), ΛΕΡό ΝΤΟΥ
χώρα καταγωγής_ Που Παλαιότερα «ΕΠ|θΕΠΡΗΣΕ» ΗΟΤ5ΡΟΤ5 Τ| ΑΤ'Ο|(ΑΑΥ|ΤΤΟΥΝ Ο' ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
κατήγγειλε, ενώ εΠονενεργοΠωεί ΜΕ ΛγΟΜΕΝΛ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤ|Σ ΕΡΩΤΗΣΕ|Σ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν.Δ. κ. ΤΑΣΟΥΑΑ
τα κέντρα κρότΠσΠς ΔιΑΘΕΤσΥΝ ΝΕΡΟ κΛι ΡΕΥΜΑ!
ΠΡΟΣΤΛΣ|
Λ Λ' ΚΑΤΟ|Κ|ΛΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Τ|Λ ΧΡΕ|·| ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡ|Λ Τ ΝΝ
Σ |- ·> · ω ΜΕΤΣ _ _, ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ν Ε '“ σ χιΛιΑΔΕΣ κΕΝΑ
.(7 η . ο ` ^'  :›ΣΕΛ. 44
ι" ' ` 'Ἡ' κ:
Τ! Τι , ' ·
Ι _ · 
ι'|4|ΞΜ Αχ //¦_¦_; ι Ζ 
:Ε Με;;; :7 'κ :Σ .Ο 
ΣΤῆνονν ενέδρες στο γκέτο Δ _ η Εξαγγἑλλονν ενισχυτικῆ
ανομίας και βίας Τον ΕξαρχισΤαν ¦ ,¦ ¦.  ο “ο Η) ΕΩιτΝκΕ:ιτ::οι; ΝΝ: Ω›τι.π::7;:“ “ ι , ¦. ει . διδασκαλία στα Γυμνάσια
Ελα 7
ἐἔἐἔἔ=ΜΜἴΜ“ ΝΤΕΡΜΠ| ΜΕ οΡιΑΝο ΠΡΟΒΑΔ|ΣΜΛ ΤΖιΤΖικΩΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα