Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο ΑΠΟΧΑ|ΡΕΤΑ ΤΟΥΣ Φ|ΑΑθΑΟΥΣ # ,
ΚΑ| ΕΞ0Ν0Α0|Ἐ|ΤΑ| ΟΣΑ ΔΕΝ Ε|Γ|Ε 20 ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ |'|ΑΡΚΕ /
ε Μ.εοηΜσοα|.9τ
κΑοι-ιικεΡιΝιι Ασκητικιι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ | ΤΜ" ισα € | ΤΕΤΑΡΤΗ "8 ΔΕΚΕΜΒΡ|0Υ 2015 | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4139
ἔργΦΗ @ Γ|ΗΡΓ0ΣιΗΑΡΜΗΗΥΗΗΣ ` Η. Η: μ έ κ ϊ ,.; Διιιικιιιιιιιιιιιιτιιιιιωει
Μ ΠΟΡΤΗ Δ : ΗΛ' Ζ|ΛΗΗΕΡΤ0 Σ|ΛΒΛ
ΑΜΑ 5 ΣΚΑΪ. Ο ΜΝΗΜΗΣ
ΕΠ|Δ|ΠΞΗ ΣΥΜΦΩΝΩ
ΗΕ ΠΔΗ|ΗΗ|0 ΠΑΝΗ0ΥΗΜ
ΠΣ ΗΡ0ΣΕΧΕ|Σ ΗΜΕΡΕΣ
· Το ΜΜΜ με την εηιστροφἡ
' στην ιτοδοσφοιοικηλογικητου ΖΟΙ2ξεκινο
ι Ι ' _ ' Εχειοησοειοηογοε μετον«τυησρο» οΜ"ΚΜ”2_53ΜΜΜπ  Π η . 'Ρολοηρ|εσβευτητων«ηρσσινων» Ξ
κσΜδμε5.οοοσηαῶὐ8ταυ . ' ν _ Έ _ - . - οΒοσζιλιονοε.ηου θσ μετοκομιοει
ησνηγύρισετηνκστωηιαη . _ -  τ _ μονιμο στο Λονδινο
Μ|η$θέση3στσνωιλσ η ι .ΤΣ   ¦ ·-Ξ¦ 'θα υησρξουν κοιοτιοχωοηοει5στελεχὡν
ΘΕΛΕ| ΤΟΜΗ
· ΜΜΜ κατασταλαεε
στο στυλ ηαικτη Μθσζητησει
τον ΜΜΜ Ι «Δεν ειναι ο μόντα» ο
λέει οΑρνεαεν για τον Σκσρι6νε ' < τ
Μικκιιι κατι: “τη ' Δ Ϊ Ο; “
ΝΕΤΜ|ΜΥΜΣΠΜ..Ν32) / © ~ >
@ζ0“π ι Δ 
στη· ΟΦ 
ΠροκριΣΗ `
ΣΤΑ Σ ΒΗΣΤΑ
· ΗρσκΜ5 (2·0τσν Μσρνσῖκ6)
και ΠΑΣ(0-0 μετην Καρδίτσα)
στηνειιομενη φαση
'Αλλα οκτώ αστε σημερα
κατι Η Η
ΟΡΟΣ-Χ ΡΥΣΑΦ|
ΠΑ ΤΟΝ ΡΑΝ|ΕΡ|
ο 'ταλ68 θα ηαρει |00.0ω Με
για καθε θέση πανω Μ τη Ι8η
που θα τερματίσει ηΛ€στερ.
< ο, 47έ
η αισἱατὡρα ειναι Μέττη
ΑΗ0ΧΠΡΗΣΕ|Σ ΑΗ!! τοκ ΟΛΥΜΠ'ΑΗῶ<ΦΠΤ0ΓΡΑΦ|ΖΕ|» 14 Δ ο· ΠΕΡ|ΦΕΡΕ'Μ0Σ Ε'||θΕΤ|Η0Σ Π
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑ τα ΗΥΗΕΜ0 ' ΗΛ' ΦΟΣ' Η' ΔΥΟ ΣΤΟΧΟ' ΤΗΣ ΔΕΗ ΗΛ'
 Ε  ο ιιτηΕτιιιτωτιιΕιτιιτιιτνκεκειι
' στα κσι Παλι ο ΕΜΗ Που βγαζει εισιτήριο εηιοτροφὴ5 
· Σφρογιζει το εισιτηρια οηὲνσντι στον Αηολλωνσ (7.30 τιμ.. ΟΤΕ 8ο0 τι Κ Η
ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΓΣΑ Ο Ολυμηισκ05 777 με την Μηοοτσελονὲτο και τιορὲμεινεΔ
ΤΗΝ "ΡΟΚΡ|ΣΗ στο κοληο για το Μαι-6 του Οιοητοιοη5 Μεσα· στο Πόλο,
Το Ε|ΝΑ| Π|Α...
κΑοι-ιινιΕι>ιΝι-ι ΣγΝι-ιοειΔι ΕΜΑΕΣ