Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'0·'2-20 '5 Ο
ΑΜ σκοπο
Μ Λ Μ
(καιω
Μ Λ Μ
(ισα-ισα)
ΒΣΤΙΔ
ΜΜΜ ΕΦΜΡΙΣ ΑΠΟ Ή) 1894
Μ ωΜω
ωΜΆΜΜΜ·Μ56
ΜΑΜ86η|Μω7Μ
ΜωΜΝ|*Κ
ΜωωωωώωΜ ¦
ΤΜ ΙόΔΜῶι·ΜΒ
ι ΜΜωα
ΜΝ Μαι.
Ἀνατολὴ ΜΒ ?ΜΑΜ 5.07
ΜΜΜἰ|ΤΜ'ω€
Μ·.ῖκΜΜα
τΜΜ2ωΜ.
ΜΜΜΣΜΜΜΜ0-Μ°Μ@
'ΕΜ 'Μ
Λιγὡτεοοι νόμοι
πεοιοοοτεοο ἔογο
Μ ωοΜωιωωω
ψ ὰΜΜ
ΜΝ “αι
Ζη τεῖται
αντιπολίτευοις
Τό πολιτικό Μ τῆςἙλΜδος δὲν λειωνογεῖ
ΜωωΛωοΜ
ι·ἡΜΜΜἡΜ
ΜΜωωω
Μ βΜΜω
ΜΜΜἡΜ
Το ΜΜΜ ο". λαών
ΜΜΜΜΜΜ
η Μ Μ Μ
ὴωηΜΜηςΜ
ΜΜὴνΜ
ΜωωωωΜ
ΜᾶΜώΜ
ώΜᾶψώωἡ
ωΜωΜΜ
Μ Μο Μ ω Μο
ώμΜὡΜΜΜῶ
.Δω Μ ώ ΡΜ
Μ“#Μ ὅ
ως οι Μ β
Μ Μ. Μ
ΜΜΜ*Μ
ΜΜΜ Μ
ῇΜ Μ ή· ω Μ
ω Μ Μ Μ
ΜΜΜὡ'ΜΜ
Μ ΜΜω
Οἱ κίνδυνοι
από τήν νέα ΓιοοιοΧ
'Ελληνικός φοβληματιομὸς ω το Αἱγαῖο
ο” ο! Μ ω Μ Μ
ΜΜωἀΜΜ Η ΑΜ" Μ Μ ψωΜήωΜ ΓύψΜ
ω.ὡὁ%ΜὡΜἔ ΜΒΜ Ἡ Μ*Μ ΜΜὡΜἡ
ψΜ ΝΝΔ” ΜηήΜΜὡΜ ΜΜΜωῆῇ Μ ως ΜΜΜ ·
ηΜὡΜΜΜ Μὴ· ωωΜωὡ Μ %* Μ ΜΜΜ
ΜὐΜ#ψΜΜβΜΜ ΜΜΜΜνῷ ΜΜ ή”ΜΜ ΜΜΜΜΜψ
ΜΜΜ Μ.: ΜΜ Μ α ΜΜΜ
Ω  Μ Μ "Μα Ο Μω.ΜΜ
ως .ς ω ώωψω ΜΒΜ ΜΜΜ ΗΜηΜωὴψ
ο. ΜΒ “Μ“Μ“ α ῆΜ“ ““Μ ω
μια" Δ ΜΜΜ οψη ωΜΜ&Μρ
ΜωΜω Μα* Μαιο Μ ΜΜΜ ΜΜΜ. Σώ Μ ω
ΜΜ.ω6 ι ωὡΜ Μ ι· ω Μι" ω
ψ Η ΩΜηὶ= Μ“ωωω Μ.ωωΜΜωφ αΜἀωαΜ
Μ ΜὡΜβψΜ· $Μω.ωΜῳ “ω τις Ψ Μ Μ Μ ώ Μ
ΜωωὑωΜῆ Μ ΜΜωΦΜ ήΜ.ΜΜΜ ΜΜ Μ
Μ ω ΜΜώΜΜ ΜιΜωωω ωωΜοΜ
Ζ ψΜη(Μωψ ΜώΜ Η ΜΑΜ
Σ ' Τ” ' '
ημερα ης ημερας
| Ι Ι
ώ Μ Τα παιδια :ται ζει
τι ΜηΜ
 Μηωωμωωω Μωῳψῳ ΜΜοΜΜ πω·Μω
Μῳ¦ωΜ ωωΟΜῇὡ ω·ΨΜῇ·φ ΜΜΜ·- ΒΜ“ὴΜ
Με ω Δω Μα ΜΤΜΜπώ ωΜωΜ ΜΜΜ“Μ ΜΟΒ· ω Μαι·
Μωωιε η: Μ“ΜωὡὡΜ· %ΜωΜω ηΜΜἡω ”ΜΜΗΜ
ΜΟΜ··ω0 ·ΜωΜΜ ”·ῳψΜω ωΜωω
ΜΜΜΜΜ ΜΜΜ*· Μωω*ωῳ ΜὡΜὑΜ
ώωωΜ_ Φιν.” ΜὴΜΜ μῳἀΜΜ ωψΜ Μ Μ
Μώωωω ωψΜωΜ·ψ Μ“Μ? "ω” ·Μ“ΜΜ ΜΜ“"Μ*
Μ ο ω.» Μ-ιΜ ωωωωωω Ψ
ὡΜΜ. Μ· ΜήΜψΜ ωωωω ΜωΜ"ή@μΒ Μ
ωΜΜωω ΜΜκὡΜ1ψ ΜΜΜῆΜ ἡχΜι_ἡΜὴΜ
Μ Τὰω_ΜΜΜὡ ω.ωΜΜ Μ“ωΜ ΜΜΜ·ψωωτω ·ῳωωἩωω ΜΜωωω ΓήὴΓΜ ΜΜΩΜπ ”)·ὡΜΜψ
ο Γ ”Ἡ Μ_ΜΜ” Μ_Μὴμω ὴὴΜω” Μ
ω“ώ'ΨΜ κ· ωωΜωω "ΟΒΙ-*Μι- ΜΜΜ Μ·*Μ¦ψ_
©Μ$ω Μα·ψΜ·Μ ""ψ“ΜΜ" ααΜΜ“ὰ·_ ΜωἩΜΜΜω
Μ. Μ· ὡΜΜΜὡ -ωΜωὴ “·ωωΜ ωωωΜ·“
ωοωωΜ·ῇΜ .τι ῳωκω· ΜΜ·ὴΜ· ωψω-·ψΜ
Η ὴῶἡΜ ““&ΜΜΜ ΜΨὴΜῆω ·ψωΜ
(ΜΜώΜΦ ΜῆΜ-ωὡ ΜὐΜα&μ
ΜπῳωωΜὡ ΜΜτῳΜ Μ” Μ
Η" .Μη
'Εκτος ποοεἰας
τω·6ΜΜκΜιΜωωΜωω.ωωωω
ωωωω.ΜΜ
οΜ· ΜΦιΜ.“
Μω“ἄψΜΜ“ωἔ
“οι ΜΜ.ΜοΜ
“ἑ&ωἔΜΜἔ
ΜΜ .ΗΜ
ΜΜΜΜΜΜηὡϋ
ηΜΜΜ.
'ΗΜΜ· ΜΜΜ
ῶΜΜΌπΜ ηΜ
ωΜ.αΜαωψΜΜω
ΜΜν'ΜΜώΜΜΜ@
ω.ωΜΜ.ΜΜω
'ΗΜ Μο Μ
ωωωΜ ἄΜΜ η
Μια @ΜΜΜ
ΜὴΜΜΜ.
ΜὁΜΜΜΜψΜω
ωἙνΜ.ΜΜ.
'. το ΜΝ! τοΜ
Μ.Σὴ ·8ωω"5ΜΜ
ω· ΌΣωΜΜν'ΜὁωωΜ
ΜΜΜ “Με ώ ΜωὡΗ“ ήν
ΜαΜΜηΜω.
«Ἀς Μουν...»
ΣΜΣ Μ (αλ. 3)
40 τοἰτος ως πόλεμος»
κκε-ΜΔ ΜΜΜ ια ο