Πρωτοσέλιδο Έθνος: "Αλλάξτε τώρα" τις αντικειμενικές αξίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΠΑΝ"
ί6 ΔεκεΜαΡισν Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0248 |.30€
Με κγΝιιη
κΑι ανο: 2.50€
ι3ιΝ|ι!ΜιἩι ιιΜι'Μι::ι"ι:!ιι=ιιιιιιιιιι"ι|Μιι|ιιιΜιιιιι=ιιιιι!ιιιιιΜιιιιιιΜΜΜιιιι:;ιιιιι“ιιιι1Ηιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιι¦:·ιιιι1“ιι1ιιιιι;“ιι;ίιιι“ακινητων:ιυιιιιιιιιιιη:ιιιιιιι:ΜιιιιΞιωι“.η:
ΑΓΡΟΤ|ΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τα εηΤό ηρα'ίόνΤα
που σαρώνουν Τ|8
διεθνεί8 αγορέ5
ΠεριζήΤηΤα γίνονΤαι αΤο
εξωΤερικό εηΤό παραδοσιακό
αγροτικό ΠροϊόνΤα. 26-27
 πισω;
οι ΤιΤιΜχ 
_ ΤΤιιιιιιε,,ω“
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΜαθηΤέ5 κραΤοόμενοι μιλούν για
Την ελευθερία
ΚρσΤουμενοι δίνουν Τη δική
Του5 ουγκλονισΤική αποψη για
Την έννοια ΤΠ8 ελευθερία5. 29
Ψ Μπι Γ Η 'ἔ;ιίΣΞ|||ιή || Η ιι|¦!|||ΝΣΙιΜ ¦| ΜΜΜ"
+ ΚΛΗΡΩΣΗ "Μ Μ|Α ΜΡΑΜΠ|ΝΑ ΚΔ' ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ"ΟΖΕ ΟΖ·"8Α
 αηό Την Ταινιοθήκη
Του «Εθνοε-Κυνήγι»
ΑΠΟΦΑΣΗ·ΚΑΤΑΠΕΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΠΑ ΤΑ ΑΚ|ΝΗΤΑ
ΛΜΠΕ ΤΩΡΑ
Τιε ανΤικειμενικέ5 αξίεε
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ για να αλλόξουν όμεσα οι ανΤικειμενικέ8 αξία Των
ακινήΤων αΤέλνει με απόφαση-βόμβα η Ολομέλεια Του Συμβουλίου
Τη8 ΕπικραΤεία8. Η ετυμηγορία Του ανωΤόΤσυ δικααΤηρίου ανοίγει
ουσιαστικό Τον δρόμο σε μειώσει5 φόρων Που σκεΤΚονΤαι με ακί·
νηΤα ή ακόμη και σε επιστροφέ8 Ποσὡν. '5
Η αΠόφαση θα ειΤηρεόσει Τον
ΕΝΦΙΑ και φόρου8 Που καΤαβλήθηκαν για μεταβιβόσει8 ακινήτων
ι  ~= ι Μι; ή; ' η' κι η ω ~~ .:
'·ίι`ιὶ·¦·ἰ" ή) Γ ιιιἩί!ἶ·Ε|| Η Μ ίἰῖ'|Μἰ¦||'~ίι ι' ΜΜΜ η Ξ! ιν ΤΜ
Η ~ι ιιιιηιιιιιιιιι ||~ἰ||¦¦|ΜΠΗ|Ι ή!" ΜΝΗΜΗ! Η ή ΜΝΉΜΗ ΜΗ ΦΗΜΗ! ζ¦ Η ή Η Μι Η Μα: Τὶ `~ Μ" ω 1'
ΠΡΟΣΦΥΓ|ΚΟ
Ο' Υ"ΕΡΕΞΒΥΣ|ΕΣ
Τ"Σ ΝΕΑΣ
 εε ιιιιιιι
| |· ' ” _' ν-ι_; / γ _
Διχόζει Τα κρόΤη·
ΕΠ|θΞΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΣ|ΠΡΑ
Ι μέλη Το σχέδιο
  Τη5 Κομισιόν για
Ι Τη δημιουργία
 Η ευρωηα·ίκή5
συνοριοφυλακή5. 4-5
ΠυρεΤὡδει5 είναι οι ηραεΤοιμασίε5 για Τη δημιουργία χώρων φιλοξενία5 προσφύγων και
μεΤανασΤών σΤα νησιό Του Αιγαίου. Ο Αλ. Τσίηρα5 μεΤαβαίνει σήμερα σε Χίο και Λέρο. 6