Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Εξετάζουμε περαιτέρω εμπλοκή στην Ελλάδα"
Newspaper website Website







Recognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτικιἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.951
θεόδωρος Φέσσας
Πρόεδρος του ΣΕΒ
Α|'|Ο ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ Ε|'||ΔΟΜΑ
ΟΕΡΜΑΝΣΗΣ
^"ὁστολ0ς Τζιτζικώστας
ο υΠοψηφιος Πρόεδρος της Ν.Δ. στη «Ν»
σημερα στη Ν
Υπερψηφίστηκε από τους 1 53
το ν/σχ με τα προσπαιτουμενα
Τον δρόμο για την εκταμίέυση της υΠοδόσης του Τ
δισ. ευρω ανοιξε χθες η Βουλη, υΠέρψηφίζοντας
χωρίς απωλειες για την κυβερνητικό Πλειοψη<ρία το
νομοσχέδιο με τα ΠροαΠαιτουμενα, στο οΠοίο
Περιλαμβάνεται η μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων εΠιχειρηματικων δανείων σε μη τραΠεῇκό
ιδρύματα. >4-5
Πρόσφυγες: Για τρεις μηνες
στο Χόκει' του Ελληνικού
Στην ολυμΠιακη εγκατασταση του Χόκει στο Ελληνικό θα μεταφερθούν για τρεις μηνες Πρόσφυγες
και μετανάστες, μετά τη συμβιβαστικη συμφωνία
στην οποία κατέληξαν χθες οι δήμαρχοι Ελληνικοι]ΑργυρουΠολης, Γλυφάδας και Αλίμου στη
συνάντηση Που είχαν με τον αναΠληρωτΠ υπουργό
Μεταναστευτικης Πολιτικός Γιαννη Μουζάλα. >22
Συνεχίζεται η διαμάχη
για τις διαρροές στη Ν.Δ.
Μαίνεται στη Ν.Δ. η κομματική αντιπαράθεση Περί
της στηριξης του Ευαγγέλου Μέίμαρόκη αΠό τον
Κώστα Καραμανλη. >24
ΟΕΜΑ ΕΟΝ||(ΗΣ ΚΥΡ|ΑΡΧ|ΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΟΦΥΑΑ|(ΕΣ >22
Α'|"|'|ΟΑ ΒΑΝ Κ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ |'|Α ΤΗΝ ΑΜ|( >12
Σ'|'|Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ||(ΕΣ ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ |'|ΕΡ|ΟΑΑΨΗΣ >13
ΑΓΡΟΤΕΣ: '| 2," % ΑΥΞΗΜΕΝΟ
|'|ΡΑ|'ΜΑ'|'||(Ο Ε|ΣΟΑΗΜΑ >9
ΝΑΥΑΑΓΟΡΑ: Α||'|ΑΗ ΠΤΩΣΗ >11
ΕΞ' ΝΟΜΟΟΕ'|'||(ΕΣ
ΦΟΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Με
[ακινητα] Με Χθεσινη αΠόφαση εΠιβάλλεται αναδ ρομικη αναΠ ροσαρμογη αΠό τις 21 Μαίου 2015
«Βόμβα» ΣτΕ για τις αντικειμενικές αξίες
Η κυβέρνηση όφειλε αΠό την 21η Μαΐου 2015 να
είΧε αναΠ ροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των
ακινητων της Χώρας. Αυτό έκρινε, σύμφωνα με Πληροφορίες, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της ΕΠικρατείας, αργά Χθες βράδυ, σε διάσκεψη της (κεκλεισμένων των θυ ρών), ενώ ευθύς αμέσως εξέδωσε
τη σΧε“τικό αΠόφασά της (είναι η υΠ. αριθμ 4446/ΖΟ1 5,
το Πληρες κείμενο της οΠοίας θα γίνει γνωστό σημερα).
Το ΣτΕ ακύ ρωσε την Παράλειψη της κυ βέρνησης να
π Η αΠόφαση
δεν εΠηρεάζει
τον ΕΝΦΙΑ του 201 5
Προβεί στην έκδοση υΠου ργικης αΠόφασης αναΠροσαρμογης των αντικειμενικών αξιών των ακινητων, ενώ Παράλληλα όρισε Χρόνο έναρξης ισΧύος
της αΠόφασης Που υΠοΧρεούται να εκδώσει η κυβέρνηση την 21η Μαίου 2015. Ιζρίθηκε, δηλαδη, ότι
αναδρομικά (αΠό την ημερομηνία αυτό) ΠρέΠει να
αναΠροσαρμοστούν οι σΧετικές αντικειμενικές αξίες.
Η αΠόφαση εΠηρεάζει δεκάδες φόρους ακινητων
Που έγιναν αΠό 21-5-2015 και εφεξής. >4-5
[παγκόσμια Τράπεζα στη «Ναυτεμπορικη»] Η ανακεφαλαιοΠοίηση ήταν το Πρώτο βημα
«Εξετάζουμε Πε ραιτέ ρω
εμΠλοκη στην Ελλάδα»
ΣΧΕΔ|Α |'|Α ΝΕΕΣ Ε|'|ΕΝΔΥΣΕ|Σ
ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ|'||ΣΤΩΤ||(Ο ΤΟΜΕΑ,
Υ|'|ΟΑΟΜΕΣ, ΑΠΕ, |.ΟΟ|5Τ|Ε5
Περαιτέρω εμΠλοκη της Παγκόσμιας ΤράΠεζας και
του ΙΡΟ στις ελληνικές τράΠεζες, με έμφαση στα
«κόκκινα» δάνεια και τη Χρηματοδότηση μικρομεσαίων εΠιΧει ρησεων, Προαναγγέλλουν με κοινη τους
συνέντευξη στη «Ν» ο Ρτοἔττιηι Μαητιἔετ της Παγκόσμιας ΤράΠεζας για τη Νότια ΕυρώΠη τσακ Βοιηετηιαηη και η δεηίοτ Οουητιγ ΟτΠςετ του ιδιωτικού βραΧίονα ΙΡΟ Αηάτε;1 Εη8εΙ. Η Παρουσία θεσμών όΠως ο ΙΡΟ στη διαδικασία ανακεφαλαιοΠοίησης των τραΠεζών στέλνει το μηνυμα ότι η διαδικασία θα βοηθησει στην ανοικοδόμηση της εΠενδυτικης εμΠιστοσύνης, τονίζουν, Προσθέτοντας ότι
«Προσεγγίζουμε την ανάμιξη στην ανακεφαλαιοΠοίηση (με 150 εκατ. ευρώ) ως το Πρώτο βημα».
ΕΠίσης, ο ΙΡΟ θα εστιάσει ευρύτερα σε τομείς όΠως
ο ΧρηματοΠιστωτικός τομέας, οι υΠοδομές, οι ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας και τα Μειωσα. Σημειώνουν Πως τον τελευταίο Χρόνο η Ελλάδα έΧει Χάσει έδαφος οτα Πεδίο των μεταρρυθμίσεων έναντι των
ανταγωνιστών της και Προκειμένου η Ελλάδα να
Προσελκύσει εΠενδύσεις χρειάζεται να δουλέψουν
μαζί ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. >7
Ανάμεσα σε ελλείμματα και ληξιπρόθεσμα ο προϋπολογισμός
σε εκατ. ευρω
60.000
50 000
49.255
40.000
30.000
20 000
Ι0000
Καθαρά έσοδα
' Πραγματοηοιησεις
' Στόχοι Προυιιολογιαμου
5.000
4.000
3 000
2.000
Τ 000
-Τ 000
Δαηανες
5.584 5652
Τοκοι
-2.000
-3 000
-4.000
-3.00Ι
Πραγματοηοιιίαεις Στόχοι ηρουιιολογιαμου
' Πρωτογενες αηοτελεσμα Μορίς τη δαηανη στόχων]
' |οοΖυγιο κρατικού Προυηολογιαμου
Να συγκρατησει το έλλειμμα του κρατικού ΠρουΠολογισμου στα εΠίΠεδα των 2,5 δισ. ευρω για το συνολο του
201 5, χωρίς όμως να διογκωσει ακόμη Περισσότερο τις ληξιΠρόθεσμες υποχρεώσεις θα επιχειρήσει το οικονομικό
εΠιτελείο. Η εΠίτευξη του στόχου Περνάει και από το σκέλος των εσόδων, καθως μέχρι τη λήξη του οικονομικού
έτους θα Πρέπει να εισπραχθουν Πανω από 8 δισ. ευρω. Μέχρι το τέλος του έτους θα Πρέπει να γίνουν συναλλαγές Πολλων δισεκατομμυρίων τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαΠανων. >ί Ο
λίστα Βεστφαλίας - Ρηνανίας
Η ΕΦΟΑΟΣ
ΣΤΗ ['85 Α|'|ΕΑΩΣΕ
ΚΑΡΠΟΥΣ
[Επιτροπιῖ| ΕΠικρίνει τις βασικότερες ρυθμίσεις της κυ βέ ρνησης
ΟΙ(Ε: Εξι «καμΠανάκια» για την
αναμόρφωση του ασφαλιστικού

Τελευταία νέα από την εφημερίδα